I przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy ul. Ustronie w Starachowicach

10735.nsmed

Prezydent Miasta Starachowice ogłosił pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Starachowice, położonych w Starachowicach przy ul. Stanisława Moniuszki od strony ul. Ustronie, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków miasta Starachowice obrębu 0003 oznaczonych jako działki:

działka nr 1157/6 o powierzchni 0,0699 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00012611/6,

działki nr 1157/7 i 1157/8 o łącznej powierzchni 0,1019 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach prowadzi księgę wieczystą nr KI1H/00012611/6,

Nieruchomości położone są na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego E-6 PASTWISKA w jednostce strukturalnej 1 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wskaźniku zabudowy do 0,4 na warunkach określonych w ustaleniach planu z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

Pierwszy przetarg zostanie przeprowadzony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45 w sali nr 130 dnia 08.01.2019 r., o godz. 10.00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium i złożenie pisemnej oferty w terminie do 03.01.2019 r.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ich szczegółowymi warunkami zawartymi w pełnym ogłoszeniu klikając tutaj

Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodane: 05.12.18

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie