„Każdy sobie rzepkę skrobie”. Remont ulicy ze zbijaniem kapitału politycznego w tle

9191.nsmed

W 2019 roku, jak wszystko dobrze pójdzie, starachowiczanie doczekają się remontu ulicy Na Szlakowisku. Radny powiatowy Paweł Lewkowicz, chcąc pokazać włodarzom miasta, jak ważna jest to inwestycja, przygotował interpelację do prezydenta Marka Materka, zebrał 1500 podpisów poparcia i ogłosił ten fakt na konferencji prasowej. Słowa radnego Lewkowicza oburzyły prezydenta Marka Materka. 

- To dla mnie wyjątkowa hipokryzja mówi prezydent Marek Materek. - Ponieważ osobiście około dwa miesiące temu przekazywałem informacje Panu Radnemu na temat remontu ulicy Na Szlakowisku. Przekazałem, że zamierzamy wykonać niezbędną dokumentację, złożyć w Starostwie zgłoszenie dotyczące remontu jak również pozyskać środki zewnętrzne na ten cel z rządowego programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Od momentu, gdy przekazałem te informacje minęło kilkadziesiąt dni. W tym czasie wykonaliśmy kilka kroków do przodu w tej sprawie a Pan radny zajął się? Zbieraniem podpisów, by przekonać mnie do inwestycji, co do której nigdy nie miałem żadnych wątpliwości.- skomentował prezydent Marek Materek. 

Poniżej przedstawiamy całą wymianę komentarzy pomiędzy radnym Pawłem Lewkowiczem, a prezydentem Markiem Materkiem. 

Najpierw była konferencja prasowa Pawła Lewkowicza, podczas której mówił o swojej interpelacji.

INTERPELACJA   

Skierowana za pośrednictwem Zarządu Powiatu  do Prezydenta Miasta Starachowice w  sprawie: kompleksowej przebudowy drogi z infrastrukturą towarzyszącą ulicy Na Szlakowisku.

W imieniu Mieszkańców miasta Starachowice(szczególnie Osiedla Szlakowisko) proszę o pozytywne rozpatrzenie propozycji inwestycyjnej dotyczącej kompleksowej/przebudowy/ nawierzchni drogi z infrastrukturą towarzyszącą  ulicy Na Szlakowisku w Starachowicach i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta Starachowice od  2018r oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Nawierzchnia drogi  ulicy Na Szlakowisku jest w bardzo złym stanie. Szczególnie po minionym okresie zimowym, gdy warunki atmosferyczne i eksploatacja drogi spowodowały szereg dziur, ubytków wybojów itp. Wiele  powstałych wad  stwarza  niebezpieczeństwo poruszania się po drodze zarówno kierowcom jak i pieszym. Ponadto liczne awarie sieci wodno-kanalizacyjnej (wymaga modernizacji) niszczą istniejący chodnik. Do tego wszystkiego ulica jest słabo oświetlona. W przypadku pieszych należy zrewitalizować i usprawnić  dwa  przejścia dla pieszych – w górnej części ulicy(koło spółki ZEC) oraz w dolnej jej części (koło przychodni VITA- Centrum Zdrowia) z możliwością rozwiązań technicznych ograniczających  prędkość pojazdów mechanicznych(aktywne przejścia, pasy zwalniające). Sam remont drogi jest niewystarczający dla obecnego i potencjalnego problemu dotyczącego pogarszania się warunków bezpieczeństwa użytkowania drogi i przyległej infrastruktury. Kompleksowa przebudowa drogi( dodatkowo z wymianą oświetlenia na LED-owe) na całym odcinku Szlakowiska jest  celowa i niezbędna. Zważywszy na fakt, że na terenie rekreacyjno – wypoczynkowym niezamieszkałej części Szlakowiska następuje funkcjonalne i użyteczne zagospodarowanie terenu. Poza siłownią plenerową z elementami małej architektury, estetycznym oświetleniem hałdy szlaki wielkopiecowej, powstanie tam w 2018r. parki linowy i nowe przejście dla pieszych. Większość z tych działań wybrali mieszkańcy głosując w ramach budżetu obywatelskiego – oddając w dwóch kolejnych latach – największą ilość głosów w całym mieście (na dany okręg). Sukcesywne zagospodarowanie poprzemysłowego terenu ,,Szlakowiska” implikował będzie wzmożony ruch mieszkańców do obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej. Przebudowa nawierzchni drogi Na Szlakowisku wraz z wykonaniem obustronnego chodnika i aktywnymi przejściami dla pieszych z ograniczeniem prędkości oraz docelowo wymianą oświetlenia - doprowadziłaby do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników przedmiotowej infrastruktury.

W imieniu osób popierających niniejszy wniosek/interpelację/ proszę o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta  Starachowice  na 2018r. – począwszy od  opracowania pełnej dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, aby następnie posiadać gotowość do realizacji inwestycji drogowej z możliwością aplikowania o dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowalnych z rządowego programu przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej.

Szacunkowe koszty inwestycji opiewają na ponad 2 mln zł, a dodatkowo  z wymianą oświetlenia pow. 2,5 mln zł.

Panie Prezydencie, proszę o pozytywne rozpatrzenie w/w interpelacji mając na względzie tak duże zapotrzebowanie społeczne, jednocześnie oczekując informacji zwrotnej w formie pisemnej. 

Kalkulacja cenowa kompleksowej przebudowy drogi ulicy Na Szlakowisku z infrastrukturą towarzyszącą. Długość drogi 0,545 km

1.Koszt dokumentacji technicznej z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę około 60 000,00 zł.

2.Roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórki chodników, obrzeży, wywiezienie gruzu, pomiary, frezowanie starej nawierzchni) - około 135 500,00 zł.

3. Wykonanie nowej nawierzchni: mineralno- cementowo-emulsyjnej (m.in. głęboki recykling MCE 25 cm, warstwa wiążąca 7cm, warstwa ścieralna 5 cm) - około 1 290 000,00 zł.

4.Roboty pozostałe takie m.in. jak: wykonanie obustronnego chodnika dla pieszych, aktywne znaki dla 2 przejść dla pieszych, krawężniki, obrzeża oraz oznakowanie pionowe i poziome -569 870,00 zł.

Szacunkowa wartość: 2 055 370 zł  (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy, trzysta siedemdziesiąt złotych). 

Dodatkowy zakres ( koszt niekwalifikowalny z  programu rządowego ) wymiana istniejących słupów oświetleniowych na nowe aluminiowe  z   oprawami  ulicznymi typu LED wzdłuż ulicy Na Szlakowisku.

Szacunkowy koszt : 520 000 zł ( słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) 

Wyliczeń dokonano przy pomocy Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach w oparciu  o średnią  cen  z  przetargów rozstrzyganych przez ZDP, powiększone o 30%.


 Reklama

Następnie była odpowiedź prezydenta Marka Materka

Remont ulicy Na Szlakowisku przewidziany jest na 2019 rok. Jak doskonale Państwo wiecie sukcesywnie wykonujemy przebudowy i remontujemy drogi w Starachowicach. Pozyskujemy także środki zewnętrzne na ten cel. W tym roku pozyskaliśmy dofinansowanie do przebudowy ulic: Moniuszki i Smugowej, w ubiegłym Południowej i MJR Nurta, jeszcze wcześniej Polna, Przeskok i Zaułek. Czyli trzy projekty w trzy lata. Dla porównania w ramach podobnego programu przez 7 lat jego funkcjonowania Gmina wykonała dwa zadania. Na przyszły rok złożyliśmy wniosek o dofinansowanie modernizacji ul. Kościelnej, drugi wniosek na wykonanie połączenia pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Górną. 

W 2018 roku zmodernizowane zostaną także ul. Słoneczna, ul. Staropolska, ul. Fryderyka Lempe, ul. Harcerska. Sukcesywnie realizujemy zadania na odcinkach dróg gruntowych. W tym roku: Jagodowa, Miodowa (od Smugowej do Myśliwskiej), Aleja Starów pomiędzy 8-go Maja a Majówką, Piaskowa, Smugowa (od Moniuszki do Podlesia). Szykujemy się do remontu m.in. ulic: Granicznej, Kilińskiego, Na Szlakowisku. Dziś dowiedziałem się, że na konferencji prasowej o remont tej ostatniej dopominał się radny powiatowy Paweł Lewkowicz, który zebrał podpisy poparcia w tym właśnie celu. To dla mnie wyjątkowa hipokryzja. Ponieważ osobiście około dwa miesiące temu przekazywałem informacje Panu Radnemu na temat remontu ulicy Na Szlakowisku. Przekazałem, że zamierzamy wykonać niezbędną dokumentację, złożyć w Starostwie zgłoszenie dotyczące remontu jak również pozyskać środki zewnętrzne na ten cel z rządowego programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. Od momentu, gdy przekazałem te informacje minęło kilkadziesiąt dni. W tym czasie wykonaliśmy kilka kroków do przodu w tej sprawie a Pan radny zajął się? Zbieraniem podpisów by przekonać mnie do inwestycji co do której nigdy nie miałem żadnych wątpliwości?  

Co już zrobiliśmy?  Dokumentację - zgłoszenie wykonaliśmy siłami własnymi! Pracownicy referatu Inwestycji Miejskich przygotowali niezbędne dokumenty i 5 września br. złożyli w Starostwie Powiatowym. Starostwo nie wniosło sprzeciwu do tych dokumentów co oznacza, że mamy prawomocne zgłoszenie remontu. W przyszłorocznym naborze wniosków do programu zamierzamy złożyć wniosek o dofinansowanie wykonania tej inwestycji tj. remontu ulicy Na Szlakowisku. Pierwszy wniosek będzie dotyczył remontu ulicy Jana Pawła II. Inwestycje te zamierzamy wykonać w 2019 roku. 

Gdyby Panu radnemu naprawdę zależało na współpracy ze mną na rzecz poprawy życia Mieszkańców osiedla Na Szlakowisku zapraszam do bieżącego kontaktu i współpracy. Póki co odbieram tę działalność jako próbę zbicia kapitału politycznego.

Na komentarz prezydenta Materka, odpowiedział radny Lewkowicz:

Nigdy informacja nt. remontu ulicy Na Szlakowisku nie została mi przekazana. Rozpowszechnianie tego typu treści jest  kłamstwem. Jedyna rozmowa z końca lipca 2017r. dotycząca niniejszej tematyki związana była m.in. z usilnym nakłanianiem mnie przez pana Prezydenta, abym w ramach budżetu obywatelskiego złożył projekt opracowania dokumentacji na inwestycję drogową Na Szlakowisku. Myślałem, że to żarty, nie tylko z idei budżetu obywatelskiego.

Nie mam wiedzy o wątpliwościach, czy ich braku przez Pana Prezydenta co do zasadności inwestycji drogowej na Szlakowisku. Jeśli czyni mi się zarzut ,,zbierania podpisów”, to można mniemać, że czuć oddech monarchii absolutyzmu oświeceniowego. Mam zaś wiedzę, że z powodu tak dużej ilości zebranych  podpisów, związanych z moją interpelacją, Mieszkańcy chcą kompleksowej przebudowy drogi, a nie przykładowo łatania dziur w ramach powiedzmy remontu.

Panie Prezydencie, mniejsza o dokuczanie mi przez pańską ,,fejsbukową wrzutkę”. Ale proszę nie deprecjonować około półtora tysiąca podpisów osób, które popierają kompleksową przebudowę drogi z infrastrukturą towarzysząca ulicy Na Szlakowisku - za co wszystkim mieszkańcom dziękuję( również tym spoza Starachowic). O ,,zbijaniu kapitału  politycznego” nie śmiem się rozwodzić, wszak mam do czynienia z niedoścignionym arcymistrzem w tej materii -  prezydentem miasta Starachowice. Życzę Panu Prezydentowi, dużo zdrowia (pokonania ostatniej niedyspozycji) szczęścia i  radości, dedykując piosenkę zespołu Łzy ,,Narcyz się Nazywam”.

Prezydent Materek skomentował komentarz Pawła Lewkowicza:

Jak widać polemika z Panem radnym nie ma najmniejszego sensu. Więcej tu personalnych wycieczek a mało konkretów. By nie pozostawiać żadnych wątpliwości: 

- w wakacje br. zleciłem wykonanie dokumentacji - zgłoszenia kompleksowego remontu ul. Na Szlakowisku, celem aplikowania o środki zewnętrzne na ten cel w  2018 roku i wykonania inwestycji w 2019 roku,

- dokumentacja - zgłoszenie siłami własnymi wykonane zostało przez pracowników referatu inwestycji miejskich, szacunkowy koszt robót budowlanych to ok 2 mln zł,

- dokumenty zostały złożone we wrześniu br. w Starostwie Powiatowym i Starostwo nie wniosło do nich żadnych uwag,

- Gmina dysponuje zatem prawomocnym zgłoszeniem kompleksowego remontu ulicy Na Szlakowisku, które jest podstawą do ubiegania się w 2018 roku o środki z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej,

Mieszkańcom, którzy w dobrej wierze podpisali się pod interpelacją dziękuję za aktywność. Mam nadzieję, że przekazane przeze mnie konkretne i prawdziwe informacje będą dla Państwa satysfakcjonujące.

Fot. Starachowice-Net.pl / Urząd Miejski

Dodane: 11.11.17 | komentarze (36)

Komentarze użytkowników

Ze Starachowic | 2017-11-11 20:36:57 napisał(a):

Nadal nie wiem komu bić pokłony :(

Do ze starachowic | 2017-11-11 21:11:47 napisał(a):

Pokłony to kierunek w stronę słońca.

mieszkaniec bloku | 2017-11-11 21:27:09 napisał(a):

Z przykrością czytam ten artykuł. Sam oraz kilku znajomych podpisaliśmy listę poparcia nie mając wiedzy o planowanych inwestycjach drogowych.Smuci fakt że doszło do takiej wymiany zdań troche nawet złośliwych miedzy dwoma osobami które dużo włożyły wysiłku aby zmieniło się otoczenie Szlagowska. Z jednej strony działania Prezydenta z drugiej strony Pana Lewkowicza w ramach budżetu obywatelskiego. Połączenie tych dwóch potencjałów naprawdę dało by więcej niż ta konfliktowa polemika. Na czym tez tracą osoby które się podpisały bo każdy by chciał aby ta ulica była wyremontowana. Chyba cos faktycznie jeszcze tkwi u nas w Starachowicach ze dochodzi do niezdrowej konkurencji i polemiki. Nie przyjemniej było by jak by obaj Panowie siedli przy kawce i uzgodnili dalsze działania. Nie było by miło niż toczenie tej troche żenującej polemiki.

gość | 2017-11-11 21:30:17 napisał(a):

Radny ma rację,trzeba zrobić tą ulicę,bo od początku nie była szczęśliwie zrobiona,przebiega obok ZEC,najszlachetniejszej ze spółek prezydenckich,obietnice poza 2018 rok to może dawać prezydent po wyborach samorządowych,jak je wygra a do tego bardzo daleka droga jednak. Teraz niech prezydent mówi co zrobi w swojej kadencji i nie sięga za daleko bo tu już tacy byli przed nim a może byli nawet bardziej lubiani i lepsi.Takie miasto.

kierowca | 2017-11-12 06:28:09 napisał(a):

Stan nawierzchni jest do naprawy ale co zrobić z parkingiem który wprowadza wiele zagrożeń dla pieszych i kierowców. Na krętej drodze, która biegnie pod górę, dla wygody spółdzielców zrobiono wielki parking. Z za samochodów wychodzą często dzieci które rano idą do szkoły. Tam nic nie widać. Podobnie zresztą piesi którzy nie widzą nadjeżdżających samochodów. Tam chyba nawet przepisy dotyczące organizacji miejsc parkingowych nie są spełnione. Ale co tam, jest parking i to jak tanio. Trochę białej farby i jest.

Mieszkaniec | 2017-11-12 08:03:03 napisał(a):

Lewkowicz jest suuuuupppper.

Do mieszkaniec bloku | 2017-11-12 09:20:39 napisał(a):

Takie dyskusje prowokuje n****z wpisami na swoim profilu. Dobrze ze nie każdy sobie pozwala narobić na głowę.

Mieszkaniec | 2017-11-12 12:38:54 napisał(a):

Nie wierzę Materkowi za grosz! Uważam że próbuje teraz wyjść z twarzą bo jakby nie było to 1500 to już ładny elektorat....pytanie czy jego. Lewkowicz nie jest idiotą tylko strategiem i nie wystawiłby się na pośmiewisko mając wiedzę że jakieś ruchy w sprawie Szlakowiska zostały już podjęte w Urzędzie-nie rozpocząłby działania z udziałem Mieszkańców. On najpierw sto razy sprawdzi i się zastanowi zanim coś ogłosi -
tymbardziej publicznie. Komuś tu rośnie nos Pinokia Panie Prezydencie.

master of chaos | 2017-11-12 12:50:12 napisał(a):

A ja nie wierzę żadnemu politykowi
I radzę każdemu podchodzić z rezerwą do tego co wszyscy politycy gadajo

Do master | 2017-11-12 13:27:41 napisał(a):

Lewkowiczowi wierzę od czasu spotkań w sprawie obrony klinik. Poza tym mógłby jak co po niektórzy siedzieć teraz w jakiejś spółce i nic kompletnie nie robić. Bardzo dobrze ze nie jest choragiewką ani medialną kiełbasą.

kierowca | 2017-11-12 13:38:19 napisał(a):

Miasto korkami stoi. Usprawnić ruch na południe przez przebicie do u. Rogowskiego na niewykorzystany most. Wtedy dopiero ul. Na szlakowisku będzie ważna.

@Do master | 2017-11-12 13:42:58 napisał(a):

A jaka jest różnica pomiędzy pracą w spółce a pracą w Urzędzie Gminy/???

Promocja gminy
Paweł Lewkowicz Tel. (041) 27 67 194

http://www.mirzec.pl/index.php?page=kontakt

Mieszkaniec | 2017-11-12 13:58:03 napisał(a):

Pan Lewkowicz mocno sie zaangażował w zmiane otoczenia Szlakowiska. Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego .Sugestie naprawy oświetlenia teraz ulica. Szkoda że doszło do tego konfliktu z Prezydentem. Prezydent również zaangażował sie w zmiane otoczenia. Jedno co.może denerwować to szkoda że Pan prezydent ralizujac pewne inwestycje nie informuje kto faktycznie był pomysłodawca inicjatorem. To już słyszałem od kilku osób szkoda

Do master of chaos | 2017-11-12 14:19:44 napisał(a):

Twoje prawo nie wierzyć politykom. Z tym, że w tym konkretnym przypadku to prezydent ma największe możliwości. A przedstawia propagandową wydmuszkę. Faktem jest że to właśnie Radny zaproponował w interpelacji kompleksową przebudowę z przejściami dla pieszych i oświetleniem. Podał koszty. No i ma ogromne poparcie społeczne na te działania. Na co prezydent ma parcie to chyba wszyscy już widzą doskonale. Jednak samym lansem wszystkich do siebie się nie przekona. Podstawowym pytaniem jest dlaczego prezydent rozwiązywanie problemów zaczyna od fejsbukowego wpisu. Czyżby komentarze swoich fanów typu "Lewkowicz to pasożyt" sprawiały mu satysfakcję?

Pytanie | 2017-11-12 16:08:33 napisał(a):

Zakończę dyskusje pytaniem - czy to prawda że prezydent wysłał radnemu SMS, że odpowiedź w sprawie Szlakowska da mu na fejsie? Uprzedzam że słyszałem takie info od osoby która twierdzi, że widziała tę wiadomość. Jeżeli to prawda, to najlepiej świadczy ten fakt o poziomie naszej władzy. Czyżby to była fejsbukowa nagonka? Tym bardziej że sprawdzałem - Lewkowicz konta nie posiada.

Typowy janusz | 2017-11-12 17:03:29 napisał(a):

Następnym razem ograniczcie się panowie do max 5 zdań bo nikomu się nie chcetych waszych dywagacji czytać i to są fakty

a co tam | 2017-11-12 17:45:39 napisał(a):

To nie ma znaczenia z czyjej inicjatywy. Ważne że będzie zrobiona ta ulica choć nie jest najgorsza. Ładnie połatana i kierowcom chyba też się dobrze jeździ bo znacznie przekraczają tam prędkość.

Weteran | 2017-11-12 22:30:46 napisał(a):

A swoja drogą dlaczego jest tak że Prezydent z pompa oddaje inwestycje w ramach budżetu obyeatelskiego gdy wnioskodawcami są radni którym wręcza podziekowania, a w przypadku zeykłycj mieszkańców cisza. Radni to jakas specjalna kasta

Mieszkaniec | 2017-11-12 22:41:56 napisał(a):

Panie Prezydencie proszę odpisać czy to prawda z tym esemesem że wysłał Pan do radnego? Wróble coś ćwierkały że 8 listopada o 16 z minutami:-)

Marek | 2017-11-13 21:53:11 napisał(a):

A czy to prawda że podpisy były zbierane przy okazji podpisów w sprawie PAKS

Do Marek | 2017-11-14 07:41:28 napisał(a):

Przy okazji...szok!!!! Afera straszna. Dobrze ze nie za marchewkę.

Mieszkaniec | 2017-11-14 08:19:29 napisał(a):

Ludzie Dajcie spokój ja nie wiem o co ten spór. Obaj panowie przuczynili sie do zmiany szlakowiska. Jakby mieli klase to perzydent powinien podziekowac Lewkowiczowi za inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego a Lewkowicz za działania Prezydenta za rzecz szlakowiska. Wyjśnic sobie harmongram prac i podac sobie z uśmiechem rece do zdjęcia dla mediów. A tu smierdzi juz wyborami i widze ze każdy kto bedzie mial inicjatywe inne zdanie bedzie beee. Aliczyłem na normalność.Ale jak sie widzi ten niezależny klub radnych prezydenta to nie dziwi same cwaniaki i kombinatorzy. W ilu partiach oni juz nie byli .

Do mieszkaniec | 2017-11-14 08:28:34 napisał(a):

Cholercia, masz rację :)

Zwykły mieszkaniec | 2017-11-14 09:38:31 napisał(a):

Pan Lewkowicz ma głowę na karku z tego co widać. Szlakowisko dzięki niemu zmieniło się bardzo na plus. Chyba żaden teren w mieście się tak nie zmienił. Rada miejska wypada blado bo odnoszę wrażenie że jest bardzo zależna od prezydenta i politycy boją się wychylac lub też są pozbawieni swojego zdania. Tak to niestety wyglada z perspektywy mieszkancow. Nie słyszy się o żadnych osiągnięciach radnych. Tak jakby ich nie było i jakby nic nie robili. Radni sa niewidoczni!! Pan Lewkowicz daleko zajdzie w polityce bo ma klasę i odwagę a tego w polityce brakuje. Należą mu się brawa. Ostatnie zdanie z tymi pozdrowieniami i dedykacją rozbraja. Ma Pan radny poczucie humoru. Duży plus za takt.

do Marka i tego nastepnego -społecznik | 2017-11-14 10:46:37 napisał(a):

zeby zaspokoic waszą ciekawosc to uchyle rąbka - dwa dni po tym jak na listę poparcia kompleksowej przebudowy wpisał się radny miejski i zrobił "uprzejmie donosze" (wiadomo komu) na Szlakowisku było już celebrowanie wycinania i łatania dziur przez tydzień. Ciekawe czemu tym razem PRZED zimą i to tak nagle jak akcja zbierania podpisów trwała już od 10 dni a w PAKSie już dawno kłódki wisiały. Jak macie puszczać bąki to się trochę wysilcie bo ten był cienki.
MiMi mógł zająć się dzialaniem i pracą ale skoro siedzi na fb odpisuje co minutę
to niech potem nie ma pretensji ze ktoś coś robi dla ludzi.

Marek do Pawła | 2017-11-14 11:59:34 napisał(a):

Jeśli to nie tajemnica,to gdzie byly zbierane te podpisy poparcia.

Gość | 2017-11-14 12:00:07 napisał(a):

Może się m boi konkurencji, na tle której wypada bardzo kiepsko

Do Marek do Pawła | 2017-11-14 12:29:05 napisał(a):

Może Paweł w przeciwieństwie do ciebie siedzi w pracy bo za to mu płacą. Daj sobie już spokój bo jesteś żałosny.

tst | 2017-11-14 20:23:30 napisał(a):

DO MARKA NIE WYCIERAJ SOBIE GĘBY PAKSEM, PO TWOIM WPISIE WNIOSKUJĘ ŻE TWÓJ POZIOM INTELIGENCJI JEST ZEROWY

Marek | 2017-11-15 08:29:49 napisał(a):

Dlaczego się. Tak denerwujesz.Jesli on pracuje cały czas,to kiedy zebrał tyle podpisów.Piszecie na prezydenta, robicie to samo.A podpisy nie jest problem sprawdzić,kędy był zbierane i gdzie.

Do tst | 2017-11-15 09:03:50 napisał(a):

Zapytaj Marka gdzie on pracuje i wszystko będzie jasne.

Do Mareczka | 2017-11-15 09:27:22 napisał(a):

Mareczka jeszcze raz - daj już d...spokój. Wyjaśniam - i podpisy w sprawie PAKS i Szlakowisja były zbierane DLA MIESZKANCOW. Natomiast możesz się wykazać wiedzą i poinformować wszystkich za co dawała w czasie wyborów pewna ekipa marchewkę. Bo tam na pewno nie chodziło o zdobie mieszkańców.

Marek | 2017-11-15 10:15:03 napisał(a):

I teraz wiadomo,zbierane dla dobra mieszkańców.To napiszcie że podpisy zebrały PAKS.A radny był tylko narzędziem,który je złożył.

Do Marek | 2017-11-15 10:37:05 napisał(a):

Chcesz publicznie powiedzieć że PAKS wykorzystał Radnych i sam dla siebie zrobił akcje poparcia? Kierunek Morawica. Ależ fachowców ma nasze Słońce.

M | 2017-11-15 15:21:35 napisał(a):

Czytaj ze zrozumieniem.I jeśli planujesz kolejne głupoty,to pomyśl.

BINGO | 2017-11-16 19:33:28 napisał(a):

hahaha wszystko zarejestrowane. wpadłeś jak śliwka na basenie!

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie