Apel samorządowców do premier Kopacz w sprawie drogi krajowej nr 42

6494.nsmed

Z inicjatywy Starosty Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego doszło do spotkania Zarządu Powiatu Starachowickiego z włodarzami gmin powiatu starachowickiego. W spotkaniu, które odbyło się z początkiem tygodnia, Zarząd Powiatu reprezentowali Starosta Dariusz Dąbrowski, Wicestarosta Agata Wojtyszek oraz Członkowie Zarządu Powiatu Beata Stąpor, Lidia Dziura i Jan Pocheć. Z samorządów gminnych na spotkanie przybyli: Prezydent Starachowic Marek Materek wraz z Wiceprezydentem Jerzym Miśkiewiczem, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Sebastian Staniszewski, Wójt Gminy Brody Marzena Bernat, Wójt Gminy Mirzec Bogusław Nowak oraz Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas.

Jak zapowiedział Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski, chciałby aby takie spotkania odbywały się cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał, a ich celem była wspólna dyskusja nad bieżącymi sprawami oraz wzajemna współpraca między samorządami zmierzająca do rozwoju Powiatu Starachowickiego i poszczególnych gmin wchodzących w jego skład.

Jednym z tematów spotkania była kwestia budowy obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, która nie została ujęta w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.

Rozmawiano również o remontach i inwestycjach na drogach powiatowych w poszczególnych gminach powiatu starachowickiego oraz o budowie zachodnio- północnej obwodnicy Starachowic, która usprawniłaby komunikację w mieście i przyczyniła by się do lepszego rozwoju Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice”.

Ponadto dyskutowano o pomyśle wspólnego utworzenia Lokalnej Grupy Działania, organizacji dożynek powiatowych oraz o współfinansowaniu i utworzeniu w PZOZ hostelu, który w części pełniłby rolę zlikwidowanej w Starachowicach izby wytrzeźwień.

W sprawie budowy obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej Nr 42 Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski zaproponował Prezydentowi Starachowic, Burmistrzowi Wąchocka i Wójtom Gmin: Brody, Mirzec i Pawłów, aby poparli w tym zakresie jego działania i wspólnie wystosowali do Premier Ewy Kopacz apel w sprawie budowy wspomnianej obwodnicy. Samorządowcy poparli ten pomysł i wystosowali do Premier Ewy Kopacz apel o następującej treści:

„Sz. P. Ewa Kopacz Prezes Rady Ministrów

Mając na uwadze rozwój północnej części województwa świętokrzyskiego obejmujący powiaty: skarżyski, starachowicki, ostrowiecki apelujemy o wprowadzenie zmian w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 poprzez wpisanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa obwodnicy Wąchocka o długości 12 km” stanowiącej część planowanej od wielu lat budowy drogi krajowej nr 42 na odcinku Skarżysko Kamienna – Rudnik. 

Droga 42 łączy miasto Starachowice z drogą S7 w Skarżysku Kamiennej i poprzez drogę nr 9 z Ostrowcem Świętokrzyskim. W chwili obecnej przebiega ona przez zurbanizowane centra poszczególnych miejscowości: min. Skarżysko-Kamienna, Parszów, Wąchock, Starachowice. Odcinek tej drogi łączący Skarżysko Kamienną i Starachowice w większości przejmuje komunikację podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”. Z uwagi na duże natężenie ruchu droga ta jest bardzo uciążliwa zarówno dla kierowców, jak i dla mieszkańców. 

Pragniemy przypomnieć, że jednostki samorządu terytorialnego już w 2000 roku podjęły wspólną inicjatywę zmierzającą do przebudowy drogi krajowej nr 42. W wyniku zawartego porozumienia z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego wykonana została dokumentacja pod nazwą: „Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu drogi krajowej dwujezdniowej klasy GP Skarżysko Kamienna- Opatów”. Po wielu latach starań GDDKiA o/Kielce przygotowała projekt rozbudowy drogi nr 42. Poniesiono także nakłady finansowe związane z przejęciem własności gruntów oraz przygotowaniem terenu inwestycji i od 2008 roku oczekujemy na jej realizację. 

Samorząd Powiatu Starachowickiego dostrzegając ryzyko zaniechania realizacji inwestycji podjął w 2014r działania zmierzające do uregulowania statusu przedmiotowego zadania. Na etapie konsultacji społecznych zgłoszone zostały uwagi do Dokumentu Implementacyjnego Strategii Rozwoju Transportu do 2020r. Prowadzono rozmowy z Zarządem Województwa Świętokrzyskiego w wyniku, których zadanie umieszczono wśród przedsięwzięć warunkowych do realizacji w Kontrakcie Terytorialnym Województwa Świętokrzyskiego. 

Reklama

Nasze zdziwienie budzi jednakże fakt, iż budowa obwodnicy Wąchocka ujęta w planie inwestycji rezerwowych na lata 2011-2015 znikła z projektu planu na lata 2014-2023. Zasadnym było oczekiwanie, iż przygotowane zadania z listy rezerwowej powinny znaleźć się w fazie realizacji w planie na kolejne lata. Tymczasem w nowym planie uwzględniono nowe inwestycje, a pominięto te, których zasadność realizacji potwierdzano uprzednio. 

Budowa drogi krajowej dwujezdniowej klasy GP wraz z obwodnicą Wąchocka bez wątpienia wpłynie na rozwój gospodarczy zaniedbanej dotychczas części regionu świętokrzyskiego. Budowa nowego układu komunikacyjnego to szansa na rozwój istniejących przedsiębiorstw, ale także na pozyskanie poważnych partnerów gospodarczych, którzy zdecydowaliby się ulokować swój kapitał właśnie w tej części regionu. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej tego obszaru został uwzględniony w dokumentach strategicznych województwa świętokrzyskiego. Odstąpienie od tej inwestycji do 2023r. może zapoczątkować utratę miejsc pracy dotychczas utworzonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”.

Pod znakiem zapytania staną zapewne zamierzenia inwestycyjne firm działających w Starachowicach, w tym choćby plany MAN Bus sp. z o.o. (inwestycja o wartości ponad 18 mln euro) i związany z nią wzrost zatrudnienia o 750 osób. Planowany rozwój zakładu spowoduje duży wzrost liczby pojazdów zabezpieczających jego logistyczną obsługę, którego nie udźwignie droga krajowa 42 w obecnym stanie. Właściwe skomunikowanie Starachowic z drogą krajową S7 jest kluczowym rozwiązaniem, dającym szanse na rozwój tego zakładu i pozostałych podmiotów zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 

Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż natężenie ruchu nie może być jedynym kryterium na podstawie, którego ustalana jest kolejność realizacji inwestycji na drogach krajowych. W rejonach zaniedbanych gospodarczo natężenie to siłą rzeczy jest niskie, a celem inwestycji drogowej powinien być rozwój gospodarczy, który w konsekwencji wywoła dopiero wzrost liczby przejeżdżających pojazdów. 

Dalsze pomijanie drogi krajowej 42 w zamierzeniach inwestycyjny odbieramy, jako próbę przekreślania szans na rozwój północnej części województwa świętokrzyskiego, co jest niezgodne z zapisami projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, gdzie wskazano, m.in. iż: 

- „Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpłynie korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów”, 

- „Lepsza dostępność komunikacyjna jest czynnikiem wspomagającym wzrost konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałającym marginalizacji obszarów problemowych” a także „...tworzy warunki do lokalizowania inwestycji poza dotychczasowymi ośrodkami wzrostu i dyfuzji procesów rozwojowych na oddalone od nich obszary. Rozbudowana sieć komunikacyjna, wykorzystująca elastyczność transportu drogowego, zwiększa możliwości rozwoju gospodarczego...”.

Potrzeby gospodarcze Starachowic dostrzega także Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, który zamierza wybudować północno zachodnią obwodnicę miasta jako przedłużenie drogi wojewódzkiej 744. Droga ta połączy tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” z drogą krajową 42 i rozwiąże podstawowe problemy komunikacyjne Starachowic pod warunkiem włączenia jej w nowy układ drogowy zrealizowany w ramach tzw. „Obwodnicy Wąchocka”.

Mamy nadzieję, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie zlekceważy samorządów, które od wielu lat podejmują próby zapobiegania marginalizacji północnej części województwa świętokrzyskiego i spowoduje rozpoczęcie prac inwestycyjnych na drodze 42 w najbliższym okresie.”

W sprawie poparcia budowy obwodnicy Wąchocka Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski rozmawiał też w miniony piątek w Warszawie z Wiceministrem Gospodarki Arkadiuszem Bąkiem. Wcześniej o lobbowanie w tej sprawie prosił również Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Prezesa Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” Cezarego Tkaczyka i Starostę Skarżyskiego Jerzego Żmijewskiego.

Info: Starostwo Powiatowe

Dodane: 18.01.15 | Odsłony: 100
Tagi:

Komentarze użytkowników

Obserwujący | 2015-01-18 10:38:28 napisał(a):

Czy ktoś wie, za co poszczególne osoby z zarządu powiatu odpowiadają?

zaścianek | 2015-01-18 12:04:01 napisał(a):

Wybijmy sobie z głowy drogi,obwodnice i inne sprawy które są zależne od rządu.To jest poprawność polityczna.A co się pod tym kryje to wiemy.Baju baju do wyborów parlamentarnych.A później zależy kto wygra.Jesteś nasz to masz, jesteś obcy obliżesz się smakiem .Nie liczy się dobro regionów.Liczy się to, kto ma władzę i komu tą władzę umożliwiłeś otrzymać.Regiony to odpowiedniki spółek.Swoich się nagradza obcych się gnoi.

pomiętamy | 2015-01-18 12:28:40 napisał(a):

Jedyna poważna rzecz to ukończenie Szpitala Powiatowego którą wywalczył Śp Gosiewski no i przystanek włoszczowski który tak wyśmiewali a teraz przynosi niezłe zyski. No ale Gosiewski to nie PSL ani PO

taka prawda | 2015-01-18 12:35:30 napisał(a):

PSL bez umiaru i wstydu skupiło się na południowej części świętokrzyskiego
a Starachowice bezwstydnie ignorują Starachowice. Niebawem będą budować most na Wiśle poniżej Połańca aby było łatwiej z Buska dojechać do autostrady A4

skuteczny | 2015-01-18 12:47:05 napisał(a):

Panie Prezydencie obniżyć pensję Kopaczowej i Jarubasowi

Normalny | 2015-01-18 14:34:50 napisał(a):

Materek niech obnizy sobie pensję a nie zaczyna od innych.

Dariusz Dąbrowski | 2015-01-18 15:07:10 napisał(a):

Wielu opinii zamieszczonych pod tą informacją nie podzielam. Faktycznie jesteśmy dziś w takiej oto sytuacji, że ukazał się projekt Programu Budowy Dróg Krajowych do 2023r. i do 30.01.2015 jest konsultowany. Po za formalnym zgłoszeniem uwag do tego dokumentu staram się budować wokół drogi 42 grupę wsparcia, która może nam skutecznie pomóc w umieszczeniu w tych planach tzw. obwodnicy Wąchocka. Na dziś aktywnie wspierają moje działania wszystkie samorządy gmin należących do powiatu starachowickiego i samorząd województwa z Marszałkiem A.Jarubasem na czele. W piątek w rozmowie z Wiceministrem Gospodarki A.Bąkiem uzyskałem poparcie tegoż Ministerstwa dla naszych działań. Stosowne wystąpienia do organów Rzadu RP obiecali skierować Prezes SSE Starachowice i Starosta Skarżyski. Kopie pisma do Pani Premier przekaże wszystkim parlamentarzystom z terenu województwa świętokrzyskiego oraz Pani Wojewodzie.
Sądzę, że niebawem będę mógł poinformować o kolejnych działaniach w tej sprawie.

Obserwujący | 2015-01-18 15:55:54 napisał(a):

Mam pytanie do Pana Dariusza Dąbrowskiego. Czym różni się działanie nowego zarządu powiatu w sprawie DK42, w porównaniu do tego kiedy starostą był jeszcze pan Matynia?
Czy macie Państwo jakiś pomysł, o którym mógłby Pan powiedzieć.
Bo listy i apele pisane są w sprawie tej drogi od dawna. W dobie internetu nie trudno je znaleźć:

http://www.starachowice-net.pl/informator/news/apel-starosty-i-zast-pcy-prezydenta-ws-rozbudowy-drogi-krajowej-nr-42

http://starachowice-net.pl/informator/news/zbi-rka-podpis-w-pod-apelem-do-premiera-o-przebudowie-dk42

http://www.starachowice-net.pl/informator/news/apeluj-w-sprawie-przebudowy-dk-42

http://starachowice-net.pl/informator/news/walcz-o-budow-nowej-drogi-nr-42

http://starachowice-net.pl/informator/news/apel-krzysztofa-lipca-o-modernizacj-drogi

Pozdrawiam :)

Do obserwujący | 2015-01-18 16:06:44 napisał(a):

Nie nakręcaj się i tak od starostwa niewiele tu zależy. Poza tym z pustego to i Salomon nie naleje, więc ta inwestycja i tak nie ma szans na realizację, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat

Dariusz Dąbrowski | 2015-01-18 16:14:56 napisał(a):

Do Obserwujący
Wydawało mi się, że dość jasno o tym co robimy napisałem. Buduję grupę osób i instytucji, która będzie wspierać działania powiatu. Nie ograniczam tych działań do wysłania apelu. Ponieważ istniejące szanse na rozwój gospodarczy powiatu mogą być blokowane z uwagi na brak drogi dojazdowej podjąłem rozmowy w Ministerstwie Gospodarki. Liczę na to, że skoro Program Budowy Dróg Krajowych ma być głosowany na posiedzeniu Rady Ministrów to Ministerstwo Gospodarki nie będzie obojętne. Kolejne rozmowy przed nami.
Istotne znaczenie będzie mieć także budowa północno-zachodniej obwodnicy miasta, która wyprowadzi ruch cieżkich pojazdów z terenu SSE i odciąży ul. Radomską. Inwestorem dla obwodnicy byłby Marszałek Województwa. Rozmowy w tym zakresie idą w dobrym kierunku ale na ostateczne rozstrzygnięcia musimy chwilkę poczekać.

Marcin Bednarczyk | 2015-01-18 20:31:14 napisał(a):

Szanowni Internauci (zarówno patrzący krytycznie na to co robią nasi samorządowcy).

Tak jak napisał Pan Starosta, do 30 stycznia trwają konsultacje do Programu Budowy Dróg Krajowych. Firmy, organizacje czy osoby prywatne nie są zwolnione z konsultowania tego programu. Apeluję byśmy również w tym uczestniczyli.
Im więcej poparcia społecznego tym większa szansa, że niekorzystną decyzję będzie jeszcze można zmienić.

Od 2006 roku staram się obserwować ruchy w sprawie DK 42 (czasami pisuję na konkurencyjnym forum). Zobaczcie proszę mój apel i krótką historię DK 42. Jest też "ściągawka" co należałoby zrobić.

http://poznaj.starachowice.pl/blog/droga-42-ostatnia-szansa/

Zabrzmi to nieco patetycznie, ale niezależnie od barw politycznych i zapatrywań wesprzyjmy Marszałka, Starostę i Prezydenta. Głos społeczny się liczy.

Dariusz Dąbrowski | 2015-01-18 20:53:38 napisał(a):

Panie Marcinie dziękuję za konstruktywną propozycję. Takie poparcie społeczne jest oczywiście potrzebne.
Pozdrawiam.

do Dariusz Dąbvrowski | 2015-01-19 09:07:23 napisał(a):

Mnie się wydaje że chyba nie ma takiego kto by nie poparł tej inicjatywy. Jak pisze pan Marcin że obserwuje ruchy w sprawie drogi od 2006 roku.I tu właśnie widać gdzie rządzący mają tę sprawę.Życzę powodzenia w dalszym działaniu.

Jarek | 2015-01-19 10:46:51 napisał(a):

Nie zakwalifikowanie obwodnicy Wąchocka przy takim zakresie zaawansowania prac jest dla mnie jako zwykłego obywatela czymś całkowicie nie zrozumiałym - ale w takich wypadkach widać zakulisowość polityki niestety. Tym bardziej cieszą mnie działania Pana Starost. Dodatkową zaleta jest dla mnie dostępność i aktywność Pana Dąbrowskiego na forum internetowym ponieważ za pośrednictwem tego środka komunikacji można szybko i bez zbędnych formalności uzyskać lub tez przekazać swoje spostrzeżenia. Życzę obecnym władzom powiatu oraz sobie żeby jednak udało się skutecznie wpłynąć na Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2015-2013 i jednak "wcisnąć" drogi o których mowa w/w artykule jakże potrzebne Starachowicom. Byłby to sukces drogowy miary wiaduktu który nawet już nie pamiętam kiedy powstał. Zastanawia mnie tylko co w tej kwestii działa i jak lobbuje poseł Lipiec, domyśleć się można że przy przecięciu wstęgi otwierającej pewnie by się znalazł.

Gość | 2015-01-19 11:33:42 napisał(a):

W piśmie do Pani Premier należałoby, poza już użytymi argumentami dodać jeszcze jeden mówiący o tym, iż przebudowa drogi nr 42 jako zadanie pod nazwą "Obwodnica Wąchocka" była ujęta jako zadanie podstawowe w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" i przewidziana do realizacji w latach 2010-2014

sniper | 2015-01-20 09:00:06 napisał(a):

odstrzelić ministra

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie