Bilans pierwszego roku pracy Zarządu Powiatu

12078.nsmed

22 listopada 2019 r.  minął dokładnie pracy Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty Piotra Babickiego. Był to niełatwy czas zmierzenia się z trudną sytuacją finansową powiatu oraz wynikającą z tego koniecznością wprowadzenia oszczędności i racjonalizacji zatrudnienia.

Zadłużenie sięgające ponad 34 milionów złotych, nadmierne zatrudnienie w starostwie, dziura budżetowa w oświacie wynosząca blisko 1,2 mln zł – to główne problemy z jakimi musiał się zmierzyć na wstępie obecny Zarząd Powiatu, w składzie: Piotr Babicki (starosta), Dariusz Dąbrowski (wicestarosta), Jerzy Materek (Członek Zarządu), Robert Sowula (nieetatowy Członek Zarządu) i Ryszard Nowak (nieetatowy Członek Zarządu). I choć łatwo nie było i nadal nie jest, to władze powiatu podjęły szereg działań mających na celu poprawę zastanego stanu rzeczy.

Inwestycje na drogach

Mimo trudnej sytuacji finansowej, Powiat realizował w tym roku aż 9 inwestycji drogowych, o wartości blisko 13 mln zł. Siedem z nich zostało już zakończonych, dwie są wciąż w trakcie realizacji. Warto zaznaczyć, że na wszystkie te przedsięwzięcia Powiat uzyskał wsparcie ze środków zewnętrznych, natomiast w sfinansowaniu wkładu własnego pomogły gminy. 

I tak w gm. Mirzec udało się pomyślnie zakończyć przebudowę ponad 2 km odcinka na drodze powiatowej nr 0559 T Jagodne – Gadka, który kosztował ponad 4 mln zł (dofinansowany z Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej) oraz ponad 3 km odcinka drogi powiatowej nr 0565 T Tychów Nowy – Ostrożanka, o wartości blisko 3,5 mln zł (dofinansowany ze środków PROW). Obie te inwestycje zostały rozpoczęte jeszcze przed 2019 r. Siedem pozostałych realizowanych było w całości w roku obecnym.

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych wykonany został kolejny, ok. 820 m odcinek w Tychowie Nowym, za ponad 1,1 mln zł.

Z pomocą środków na usuwanie klęsk żywiołowych, z tzw. „powodziówek” wyremontowane zostały cztery drogi w gminie Pawłów. Chodzi o 600 m odcinek na drodze powiatowej nr 0629 T Pawłów – Bukówka – Zapniów, blisko kilometrowy odcinek na drodze powiatowej nr 0607 T Radkowice – Szerzawy, ponad 1,2 km odcinek na drodze nr 0608 T Siekierno- Radkowice – Rzepin Kolonia i ponad 1,3 km odcinek na drodze nr 0601 T Łomno – Zarzecze.

W trakcie realizacji jest jeszcze remont ponad 900 m odcinka drogi powiatowej nr 0600 T Rzepin  - Rzepinek - Szerzawy - Brzezie - Łomno (zakończenie planowane jest na początek grudnia br.) i przebudowa ponad 600 m odcinka na drodze powiatowej nr 0615 T przez wieś Adamów (zakończenie planowane na czerwiec 2020 r.). Są one realizowane przy wsparciu dofinansowania w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz Funduszu Dróg Samorządowych.

Jedną z ważniejszych kwestii było opracowywanie dokumentacji wraz z decyzją ZRID na budowę wiaduktu w Starachowicach Zachodnich. Wykonawca dokumentacji nie sprostał jednak zadaniu. Wobec poważnego zagrożenia niewykonania projektu przez projektanta, Zarząd Dróg Powiatowych został zmuszony do podjęcia trudnej decyzji o odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy. Jednocześnie, wspólnie z Gminą Starachowice, Zarząd Powiatu rozpoczął prace nad uzyskaniem dofinansowania inwestycji z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Z szansy tej nie skorzystał poprzedni Zarząd Powiatu. Ponadto, z uwagi na pojawienie się nowych uwarunkowań związanych z realizacją innych inwestycji planowanych przez Gminę Starachowice a bezpośrednio powiązanych z budową wiaduktu, zachodzi konieczność opracowania nowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i tym samym ogłoszenia kolejnego postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.

Ochrona zdrowia

Ważnym zadaniem w tej sferze jest termomodernizacja szpitala. Inwestycja opiewa na prawie 10 mln zł i jest dofinansowana z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakres prac obejmuje ocieplenie podziemnych i nadziemnych części ścian piwnic, cokołu budynku i kondygnacji nadziemnych, ocieplenie stropodachu oraz wymianę ponad 1400 okien.

Szereg pozytywnych zmian widać też na oddziałach. Pracownia Hemodynamiki wyposażona została w nowy angiograf. Z początkiem lutego br. rozszerzony został oddział kardiologiczny, który wzbogacił się najpierw o nowoczesny echokardiograf, a później dzięki unijnemu wsparciu – w szereg urządzeń dedykowanych chorobom układu krążenia. Poszerzenie bazy sprzętowej nastąpiło także na SOR-ze, gdzie, dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, doposażono stanowiska wstępnej intensywnej terapii. Przy wsparciu funduszy unijnych, nowe wyposażenie uzyskały także: Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Oddział Rehabilitacyjny i Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracownie Fizykoterapii i Kinezyterapii Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennej.

Warto wspomnieć też o onkoczepku, który trafił na Oddział Onkologiczny Dzienny, dzięki staraniom szpitala, wsparciu samorządów, innych darczyńców oraz akcji charytatywnej zainicjowanej przez dyrekcję szpitala i starostę Piotra Babickiego.

Obecnie szpital jest w trakcie realizacji projektu informatyzacji, czego efektem finalnym będzie wdrożenie nowoczesnego systemu obsługi pacjentów i dokumentacji elektronicznej. Ma to nastąpić na koniec 2020 r. Projekt opiewa na ponad 4 mln zł, z czego ponad 2,6 mln zł pokryje dofinansowanie ze środków unijnych. Jak dotąd został wykonany I etap, za blisko 800 tys. zł.


Rozwiązano problem Lubianki

Dzięki dobrej współpracy Powiatu z Gminą Starachowice i Wojewodą Świętokrzyskim  Agatą Wojtyszek udało się wypracować wspólny plan działań, przybliżający do długo wyczekiwanego remontu jazu wodnego na zbiorniku Lubianka. W ciągu niespełna trzech miesięcy dostosowano zleconą w 2017 r. dokumentację do obecnych warunków i możliwości realizacji remontu przez Gminę Starachowice. Powiat przygotował trójstronną umowę cesji, umożliwiającą przekazanie dokumentacji. Już w lutym br. Gmina Starachowice otrzymała prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Starosta niezwłocznie wystąpił do wojewody o zgodę na użyczenie nieruchomości. W efekcie tych wspólnych działań 22 maja br. została podpisana umowa użyczenia. Bez tych formalnych kroków nie byłoby szans na remont zbiornika przez Gminę Starachowice. Obecnie trwają zaawansowane prace przy remoncie jazu wodnego.

Rok wyzwań w oświacie

W sferze oświaty należało się zmierzyć z problemem podwójnych roczników i koniecznością wdrożenia reformy. Mimo zdwojonej liczby uczniów udało się zachować jednozmianowość zajęć. Co więcej, Powiat pomógł nauczycielom, którzy w wyniku reformy, mieli stracić pracę. Zatrudnienie w powiatowych jednostkach znalazło 27 nauczycieli z gimnazjów. 

Dzięki dobrej współpracy z Gminą Starachowice poprawie uległy warunki nauki uczniów III LO, które zostało przeniesione do budynku po Gimnazjum nr 4 w Starachowicach.  Poskutkowało to lepszym naborem i utworzeniem po raz pierwszy w tej szkole aż czterech pierwszych oddziałów integracyjnych.  

Widać też już efekty realizacji projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego”, dofinansowanego z RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W ramach tego przedsięwzięcia zmodernizowany został budynek nr 3 Centrum Kształcenia Zawodowego, wybudowano też nowy obiekt (nr 2), w którym powstały pracownie dla kierunków: kierowca mechanik i operator obrabiarek skrawających. Kolejnym etapem będzie zakup nowoczesnego i innowacyjnego wyposażenia w 2020 r. Młodzież zyska warunki kształcenia na miarę XXI wieku, w poszukiwanych na rynku pracy zawodach.

W trosce o rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego zrealizowano projekt „Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”, współfinansowany ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego, który od lutego br. został wzbogacony o komponent współpracy ponadnarodowej. Projekt ten w roku 2020 doczeka się kontynuacji.

W ramach projektu „Networking na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego” opracowano  model sieci współpracy instytucjonalnej na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego w naszym powiecie. Ma to pozwolić na lepszą współpracę szkół i firm w zakresie przygotowania uczniów jako przyszłych pracowników i zabezpieczenie potrzeb kadrowych pracodawców.

Polityka społeczna

Dużo uwagi poświęcano także sferze polityki społecznej. Zgodnie z zapowiedziami, rozszerzony został na cały powiat program „Starachowicka Karta Seniora 60+”, dzięki czemu ponad 25 tys. seniorów może korzystać dziś z ulg i rabatów na różnego rodzaju usługi w całym powiecie. Władze powiatu spełniły także marzenia słuchaczy starachowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o własnej siedzibie. Od września br. mieści się ona w budynku dawnego III LO, przy ul. Glinianej, który został przystosowany do nowych potrzeb. Planowane są kolejne działania min. szkoleniowe, skierowane do seniorów.

Niezwykle ważne były też kwestie związane z kultywowaniem pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Działania w tym względzie zostały dostrzeżone przez  Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odznaczył nasz Powiat prestiżowym odznaczeniem państwowym, medalem Pro Patria. 


Zarząd wsłuchiwał się również w głos osób niepełnosprawnych, czego dowodzi współpraca ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. W najbliższych planach jest także rozszerzenie „Karty za jeden uśmiech” na teren całego powiatu.

Współpraca z samorządami

Ostatnie 12 miesięcy to również powrót do dobrych praktyk w zakresie bliskiej współpracy z samorządami, tak w Polsce jak i zagranicą. Dowodzi tego wzrost aktywności Powiatu na forum Związku Powiatów Polskich. Starosta Piotr Babicki został wybrany reprezentantem Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego w Kapitule Nagrody „Świętokrzyska Victoria”. Zarząd odnowił także kontakty z zagranicznymi partnerami tj. Powiatem Vechta (Niemcy) oraz Rejonem Barskim (Ukraina), mając świadomość jak ważna jest dbałość
o zapewnienie rozwoju społeczno – kulturowego oraz wymiana doświadczeń. 

Promocja poprzez imprezy

Mijający rok obfitował też w różnego rodzaju  wydarzenia. Sztandarowa impreza kulturalna powiatu – Jarmark u Starzecha - organizowana była po raz pierwszy wspólnie z Gminą Starachowice, gromadząc tłumy pod Wielkim Piecem. Sukcesem zakończyła się również kolejna edycja zawodów kolarskich „Starachowicka Strzała”, którym towarzyszyły Mistrzostwa Polski Masters i Cyklosport w Kolarstwie Szosowym i po raz pierwszy – Mistrzostwa Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Ściągnęły one do naszego powiatu setki kolarzy z całego kraju. Rekord padł również podczas 5 edycji Zlotu Pojazdów Zabytkowych Legenda STARa, w której uczestniczyło ponad 120 pojazdów.  Trudno o lepszą promocję powiatu, jak poprzez pozytywne opinie odwiedzających go osób z całej Polski. 


Wyzwania

Największym obecnie wyzwaniem pozostaje poprawa trudnej sytuacji finansowej Powiatu,  spowodowanej decyzjami podjętymi w latach poprzednich. Znaczący wzrost zadłużenia w latach 2017-2018 przy niewielkiej spłacie rat kredytów oraz ograniczonym wykupie  obligacji, spowodowało kumulację spłaty zadłużenia Powiatu w latach 2020-2028 (roczne raty kapitału kształtują się w granicach od 2 600 000,00 w 2021 r. zł do 7 038 008,00 w roku 2028). Odraczanie spłaty zobowiązań w czasie poskutkowało w 2019 r. zablokowaniem możliwości restrukturyzacji długu Powiatu. W efekcie, Powiat ma dzisiaj ogromny problem z obsługą zaciągniętych zobowiązań, co przekłada się również na bardzo ograniczone możliwości realizacji zadań inwestycyjnych. Na to nakładają się problemy związane ze wzrostem liczby zlecanych Powiatowi zadań, ich niedofinansowaniem, niedoszacowaniem subwencji oświatowej, spadkiem wysokości dochodów Powiatu, czy koniecznością finansowania takich rządowych decyzji, jak podwyżki wynagrodzeń w oświacie, podniesienie płacy minimalnej i zmiana zasad jej naliczania. Nie bez znaczenia są też podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług.

Dlatego konieczne są oszczędności, które są systematycznie wdrażane. W samym tylko starostwie ograniczono jak dotąd zatrudnienie o 7 osób (ze 145 na koniec listopada 2018 do 138 na koniec listopada 2019 r.). Utworzenie Centrum Usług Wspólnych, które obejmie najmniejsze jednostki organizacyjne oświaty i pomocy społecznej w powiecie, ma nie tylko na celu ich lepszą obsługę pod względem administracyjnym i organizacyjnym, ale także lepszą kontrolę wydatkowanych środków. Dzięki przystąpieniu do grupy zakupowej (której inicjatorem powołania był Zarząd Powiatu) uda się zaoszczędzić w roku 2020 na zakupie energii elektrycznej, wg wstępnych prognoz prawie 160 tys. zł i dodatkowo ok. 24 tys. zł na dystrybucji energii elektrycznej, co wynika ze zmian grup taryfowych. Planowane są kolejne działania zmierzające do polepszenia zastanej sytuacji finansowej powiatu.

Artykuł sponsorowany

Dodane: 02.12.19 | Odsłony: 18

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie