Czym grozi spalanie śmieci w domowym piecu?

10636.nsmed

Spalanie śmieci w piecu domowym wywołuje groźne choroby, może być przyczyną pożaru, naraża na wysokie grzywny.

Dioksyny

Do najgroźniejszych produktów spalania, w tym spalania śmieci, należą chlorowane związki organiczne, a szczególnie rodzina dioksyn: polichlorodwubenzodioksyny (PCDDs), poli- chlorodwubenzofurany (PCDFs), polichloro-dwufenyle (PCBs) i polichloronaftaleny (PCNs). Najbardziej toksyczną z nich, także powstającą w procesie spalania odpadów, jest 2,3,7,8 tetrachlorodwubenzo-p-dioksyna (TCDD). Jest ona 10.000 razy bardziej trująca niż cyjanek potasowy, a jej połowiczny rozpad w glebie trwa 160 lat.

Niewydolność układu oddechowego - wzrost  zanieczyszczenia PM10 o 10 µg/m3 zwiększa liczbę przypadków średnio o 4%, S02 o 7%, N02 o 4%.

Udary mózgu - wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10 o 10 µg/m3 w ciągu roku, odpowiada wzrostowi śmiertelności w wyniku wylewów o 49%. Zwiększenie śmiertelności związanej ze wzrostem stężenia N02 o 10 µg/m3 w ciągu roku wynosi aż 144%.

Choroby serca - wzrost stężenia pyłu zawieszonego PM10 o 10 µg/m3 w ciągu roku, odpowiada wzrostowi śmiertelności w wyniku chorób serca o 55%. Zwiększenie śmiertelności związanej ze wzrostem stężenia N02 o 10 µg/m3 w ciągu roku wynosi aż 146%.

Wielopierścieniowe węglowodory aroma-tyczne (WWA).

Ich źródłem są procesy spalania różnego rodzaju paliw do silników, ogrzewanie mieszkań lub spalanie śmieci. Narażenie na działanie WWA jest od 3 do 25 razy większe zimą niż latem, co łatwo można wyjaśnić znacznym nasileniem niskiej emisji w okresie zimowym.

Prawdopodobieństwo zapadnięcia na raka płuc ze względu na działanie WWA wynosi 7,8 na 100 000 mieszkańców. Jest ono, co prawda 2 do 3 razy niższe niż niebezpieczeństwo związane z pracą w przemyśle węglowym czy hutniczym, lecz dotyczy za to przeważającej części populacji mieszkańców miast.

Siarka obecna w odpadach komunalnych tworzy zanie-czyszczenia kwasowe, takie jak SOx. Tekstylia są odpowie-dzialne za 55% siarki obecnej w dymie kominowym po spaleniu zawartości kosza domowego.

Chlor obecny w odpadach komunalnych, jest źródłem zanieczyszczeń kwasowych (HCI), a także kluczowym elementem w powstawaniu organicznych związków chloru, takich jak dioksyny czy chloraminy. Spośród odpadów domowych największym źródłem chloru jest plastik: odpowiada za 76% chloru uwalnianego do atmosfery; prócz tego spalanie plastików uwalnia metale ciężkie.

Ołów upośledza procesy syntezy hemoglobiny, negatywnie wpływa na funkcjonowanie szpiku kostnego oraz wątroby, a także obniża poziom witaminy D w organizmie, łączy się z grupami enzymów i białek, powodując zmiany we krwi i naczyniach, wreszcie - wpływa na spadek poziomu żelaza w organizmie wywołując anemię.

Niewielkie stężenia kadmu wpły­wają niekorzystnie na układ od­pornościowy organizmu. Cho­roba itai-itai, wynikająca z zatrucia kadmem, oprócz uszkodzeń ne­rek objawia się rozmiękczeniem kości (osteomalacją) oraz wzro­stem ich kruchości (osteoporozą).

Pary rtęci powodują w płucach odczyny zapalne i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego. Przy zatruciach przewlekłych występują również zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego objawiające się drżeniem kończyn, zmianami osobowości, stanami depresji, a w ciężkich przypadkach halucynacjami.

W całkowitej emisji metali ciężkich na terenie Polski wysoki jest udział emisji związany ze spalaniem węgla i śmieci w indywidualnych paleniskach domowych - wynosi on 10% dla rtęci, 30% dla ołowiu i ponad 40% dla kadmu.

Edukacja Ekologiczna

To już kolejna odsłona w naszym Projekcie Edukacyjnym „Zdrowe Środowisko”. Tym razem w miłej atmosferze ekologicznie edukowała się młodzież ze starachowickich szkół. Dzieci odwiedziły dwie ekologiczne instalacje tj:  

Młodzież z klas 5B i 5C Szkoły Podstawowej nr 13 odwiedziła Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, gdzie zapoznała się z technologią utylizacji odpadów. Wycieczka przebiegła w sposób wzorowy, dlatego też składamy serdeczne podziękowania Panu Dyrektorowi SP 13 Sławomirowi Rymarczykowi oraz wychowawcom: Pani Izabeli Gajewskiej, Pani Jolancie Misiewicz oraz Panu Jarosławowi Cyrynkowi.

Młodzież z klas 4C i 4D Szkoły Podstawowej nr 10 odwiedziła natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. w Promniku, gdzie dowiedziała się jak sortowane są odpady, czego efektem jest odzysk materiałów przeznaczonych do recyclingu oraz paliwo RDF. 

Za sprawną i troskliwą opiekę nad wycieczkowiczami serdeczne podziękowania wyrażamy Pani Dyrektor SP 10 Renacie Sameli, Paniom wychowawczyniom oraz opiekunkom: Agnieszce Ludwig, Beacie Wiśniewskiej, Annie Kwiatkowskiej i Małgorzacie Capale.

W kolejnych wydaniach kolejne zdjęcia młodzieży biorącej udział w Projekcie Edukacyjnym „Zdrowe Środowisko”.

  

Czy wiesz że:

Świetlówki kompaktowe zużywają do 75% mniej energii i działają do 10 razy dłużej niż tradycyjne żarówki. Każdego dnia używamy wielu urządzeń elektronicznych. Czy jednak pamiętamy, by je odłączać od źródła zasilania? Pozostawione w kontakcie ładowarki do telefonów komórkowych, radia, odtwarzacze DVD, MP3, iPody pobierają energię! Urządzenia takie jak telewizory i kuchenki mikrofalowe zużywają energię elektryczną nawet gdy nie są używane, więc należy odłączyć je przed wyjazdem na święta. Gdyby przeciętna polska rodzina wyłączała z prądu niepotrzebne urządzenia, mogła by rocznie zaoszczędzić nawet 21% zużywanej energii!

MATERIAŁ ZOSTAŁ DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW w KIELCACH

Artykuł sponsorowany

Dodane: 07.11.18

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie