Kolejny głos w dyskusji na temat przyszłości ZSZ nr 3 i stadionu w Starachowicach

10787.nsmed

Od początku grudnia tego roku przez Starachowice przetacza się ogromna dyskusja na temat planów prezydenta Marka Materka wobec niektórych starachowickich nieruchomości.

Wstępne zamierzenia prezydenta to, porozumienie między samorządem gminnym, a samorządem powiatowym, ponieważ planowane ruchy dotyczą nieruchomości będących we własności zarówno gminy, jak i powiatu. W obydwu gremiach radni wywodzący się z prezydenckiego komitetu mają większość, z tym, że w Radzie Powiatu jest zawiązana koalicja. Przypomnijmy, że jeszcze podczas kampanii wyborczej, wtedy kandydat Marek Materek i kandydat Piotr Babicki, na konferencji w okolicy ZSZ nr 3 przy ulicy Szkolnej mówili o swoich planach względem tej placówki. W skrócie zamierzenia samorządowców to: przeniesienie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 z ulicy Szkolnej do budynku po wygaszanym Gimnazjum nr 3 przy ulicy Leśnej. Wyburzenie budynku zawodówki. Sprzedaż działki, na której znajduje się stadion. Budowa nowego obiektu sportowego na działce po szkole. Plus budowa jeszcze jednego boiska treningowego na działce między basenem, a szpitalem. Działka należy do samorządu powiatowego. O wszystkim będą decydowali radni Rady Miejskiej oraz radni Rady Powiatu. 

O tym, kto i dlaczego protestuje pisaliśmy już wielokrotnie. Odnośniki do artykułów znajdują się poniżej.

Dzisiaj rano otrzymaliśmy na skrzynkę mailową Redakcji stanowisko założycieli STOWARZYSZENIA INICJATYWA DLA STARACHOWIC (w toku sądowej rejestracji) w sprawie inicjatyw podjętych ostatnio przez Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka. Takie samo pismo otrzymają wszyscy radni Rady Miejskiej. Jutro 20 grudnia br. będzie miała miejsce sesja Rady Miejskiej. Czy ten temat zostanie wywołany? Zobaczymy. Przypominamy, że każdą sesję Rady Miejskiej można oglądać na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

Oryginalna treść pisma poniżej: 

Szanowni Mieszkańcy miasta Starachowice i powiatu starachowickiego.

Jako pomysłodawca  i współzałożyciel Stowarzyszenia Inicjatywa Dla Starachowic wraz z pozostałymi członkami założycielami tego stowarzyszenia, nie czekając na zakończenie rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, postanowiliśmy zabrać głos wobec wysuniętych w ostatnim czasie propozycji Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka dotyczących zarówno Naszego miasta jak i powiatu. Mając na względzie troskę o dobro i rozwój miasta Starachowice oraz powiatu starachowickiego, które to wartości są spójne z celami i działaniami naszego stowarzyszenia, pragnę zwrócić uwagę na dotychczas podjęte przez Prezydenta Marka Materka inicjatywy. 

W pierwszej kolejności wskazuję, iż  Prezydent Marek Materek deklaruje dokonanie istotnych zmian w architekturze i infrastrukturze miasta, które mogą przynieść wiele negatywnych konsekwencji dla środowiska oraz mogą doprowadzić do utrudnień w komunikacji miejskiej. Warto podnieść, iż Prezydent Miasta Starachowice planuje dokonać sprzedaży terenu, na którym obecnie znajduje się Stadion Miejski w Starachowicach i przeznaczyć tą nieruchomość pod budowę nowego centrum handlowego.  

Wybudowanie hipermarketu w miejscu dotychczasowego obiektu sportowego może doprowadzić do powstania paraliżu komunikacyjnego w centrum miasta, przyczynić się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza i wpłynąć na estetykę miasta w sposób negatywny. Warto podkreślić, iż zgodnie z aktualnymi trendami inwestycyjnymi, zasadą jest, że duże obiekty handlowe i zwiększony ruch samochodów wprowadza się na obrzeżach miast, aby ograniczyć negatywne konsekwencje w centrum miasta. Rozwiązania te mają przynieść mieszkańcom wiele korzyści w postaci czystszego powietrza, usprawnienia przemieszczania się, zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, jak również poprawienia ogólnego komfortu życia.

Zrealizowanie powyższej inwestycji pociągnie za sobą konieczność dokonania dalszych zmian w architekturze miejskiej. Prezydent Marek Materek planuje bowiem wyburzenie budynku przy ulicy Szkolnej 10, w którym mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach w celu wybudowania w tym miejscu obiektu sportowego, który zastąpiłby dotychczasowy Stadion Miejski. Nadmieniam, iż przeprowadzenie powyższych zmian będzie miało charakter długotrwały, budowa  nowego obiektu sportowego będzie trwała latami, co znacznie pogorszy bazę sportową w mieście Starachowice. Nie bez znaczenia jest również okoliczność, iż obecny Stadion Miejski jest miejscem z bogatymi tradycjami sportowymi i zasadnym jest utrzymanie go w dobrym stanie technicznym na kolejne lata, zamiast budowania nowego obiektu sportowego. 

Nadmieniam, iż w związku z planami Prezydenta Marka Materka w przedmiocie zburzenia budynku, w którym mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, planowane jest przeniesienie niniejszej szkoły zawodowej do budynku, w którym obecnie znajduje się Gimnazjum nr 3 przy ul. Leśnej 2 w Starachowicach od następnego roku szkolnego, tj. w roku szkolnym 2019/2020.  Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przeniesienie szkoły zawodowej do innego budynku w tak krótkim terminie, bez uprzedniego przygotowania zaplecza dydaktycznego, spowoduje powstanie wielu problemów natury technicznej, jak również organizacyjnej. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż planowane inwestycje wzbudzają niepokój wielu innych mieszkańców miasta Starachowice, w szczególności wśród przedstawicieli dyrekcji obu szkół: Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach i Gimnazjum nr 3 w Starachowicach, a także przedstawicieli klubów piłkarskich,  które rozgrywają obecnie mecze na Stadionie Miejskim. Wśród argumentów podnoszonych przez opinię publiczną przemawiających za utrzymaniem dotychczasowej lokalizacji wskazać należy przede wszystkim okoliczność, iż przeniesienie Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w sąsiedztwo Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach, może spowodować, iż dorośli uczniowie szkoły zawodowej będą mieć negatywny wpływ na kilkuletnie dzieci uczęszczające do pierwszych klas szkoły podstawowej, może doprowadzić do zmniejszenia stopnia bezpieczeństwa oraz może spowodować dezorganizację w funkcjonowaniu szkoły podstawowej.

Jednocześnie wskazuję, iż Prezydent Marek Materek, deklarując dokonanie przeniesienia Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach do innego budynku dydaktycznego przekracza przyznane mu kompetencje jako organu wykonawczego gminy, na potwierdzenie czego do niniejszego pisma załączam opinię prawną renomowanej Kancelarii Prawnej z Kielc „BARTOCHA & STACHOWICZ-SZCZEPANIK I WSPÓLNICY”, z którą mam przyjemność współpracować na polu zawodowym od kilku lat, również w sferze działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie.

Prezydent Marek Materek uzasadniając planowane inwestycje powołuje się na fakt, iż budynek, w którym mieści się obecnie szkoła zawodowa znajduje się w „fatalnym stanie”, a jego remont wymaga „ogromnych nakładów”. Powołując się na własne blisko czterdziestoletnie doświadczenie w budownictwie, które zdobyłem w czasie nauki w szkole średniej, na studiach jak również w czasie ponad trzydziestoletniej praktyki zawodowej wskazuję, iż należałoby rozważyć argumenty przemawiające za dokonaniem rewitalizacji dotychczasowych obiektów dydaktycznych i sportowych, zamiast ich wyburzenia i wybudowania w ich miejsce nowych budynków.

Wskazuję, iż obecnie wykonana już została dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku dydaktycznego przy ul. Szkolnej 10 i nowej hali sportowej w jego sąsiedztwie z ważnymi pozwoleniami na budowę. Z uwagi na podjęte już działania w celu zmodernizowania obiektu, zasadnym jest kontynuowanie prac w tym zakresie. Szacowany koszt termomodernizacji budynku szkolnego przy zastosowaniu standardowych rozwiązań i materiałów to maksymalnie 3 miliony złotych, jednakże zakładając przeciętne dofinansowanie na poziomie 80% to wydatek budżetowy dla powiatu wyniesie zaledwie kwotę 600 tysięcy złotych.

Ponadto, koszt wybudowania przyszkolnej hali sportowej nie powinien wynieść więcej niż 10 milionów, więc przy przyjęciu minimum 50% dofinansowania wydatek budżetowy dla powiatu wyniesie nie więcej niż 5 milionów złotych.

Mając na uwadze okoliczność, iż realizacja powyższych inwestycji nastąpi w okresie 2 lat, koszt prac rewitalizacyjnych w jednym roku budżetowym wyniesie około 3 milionów złotych. Niniejsza kwota przy prawidłowym i racjonalnym rozplanowaniu budżetu powiatu na następne lata nie wykracza poza możliwości finansowe powiatu starachowickiego. Wykonanie powyższych prac pozwoli natomiast w krótkim czasie znacząco poprawić stan techniczny budynków i przyczyni się do podniesienia komfortu funkcjonowania tych placówek.

W związku z powyższym, wspólnie z pozostałymi współzałożycielami Stowarzyszenia Inicjatywa Dla Starachowic, chciałbym zaprosić radnych miejskich oraz radnych powiatowych obecnej kadencji do szerszej dyskusji i współpracy przy tworzeniu przyszłorocznego budżetu.

Liczymy, iż przy udziale osób zainteresowanych rozwojem i troską o dobro miasta Starachowice i powiatu starachowickiego, uda nam się przedstawić własne propozycje i wprowadzić w życie inicjatywy służące poprawie jakości życia mieszkańców. Poprzez podjęcie debaty nad kształtem i kierunkiem rozwoju środowiska lokalnego, a także dbając o to, aby racjonalnie rozporządzać środkami publicznymi i realizować korzystne projekty inwestycyjne, wierzę, iż uda nam się realnie wpłynąć na przyszłość regionu.

Z upoważnienia

Członek Zarządu

Stowarzyszenia Inicjatywa Dla Starachowic

Zbigniew Kroczek

Opinia prawna [kliknij]

*** 

Poprzednie artykuły: 

Zespół Szkół Zawodowych nr 3 ze Szkolnej na Leśną?

Będą przenosiny szkół? ZSZ nr 3 z ulicy Szkolnej na Leśną. LO III z ulicy Glinianej na Osiedle Południe

Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 mają obawy, co do zmiany lokalizacji szkoły

Na obawy pracowników i nauczycieli ZSZ nr 3 odpowiada prezydent Marek Materek

Stanowisko Zarządu Powiatu w sprawie zmiany lokalizacji III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach

Rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 11 wyrażają kategoryczny sprzeciw wobec planów przeniesienia ZSZ nr 3 z ul. Szkolnej do budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Leśnej

Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 11 nie wyrażają zgody na przeniesienie ZSZ nr 3 do budynku Gimnazjum nr 3

Środowisko Prawa i Sprawiedliwości przeciwne zmiany lokalizacji Zespołu Szkół Zawodowych nr 3

Wystąpienie radnych Prawa i Sprawiedliwość w sprawie zmiany lokalizacji ZSZ nr 3. Odpowiada prezydent Marek Materek

Jaka będzie przyszłość nieruchomości przy ul. Szkolnej w Starachowicach?

Dodane: 19.12.18 | komentarze (40)
Tagi:

Komentarze użytkowników

lament | 2018-12-19 13:54:02 napisał(a):

To dalszy ciąg lamentu członka stowarzyszenia
"w budowie" , który zaczął się w trakcie kampanii przedwyborczej . Panu Kroczkowi mylą się propozycje z decyzjami. Takie tam ble,ble..

Jarek | 2018-12-19 14:07:15 napisał(a):

,,brawo'' panie materek!!! i jakiś kroczek - brawo historia was zapamięta resztę terenów też sprzedajcie Niemcom

artek | 2018-12-19 14:12:39 napisał(a):

cyt...,, obiekt sportowy który ma zastąpić stadion" - przynajmniej tutaj jest prawda. Będzie 10 krzeseł dla kibiców. Ale będzie galeria która zdecydowanie zakorkuje już zakorkowane miasto.

Gość | 2018-12-19 14:38:45 napisał(a):

To są właśnie rządy chlopaczyny bez pojęcia... Nie dość, że nic nie robi w mieście to jeszcze wstyd

łolaboga | 2018-12-19 14:46:34 napisał(a):

Lament to będzie ale z drugiej strony. Walec już rusza , w kierunku na Suchedniów .

Różnica | 2018-12-19 14:53:22 napisał(a):

Istnieje drobna różnica między propoycjami a decyzjami. Której autor chyba nie dostrzega. Prezydent przedstawia pewne propozycje, każdy może się wypowiedzieć i jak na przykładzie wyżej widać także stowarzyszenie pana Kroczka. Żadnych decyzji nikt nie podjął.

Ja | 2018-12-19 14:59:36 napisał(a):

Do lament,ktory jest Jaśnie Panem:to nie takie tam ble,ble -zapewniam.

Don Corleone, synek i spółka | 2018-12-19 15:02:10 napisał(a):

Bardzo dobrze. Niech zacznie wreszcie ktoś patrzeć na te chytre łapy.

Ewa do lament | 2018-12-19 15:34:20 napisał(a):

Za to opinie fachowców z UM którzy albo splajtowali, albo nigdzie miejsca nie mogli zagrarzać, to są dopiero mądrości. Szczególnie Pani, z której wszyscy lokalni budowlańcy mieli beke, jak przychodziła na budowy. Nie dziwne że tylko u m mogła zrobić karierę

Smog | 2018-12-19 16:15:27 napisał(a):

Panie Prezydencie Materek. Może zamiast planów dot. sprzedania stadionu i budowy kolejnej już galerii to proponuje Panu zainteresować się jakością powietrza w Pana/naszym mieście. Jeżeli Pan nie jest zorientowany w temacie to dla ułatwienia podpowiem , że za darmo można pobrać aplikacje (nie będę jej reklamował) która informuje o jakości a raczej o braku jakości powietrza. Przykładowo wczoraj zanieczyszczenie powietrza w naszym mieście przekraczało 300-400% dopuszczalne normy. Temat sprzedania stadionu w tych okolicznościach jest delikatnie mówiąc kontrowersyjny.

Do Różnica | 2018-12-19 16:50:38 napisał(a):

Decyzji nikt nie podjął, ale znowu robi się wszystko w kierunku realizacji tych "propozycji". Tak samo jak w przypadku pomysłu budowy spalarni odpadów. Przed wyborami mydlenie ludziom oczu, że raczej nie dojdzie do realizacji tej inwestycji, jednocześnie podejmowanie wszelkich działań w kierunku budowy. Już dzień po wyborach na tym portalu pojawił się opłacony artykuł propagandowy w temacie spalarni, teraz (wczoraj) mamy post na FB Materka ubolewający nad stanem budynków szkół powiatowych. Takie zmiękczanie opinii publicznej, praca u podstaw. Ludzie, czy naprawdę tego nie widzicie?

Abrakadabra | 2018-12-19 17:55:15 napisał(a):

Panie Materek zaniedbuje się pan w obowiązkach, minęły trzy tygodnie, a pan nie zaprezentował
żadnej nowej WIZUALIZACJI.
Co tu jest grane?

Stary Komuch | 2018-12-19 17:59:36 napisał(a):

WIZUALIZACJE - TAK!
REALIZACJA - NIE!!!

Belfegor Luwru | 2018-12-19 18:17:42 napisał(a):

Proponuję zrobić wizualizacje
IZBY WYTRZEŹWIEŃ
i PODZIEMNEJ TRASY ROWEROWEJ.

ala | 2018-12-19 18:20:57 napisał(a):

A może wizualizacja wysprzątanego miasta.

gość | 2018-12-19 18:23:09 napisał(a):

Piszcie na fb,bo tam jest prawda ha ha

Bradziaga | 2018-12-19 18:39:17 napisał(a):

Nowe powiedzenie ludowe, ale dotyczy ono
tylko Starachowic.
" Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale szkoła ze szkołą lub stadionem zawsze."

@Ewa do lament | 2018-12-19 18:41:02 napisał(a):

Chociaż inicjały tej pani proszę bo z resztą się zgadzam

prawy i sprawiedliwy | 2018-12-19 19:06:44 napisał(a):

W związku z tym, że prezydent wielokrotnie naruszył prawo wchodząc w kompetencje władz powiatu ze zdziwieniem patrzę na bezczynność prokuratury i wojewody. Przecież takie działanie nazywa się przekroczeniem uprawnień a w Kodeksie Karnym mówi o t artykułu tym paragraf 231: "funkcjonariusz publiczny, który, przekracza swoje uprawnienia podlega karze pozbawienia wolności do lat 3." Wystarczy przeanalizować publiczne wypowiedzi prezydenta miasta by nie mieć wątpliwości, że próbując zarządzać powiatem i jego jednostkami organizacyjnymi wchodzi on w kompetencje organów powiatu. Przekracza on swoje uprawnienia nie tylko wypowiadając się o przenoszeniu szkół powiatowych ale także swobodnie dysponując mieniem powiatu (ostatnio zapowiedział budowę boiska na nieruchomości powiatu). To on także zwoływał spotkania z Radami Pedagogicznymi ZSZ nr 3 czy III LO. Prawo oświatowe mówi wyraźnie kto i na jakich zasadach zwołuje posiedzenia rad pedagogicznych. Czy prokurator nie powinien się zająć tą sprawą z urzędu? Przecież są to publiczne informacje a prokurator i wojewoda narażają się na zarzut bezczynności.
Prokuratora nie zainteresują wypowiedzi prezydenta o tajemniczych "rozmowach" z jakimś podmiotem w sprawie sprzedaży stadionu? Czy stadion był wystawiony do sprzedaży? Czy była wycena? W jakim trybie prezydent prowadził te rozmowy? Czy rozmowy prowadzono z tą samą firmą, która pośredniczyła w sprzedaży innych terenów należących do miasta (np. McDonalds)? Czy można tak kpić sobie z prawa? Gdzie jest minister Ziobro?

Ona 73 | 2018-12-19 19:28:00 napisał(a):

Pan prezydent jest taki dufny ze nie widzi własnego czubka nosa i tak zapatrzony w swoją władze ze nim się postrzeże wyląduje tam gdzie jego miejsce . Dziwi mie tylko to ze nasi radni bez radni nic w tej sprawie nie robią nie mówią nagle tacy cisi a przed wyborami wszędzie byli wszystko mówili wszystko obiecywali tacy wyszczekani tylko zapomnieli dodać ze smycz ich uwiera w szyje ale ta smycz będzie się zaciskała co raz bardziej a my wyborcy już taczki szykujemy i bez różnicy nam czy będą to jedne taczki i kierunek Suchedniów czy 21 smyczy plus oczywiście Harry Potter starosta ze swoją smyczą która tez będzie coraz krótsza i na dno pójdzie razem z M Zastanoeic się trzeba z kim i w co się gra tylko ze M ogra Was bez żadnych skrupulow Wstyd Wstyd Wstyd

gość | 2018-12-19 20:03:36 napisał(a):

Widzę smutny koniec tej bajki.

gość | 2018-12-19 20:14:56 napisał(a):

Wybrał sobie za mocnego przeciwnika jak kilku wcześniej. Zła decyzja. Słaba znajomość miasta.Powodzenia ha

Referendum | 2018-12-19 21:14:00 napisał(a):

Wybory do UE na wiosnę już trzeba powołać komisję referendalną zbierać propozycje łącznie z odwołaniem szkodnika do którego nie trafiają żadne argumenty. Zniszczy jeszcze bardziej miasto zgarnie milionową kasę i odleci do Suchedniowa z powrotem pod skrzydła Róży Tun i PO.

Jak | 2018-12-19 21:55:28 napisał(a):

A jak Pochec wytłumaczy podwyżki za ciepło??? Miało być taniej!!!

do jak | 2018-12-19 22:03:16 napisał(a):

Dziwny twór zec - komunikacja samochodowa

Do różnica | 2018-12-20 06:49:09 napisał(a):

Różnica między decyzjami i propozycjami jest taka, że po zapadnieciu decyzji propozycje możesz sobie wsadzić. Jak było z targowicą? Kupcy o sprzadzy dowiedzieli się z fb jednego dnia, drugiego już było wiadomo kto kupi teren. Tylko glupi nie zauważa czym w przypadku tej władzy są "propozycje". Portale handlowe opisują rozmowy o sprzedaży, artykuł cały czas jest dostępny. Przecież miała gmina wystąpić o sprostowanie, właściwie za sugerowane rozmów o przetargu redaktor powinien zostać podany do sądu.

Będzie kicha? | 2018-12-20 08:00:45 napisał(a):

Mam nadzieję że na dzisiejszej sesji kobiety od Materka pokażą że rozumieją pojęcie wyborcze "parytet" a równouprawnienie nie skończy się na bezmylsnym poddoszeniem łapki za jednym gnojkiem.

a po co? | 2018-12-20 08:58:46 napisał(a):

a po co wyburzać stadion i budować kolejny w tym punkcie duży sklep? proponuję, aby zainteresowany nabył stary szpital i tam wybudował market...a stadion niech zostanie na swoim miejscu, i ZSZ też....i pozbędziemy się problemu starego szpitala...

Do do różnica | 2018-12-20 09:01:07 napisał(a):

Bardzo dobry komentarz. Zastanawiam się tylko dlaczego w Star net. Decyzję wszyscy krytykują. 80 % poparcia- a poparcia pomysłów w komentarzach prawie zero, no może z 10 %. Czyżby wyborcom przy takich rewelacyjnych pomysłach zabrakło argumentów? To bardzo dziwne w przypadku prezydenta . Do tej pory prawie sami pochlebcy w mediach i ignorancja i poczucie nieomylności władzy u młodego człowieka rośnie z każdym dniem. Ja tylko przypominam -władza to służba - dla obywateli, regionu, państwa. I TYLE JEŻELI ludzie czegoś nie chcą to proszę tego nie robić. Jeśli chcą stadionu to go remontować i wspierać sport żeby się na nim coś działo. To samo ze szkołą. Przenieść szkołę zawodową żeby padła bo młodzież przyjezdna wybierze inne szkoły w sąsiednich miastach to pomysł obliczony na upadek szkolnictwa zawodowego. Jaka tego jest idea? To chyba nie jest pytanie retoryczne. I jeszcze jedno - sprzedaż najlepszych miejsc w miastach obcym korporacjom handlowym dobijając resztki rodzimego handlu to w chwili obecnej dramat. MD to podobny przykład.

Segura | 2018-12-20 17:52:49 napisał(a):

A co się dzieje z przebudową ulicy
Moniuszki?
Była wizualizacja, i cisza!
Mam pytanie: Kto podjął decyzję o spuszczeniu
wody na Lubiance?
Pan Materek potyka się o własne nogi.
Przedstawia nowe wizualizacje, podczas gdy stare nie są wykonane.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to zrobiona została tylko jedna - targ miejski, ale odbiega on znacznie od prezentowanej wizualizacji. Brak zadaszenia nad stanowiskami, rzuca się w oczy.
Drugą - miała być Lubianka, ale po spuszczeniu wody i wywiezieniu ryb do Suchedniowa, inwestycja stanęła w miejscu.
Kilka miesięcy temu pojawiła się informacja, że wpłynęły miliony na zagospodarowanie miejskiej zieleni.I znowu cisza, jedynie co się robi z zielenią, to wycina kolejne drzewa i krzewy.
Starachowice, które mimo kiepskiej architektury, imponowały przyjezdnym ilością
zieleni w mieście. Ludzie byli zachwyceni wyglądem Starachowic w lecie. Teraz skutecznie jesteśmy pozbawiani tej zieleni.
Pilarze krążą i wycinają. Niedługo zrobi się tu asfaltowo-betonowa pustynia.
Ostatnia duża wycinka na ul. Kościelnej.
Teraz Materek postanowił zrobić porządek ze stadionem. Bo jak twierdzi - jest realistą.
Skoro tak , po co prezentował wizualizację stadionu dwa lata temu. Czy chodziło o to, żeby kupić głosy wyborcze sympatyków sportu. Tak czy owak, sam sobie przeczy.
Albo był bezmyślny wtedy, albo jest teraz.
Proponuje w zamian "nowy stadion", czyli istniejące boisko szkolne i mini trybuny.
To po prostu wielki skandal!
Star, który ma szansę awansować w tym sezonie i ma bogatszego sponsora zostanie bez stadionu.
Przenoszenie szkół, to kolejny skandal.
W SP 11 zlikwidowano gimnazjum, dojdzie 7. i 8. klasa, więc potrzeba jest więcej miejsca, a dwie sale gimnastyczne w szkole,
to powinien być standard, jeśli chcemy mieć wysportowane i zdrowe społeczeństwo.
Można by wiele pisać o niewłaściwych decyzjach Materka, ale w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że pan Marek uwierzył w swoją WIELKOŚĆ, wydaje mu się, że jest nieomylny, i mimo że zaliczył z poprzednimi wizualizacjami ewidentne wpadki, nie wyciągnął z tego żadnych wniosków; jest przekonany, że może ludzi przestawiać niczym pionki na szachownicy. Nie liczy się ze zdaniem innych. Lekceważy opinie nauczycieli
i rodziców kilku szkół oraz kibiców.
BO ON WIE LEPIEJ!
Zachowuje się tak jakby był właścicielem Starachowic.
Panie Materek nie jest pan ani taki mądry,
ani taki wielki, ale trzeba przyznać, że jest pan sprytny, potrafi się pan dobrze zareklamować.
Wystarczy zorganizować kilka imprez bez wielkiego znaczenia, fotografować się przy każdej okazji. Wyremontowanie kawałka ulicy, chodnika, nawet jeśli odbyło się to w ramach budżetu obywatelskiego, czyli żadna to pańska zasługa. Zakup 4 rowerów dla niepełnosprawnych czy zmiatarki i już jest pańska fotka.
Wybranie do swojego komitetu, osób, które znane były z działań na rzecz lokalnej społeczności, to był strzał w dziesiątkę.
Dodatkowo oplakatowanie każdej klatki schodowej wizerunkami pana i kandydatów, pozwoliło wygrać wybory.
Pomógł panu w tym sam PiS, który nie umieścił żadnych plakatów, za wyjątkiem pana Prusia. Lenistwo albo taka licha strategia PiS zemściła się na nich, a panu dała zwycięstwo.
A syn właściciela lokalnej gazety, jako starosta. Bardzo dobre posunięcie.
Dobra prasa, to podstawa.
Niestety, dobre opakowanie, ale w środku pustka. Niektórzy już żałują, że głosowali na Materka.

Zalujacy | 2018-12-20 18:17:44 napisał(a):

Ludzie na miescie gadaja, ze Prezydent dostal schizofrenii bo chce zaorac ZSZ, stadion, a elyta zawodowki bedzie uczyc kultury podstawowke, pic, palic i jeszcze jedno p. Wstydze sie za niego, wladza niestety deprawuje glowy. Kwiecien byl buraczany, ale chociaz w glowie nie mial kielbi,a ten to rozumy pozjadal. Sluzby i tak go rozpracuja, juz niedlugo, lyknie haczyk jak mlody pelikan i pojedzie na piaski.

Marek | 2018-12-21 12:03:34 napisał(a):

Ogłaszam największy sukces prezydenta Starachowic otwarcie MC DONALD"S czas ogłosić święto narodowe. Wkrótce kolejne otwarcie fast food w nowej galerii w miejscu stadionu. Dziękujemy Panu życzymy dalszych sukcesów.
p.s jakby Pan wysuszył staw w Starachowicach Zachodnich to liczymy na Burger Kinga. Wtedy uzyska Pan wynik w wyborach jak Kim Dzong Un. uffff....

ja | 2018-12-28 17:37:44 napisał(a):

Zgadzam się z komentarzem "Segura". To wszystko byłoby śmieszne gdyby dotyczyło bajki. Król Maciuś Drugi- reality show! Zastanawiające jest to, ze człowiek o zupełnym braku wiedzy i kompetencji ma czelność proponować jakieś zmiany urbanistyczne! Ład urbanistyczny, plany zagospodarowania to nie zabawa dzieci, to nawet nie przestawianie mebli z pokoju do pokoju. Gdzie analizy dotyczące zakresu potrzebnych usług, w tym handlu, szkolnictwa, kultury, sportu i nauki? Totalny laik nie może kształtować nam porządku urbanistycznego w mieście!!!Ludzie, furman nie może planować zakresu usług medycznych, ślusarz gospodarki komunalnej, a dentysta być narzucać rozwiązania dotyczące remontów dróg! To jest bajka, albo kabaret. Na jedno wychodzi, wszyscy na tym tracimy.

logika | 2018-12-28 18:17:22 napisał(a):

Po co kolejny hipermarket w tym wyludniającym się mieście? Ledwo udało się Skałkę zapełnić.

Starachowiczanin | 2018-12-28 21:59:24 napisał(a):

Jak prowadzić lekcje w-f np.w SP12 gdzie 6-mcy w roku szkolnym należy przebywać na sali gimnastycznej a ona malutka i wybudowana w latach 70 ubiegłego wieku a w innych szkołach nie lepiej i kilka klas na jednej lekcji.Lepiej budować- rozbudować niż burzyć.

Krzysztof | 2018-12-29 15:59:13 napisał(a):

Zamiast lekcji MCDONALD'S

związkowiec | 2018-12-29 20:40:56 napisał(a):

A gdzie działająca dla dobra nauczycieli szefowa ZNP? Zgadza sie na przenosiny szkół. Zamilkła, tyle robi, a nie wybrali ją na radną. Nabrała wody w usta. Tylko usuwa z portalu wszystkie wpisy na swój temat. Prawda boli.

do związkowca | 2019-01-01 22:41:40 napisał(a):

A czy czasem teraz szefowie obydwu związków nauczycielskich nie reprezentują pracowników tylko pracodawcę, chyba kandydowali z jego komitetu wyborczego. Absurd!

Iza | 2019-01-02 07:32:04 napisał(a):

Absurdów w miejscowym ZNP jest więcej, mam nadzieję, że do czasu

mieszkaniec | 2019-01-02 08:50:23 napisał(a):

Materek to jednak socjalista jest. Wymyślił problem - sprzedaż stadionu, aby później go rozwiązać.A nawet wspaniałomyślnie oznajmić,że spełnia życzenia mieszkańców.Noż kurka wodna.Komuś się epoki pomyliły!

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie