Projekt nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Urząd Miejski czeka na opinie

11080.nsmed

Gotowy jest już projekt nowego regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice na rok 2020 i lata kolejne. Jest to wersja robocza tego dokumentu, jego wersję ostateczną chcemy wypracować wspólnie z mieszkańcami dlatego zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym materiałem oraz nadsyłania opinii i uwag.

Opublikowany poniżej projekt zawiera uwagi i wnioski zgłoszone przez uczestników spotkania, które miało miejsce z inicjatywy Prezydenta Miasta 11 marca w Urzędzie Miejskim. W spotkaniu uczestniczyli radni Rady Miejskiej, członkowie Stowarzyszenia Spółdzielców i Wspólnot Mieszkaniowych „Nasze Miasto”, oraz Stowarzyszenia „Wrażliwi Społecznie” a także mieszkańcy.

Prosimy o zgłaszanie uwag, co do zapisów regulaminu w terminie do 5 kwietnia 2019 r. na adres:

Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice

lub

budzet.obywatelski@starachowice.eu

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną omówione podczas spotkania, które odbędzie się w 8 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, sala nr 130, godz. 16:00

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Starachowice (projekt)

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Budżet Obywatelski jest inicjatywą obywatelską, którą należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Starachowic na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w roku budżetowym.

2. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane projekty o charakterze lokalnym, które dotyczą realizacji potrzeb mieszkańców miasta.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem oraz mieścić się w zadaniach własnych gminy.

Rozdział 2.

Środki finansowe

§ 2

1. Przewidywana wielkość środków finansowych na realizację Budżetu Obywatelskiego Gminy Starachowice wynosi 1.200.000 zł.

2. Ostateczną wysokość środków na realizację Budżetu Obywatelskiego na dany rok budżetowy określa Prezydent Miasta i zatwierdza Rada Miejska.

3. Projekty będą klasyfikowane w dwóch kategoriach: projekty małe i projekty duże.

4. Projekty małe to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w kwocie do 100 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi: 400.000 zł.

5. Projekty duże to takie, których łączny koszt realizacji brutto mieści się w granicach od 100 001 zł do 200 000 zł, przy czym łączna kwota zarezerwowana w budżecie obywatelskim na ich realizację wynosi: 800.000 zł.

6. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 4 i 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń  oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 3.

Harmonogram realizacji

§ 3

1. Konsultacje społeczne obejmują Miasta Starachowice – traktowane jako jeden okręg.

2. Prezydent Miasta określi w drodze Zarządzenia harmonogram realizacji działań objętych procedurą Budżetu Obywatelskiego.

3. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1 Prezydent Miasta Starachowice określi:

a. miejsce i termin zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego,

b. termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,

c. termin głosowania na zweryfikowane projekty,

d. termin ogłoszenia wyników głosowania.

4. Informację o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 4.

Zgłaszanie projektów

§ 4

1. Propozycję projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta.

2. Propozycję projektu, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Formularz zgłaszania projektu do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice oraz siedzibie Urzędu Miejskiego Starachowice.

4. Do formularza zgłoszenia zadania wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu, podpisaną przez co najmniej 15 mieszkańców Starachowic, którzy ukończyli 16 rok życia.

5. Wypełniony formularz projektu wraz z listą poparcia składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim Starachowice ul. Radomska 45, przesyła pocztą poleconą lub wysyła w wersji elektronicznej na adres: budzet.obywatelski@starachowice.eu.

6. Formularz uznaje się za ważny, jeżeli zostaną wypełnione wszystkie pola zaznaczone jako obowiązkowe.

7.Zgłoszenia dokonane przed lub po upływie wyznaczonego terminu w harmonogramie konsultacji Budżetu Obywatelskiego nie będą rozpatrywane.

8. Nie dopuszcza się zgłaszania przez mieszkańca miasta więcej niż jednej propozycji projektu lokalnego.

9. Koszt zgłoszonego projektu nie może przekroczyć środków finansowych przewidzianych § 2 ust. 4 lub 5.

10. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu.

Rozdział 5.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 5

1. Zgłoszone przez mieszkańców projekty zadań do budżetu obywatelskiego podlegają weryfikacji, której dokonują właściwe komórki Urzędu Miejskiego Starachowice oraz Radni Rady Miejskiej w Starachowicach.

2. Weryfikacja projektów prowadzona jest pod względem: formalnym, prawnym i kosztowym.

3. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów, oznaczenie „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdego projektu oraz uzasadnienie rozstrzygnięć dla propozycji odrzuconych.

4. Wnioskodawca którego projekt został „odrzucony” mogą wnieść odwołanie od decyzji Komisji Weryfikacyjnej do Prezydenta Miasta w terminie 5 dni roboczych od dnia upublicznienia wyników weryfikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

5. Wyniki weryfikacji merytorycznej przedstawiane są Radzie Miejskiej w Starachowicach oraz poddawane do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta.

6. Listę projektów, o których mowa w ust. 3 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 6.

Wybór projektów

§ 6

1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Miasta Starachowice, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta.

3. Głosowanie odbywa się formie elektronicznej oraz w sposób tradycyjny w Urzędzie Miejskie w Starachowicach.

4. W miejscu do głosowania udostępnia się opisy wszystkich projektów.

5. Oddanie głosu następuje poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza, który udostępniony będzie na stronie internetowej, lub

- wrzucenie karty do głosowania do urny, po uprzednim wypełnieniu pól potwierdzającego tożsamość i złożeniu podpisu.

6. Procedurę głosowania elektronicznego określi Prezydent Miasta w drodze Zarządzenia.

7. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności może oddać głos: przysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania listownie na adres Urzędu Miejskiego w Starachowicach lub za pośrednictwem pełnomocnika.

8. Prezydent Miasta określi w formie zarządzenia procedurę głosowania przez osoby niepełnosprawne.

§ 7

1.Wzór karty do głosowania ustala Prezydent Miasta.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się tytuły projektów zaopiniowanych pozytywnie wraz z krótkim opisem każdego projektu, z określeniem szacunkowego kosztu ich realizacji oraz informacją jak prawidłowo oddać ważny głos.

3. Kolejność projektów na karcie do głosowania ustala się alfabetycznie.

4. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranym projekcie na karcie do głosowania.

5. Jeżeli głosujący nie zaznaczy żadnego projektu lub zaznaczy więcej niż jeden projekty, jego głos zostanie potraktowany jako nieważny.

§ 8

1. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania piecze sprawuje Miejska Komisja Wyborcza powołana przez Prezydenta Miasta Starachowice w drodze Zarządzenia.

2. Obliczenie wyników głosowania polega na zsumowaniu liczby ważnych głosów oddanych przez mieszkańców w głosowaniu elektronicznym i tradycyjnym na każdy z projektów.

3. Za przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego uznaje się te projekty, które uzyskały najwięcej głosów z puli projektów małych i puli projektów dużych.

4. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

§ 9

1. Wybrane w głosowaniu przez mieszkańców projekty z największą liczbą głosów w ramach kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

2. Prezydent Miasta przedstawia mieszkańcom Miasta Starachowice sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w terminie do końca I kwartału roku następnego, poprzez opublikowanie sprawozdania w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Starachowice, tablicy ogłoszeń oraz lokalnych mediach.

Autor: Iwona Tamiołło, UM Starachowice

Dodane: 16.03.19

Komentarze użytkowników

Zainteresowany | 2019-03-16 17:13:15 napisał(a):

Jak głosować: jest jeden okręg ogólnomiejski -1 czy jedna osoba może glosować na projekt mały i duży czy tylko na jeden projekt. 2 Jak rozdzielić pozostałości z projektów których wykonanie jest mniejsze niż proponowany koszt - uważam że powinien zadysponować Prezydent po zasięgnięciu komitetu społecznego do spr. B.Ob. który to Prezydent kiedyś powołał, a teraz powinien odnowić to powołanie, zresztą tamtego komitetu nie odwołał. Uważam że kwota na projekt duży jest za mała mała różnica między proj. pr. min 300 tyś. na duży projekt. To jest mój głos w dyskusji.

gość | 2019-03-16 18:10:45 napisał(a):

I tak zrobią co będą chcieli radni koalicji najprawdopodobniej.Nic nowego.

mieszkaniec | 2019-03-16 20:01:11 napisał(a):

bardzo dobra zmiana takie zmiany powstały tez w Polsce po tym jak obecna władza rozregulował rynek szaleją ceny to wykonanie projektu za 52 tys nie miało racji bytu.To dobre rozwiązanie . Trzeba iść na spotkanie w kwietniu

Mieszkaniec | 2019-03-16 21:06:57 napisał(a):

Co by nie powiedzieć mikroinwestycje się sprawdziły.W każdej dzielnicy coś jest.Podobało mi się to zrównoważenie.Powinno być więcej okręgów np:10-15.

um | 2019-03-17 17:55:31 napisał(a):

Mikro inwestycje to pomysł Bernatowicza ,Capały i Gożdzia. Wtedy to mega zrobiono,nie teraz.

Gość | 2019-03-17 21:06:46 napisał(a):

Capala to raczej był bez pomysłu.

gość | 2019-03-18 20:51:28 napisał(a):

Tak, to kto był np.kierownikiem zespołu pozyskiwania funduszy zewnętrznych i
projekt termomodernizacji PZOZ i kilka innych ?A detaliczny węgiel w ZEC ?A łaziki marsjańskie i Strzała,Legenda Stara itd ?Kto był za to odpowiedzialny ? gościu.Od kilku lat niektórych niszczycie.Ale to się zmieni.Nie obrażaj.

gość | 2019-03-18 20:54:21 napisał(a):

Ktoś komuś odpuścił niepotrzebnie i tak dziś to wygląda.

um | 2019-03-18 20:56:56 napisał(a):

A piękne miasto Sandomierz ?

tsk | 2019-03-18 20:58:40 napisał(a):

Co z rolnikiem ?

gość | 2019-03-18 21:02:50 napisał(a):

Małe dochody ha,wszystko małe .

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie