Propozycja zmian w komunikacji miejskiej

11285.nsmed

Zakład Energetyki Cieplnej Komunikacja Miejska przedstawił propozycję zmian w komunikacji miejskiej, które miałyby wejść w życie od września 2019 roku.

„Zmodyfikowany system obsługi komunikacyjnej Starachowic tworzy czternaście projektowanych, skategoryzowanych, całorocznych linii autobusowych:

- cztery linie podstawowe całotygodniowe – z rozkładami jazdy opartymi na częstotliwości modułowej: kursy w dniu powszednim co 30 minut w godzinach szczytu podaży usług rozumianej jako dni powszednie w godzinach od 6:30 do 16 i co 60 minut w godzinach wczesnoporannych (do godziny 6:30) oraz wieczornych (do 21) – linie: 7 (dawna, 17, 25 i 27, przy czym na linii 25 częstotliwość 30-minutowa obowiązywałaby w dni powszednie w godzinach od 5 do 21;

- jedna linia podstawowa funkcjonująca tylko od poniedziałku do piątku – z kursami tylko w godzinach od 6:30 do 16 – 20;

- dwie linie uzupełniające, ale wzmocnione do częstotliwości przewidzianej dla linii podstawowych – tylko w godzinach szczytu porannego: 5 oraz porannego i popołudniowego: 15 (dawna N);

- para linii, koordynacyjnie odpowiadająca jednej linii uzupełniającej, wzmocnionej do częstotliwości jak dla linii podstawowych w szczytach przewozowych: 6/21;

- jedna linia uzupełniająca – z kursami w godzinach od 5 do 21 w dniu powszednim co 60 minut – 18;

- cztery linie zindywidualizowane – dedykowane głównie dojazdom do zakładów pracy i szkół, funkcjonujące wyłącznie w dni powszednie: 1, 10, 29 i 30 (dotychczasowa S).

Z uwagi na ograniczenia w liczbie wozokilometrów, nie zaproponowano w koncepcji żadnej linii priorytetowej, która miałaby funkcjonować z częstotliwością podwojoną w stosunku do częstotliwości linii podstawowych, a więc co 15 minut w szczytowych okresach podaży.

W koncepcji przyjęto, że tak jak obecnie, nie wszystkie linie funkcjonować będą w pełnym zakresie czasowym przewidzianym dla komunikacji dziennej.

Jak już wyżej zasygnalizowano, w soboty, niedziele i święta obowiązywałaby niższa częstotliwość – co do zasady 90-minutowa. Wyjątek od tej zasady stanowiłyby pory sobotnich zakupów – godziny 8-14 – dla których zaproponowano zwiększenie wartości częstotliwości modułowej z 90 do 60 minut. Jest to związane z postępującym zakazem handlu w niedzielę i mającym miejsce przenoszeniem się sporej części związanego z handlem popytu na usługi przewozowe komunikacji miejskiej z niedziel właśnie na sobotę. W tych godzinach w sobotę proponuje się dodatkowo funkcjonowanie linii 17 i 25 z częstotliwością podwojoną, tj. co 30 minut.

Na linii 25 obowiązywałaby wyższa częstotliwość także w niektórych innych porach dnia powszedniego: do godziny 6:30 oraz pomiędzy godzinami 16 a 21 oraz w sobotę do godziny 16. Częstotliwość 30-minutowa (przy 90 minutach na innych liniach) obowiązywałaby również w sobotę do godziny 16 także na linii 17.

Przeprowadzona symulacja liczby kursów dowodzi, że zachowana zostanie w takich uwarunkowaniach obecna liczba realizowanych wozokilometrów, natomiast jakość oferty przewozowej dla mieszkańców miasta ulegnie znaczącej poprawie.

Założono brak zmian w trasach dwóch linii: 5 i 17. Pewne modyfikacje przewidziano natomiast dla dziesięciu linii: 6, 10, 18, 20, 21, 25, 27, 29, N (przenumerowanej na 15) i S (przenumerowanej na 30). Zlikwidowane zostałyby natomiast dwie linie – 16 i 28 – oraz zmienione zostałoby oznaczenie handlowe trzech: B (na 7), N (na 15) i S (na 30). Niewielkiej korekcie uległyby również trasy linii 7, 10 i 30 w rejonie Centrum Handlowego Galardia oraz linii 1 w rejonie ronda Popiełuszki.

Istotną zmianę w trasie przejazdu zaproponowano dla linii 6. Trasa tej linii, podobnie jak obecnie, rozpoczynałaby się na pętli Bugaj Cmentarz i do ul. Konstytucji 3 Maja prowadziłaby jak obecnie. Następnie trasa tej linii prowadziłaby ulicami: Bankową, Kaczyńskiej, Radomską, Piłsudskiego, Na Szlakowisku, al. Armii Krajowej, Iłżecką i dalej dotychczasową trasą do pętli Boczna.

Nowa trasa ma w założeniu wzmocnić intensywność obsługi al. Armii Krajowej, a także wprowadzić komunikację miejską w ul. Na Szlakowisku.

Pasażerom podróżującym obecnie autobusami linii 6 do przystanków przy ulicach: Majówka, Leśnej i Kościelnej brak linii 6 zrekompensuje zwiększenie częstotliwości linii 7 (dotychczasowej  17. W dni powszednie w godzinach 7-17 łącznie na obu liniach kursy będą wykonywane z wysoką, średnią częstotliwością co 15 minut. Obie te linie zapewniają też większość połączeń bezpośrednich realizowanych obecnie linią 6, a więc do Cmentarza i Szpitala oraz ulic: Radomskiej, Konstytucji 3 Maja, Partyzantów oraz okolic targowiska i Galardii.

Koordynacyjnym uzupełnieniem linii 6 będzie linia 21, której znaczna część trasy – od Bugaju do ul. Iłżeckiej – pokrywać się będzie z trasą linii 6. Oznacza to, że nowa trasa tej linii nie będzie już prowadzić z pętli Bema i ominie tym samym ciąg ulic: Bema, Stalowa i 1 Maja, a także przystanki przy Komendzie Policji i Komendzie Straży Pożarnej. Brak linii 21 w tych miejscach – i tym samym bezpośredniego połączenia pętli Bema z al. Armii Krajowej –zrekompensuje mieszkańcom zmieniona trasa linii 20.

Z uwagi na niewielki popyt w kursach do Warszawki, zakłada się ograniczenie liczby kursów na linii 21 tylko do 9 par, co odpowiadać będzie częstotliwości 60-minutowej w godzinach szczytów oraz co 120 minut poza godzinami szczytu, z jednoczesnym ograniczeniem zakresu czasowego jej funkcjonowania do godzin 6:30-21. W zamian zakłada się rozszerzenie zakresu funkcjonowania linii 6, której kursy obecnie wykonywane są tylko do godziny 16, a zgodnie z projektem zakłada się wydłużenie jej funkcjonowania do godziny 21. 

Z podobną intensywnością jak do Warszawki, a więc z częstotliwością co 60 minut w godzinach szczytów i 120 minut poza godzinami szczytu (9 par kursów dziennie) zaplanowano kursy linii 18 do pętli Grobla. Pozostałe kursy zostaną skrócone do Dworca Zachodniego. Planuje się dodatkowo niewielką korektę trasy: zamiast odcinkiem ul. Iłżeckiej (w kierunku Zakładów Mięsnych) od ul. Długiej do al. Najświętszej Marii Panny, trasa prowadzić będzie ulicami Długą i al. Najświętszej Marii Panny. Taką samą zmianę trasy zaplanowano dla linii 10 i 29. Ułatwiony zostanie w ten sposób dostęp do komunikacji miejskiej mieszkańcom budynków wielorodzinnych przy al. Najświętszej Marii Panny. Na linii 18 zaplanowano rytmicznie kursy co 60 minut w ciągu całego dnia powszedniego, z ich uzupełnieniem kursami linii 29, które wykonywane będą nie tylko w dostosowaniu do godzin pracy, ale rytmicznie co 60 minut w godzinach szczytu porannego i popołudniowego, zapewniając łączną częstotliwość na liniach 18 i 29 w tym czasie co 30 minut.

Dość istotną zmianę przewidziano w trasie linii 20. Obecne przystanki krańcowe dla tej linii, tj. Bugaj Cmentarz i Bema, pozostałyby niezmienione, ale jej trasa byłaby znacznie dłuższa – zamiast wyłącznie ul. Radomską prowadziłaby ulicami: Radomską, Konstytucji 3 Maja, al. Armii Krajowej, Piłsudskiego i ponownie Radomską w kierunku pętli przy ul. Bema. Obecnie linia 20 charakteryzuje się bardzo niskim popytem, a zmieniona jej trasa spowoduje że zachowana zostanie relacja bezpośrednia Bugaj – Bema dla osób ceniących połączenia bezpośrednie, ale jednocześnie linia 20 zapewni dodatkowe połączenie innych źródeł i celów ruchu w mieście: ul. Piłsudskiego i al. Armii Krajowej z kierunkiem do ul. Bema (osiedle Orłowo), zastępując z tych miejsc połączenie zapewniane do tej pory linią 21.

Kursy na linii 20 odbywać się będą tylko w dni powszednie w szczytowych okresach podaży, a więc w godzinach od 6:30 do 16:30.

Konieczność uzyskania znaczącej poprawy punktualności była główną determinantą zmiany trasy linii 25. Zmodyfikowana trasa linii 25, zamiast przejazdem kolejowym w ciągu ul. Radomskiej, prowadziłaby w obie strony ul. Piłsudskiego i wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego. Osiedle Południe obsługiwane byłoby pętlą uliczną – ulicami: Miodową, 6 Września, Moniuszki, al. Św. Jana Pawła II i ponownie Miodową. Trasa linii 25 w dalszym ciągu byłaby okrężna, ale nie prowadziłaby przez przejazdy kolejowe, a więc jej kursy powinny być bardziej punktualne. Pominięty odcinek trasy w al. Niepodległości, co warto dodać – charakteryzujący się mniejszym popytem – obsługiwałaby dwukierunkowo linia 27 na zmienionej trasie prowadzącej od ul. Radomskiej przez przejazd kolejowy i następnie al. Niepodległości oraz ulicami: Miodową, al. Św. Jana Pawła II, Moniuszki i Południową do pętli przy tej ulicy, z możliwością zapewnienia na niej postoju wyrównawczego w celu wyeliminowania ewentualnych opóźnień.

W celu poprawy punktualności kursowania autobusów linii 25 i umożliwienia lepszej koordynacji jej rozkładu jazdy z innymi liniami, tak jak w przypadku linii 27 brano pod uwagę rezygnację z trasy okrężnej na os. Wanacja (pętli ulicznej: 6 Września – Moniuszki – al. Św. Jana Pawła II), na rzecz skierowania jej dwukierunkowo ulicami: Miodową, al. Św. Jana Pawła II, Moniuszki i Południową do pętli przy ul. Południowej. Rozwiązanie takie wprawdzie uatrakcyjniłoby komunikację miejską w tej części miasta, ale w jego rezultacie długość trasy linii 25 w każdej parze kursów „tam” i „z powrotem” uległaby wydłużeniu aż o 3 km, a nie uzasadnia opisywanego wzrostu odnotowana na analizowanym odcinku łączna liczba pasażerów wszystkich linii.

Łącznie, w ciągu całego dnia powszedniego do autobusów linii B i N wsiadało na przystankach pomiędzy al. Św. Jana Pawła II a pętlą przy ul. Południowej około 100 osób. Na obsługujących te przystanki nowych liniach 7, 15 i 27 zaplanowano kursy z łączną częstotliwością co 10-15 minut w szczytach podaży usług i co 30 minut poza tymi szczytami. Dalsze zwiększenie oferty przewozowej, uzyskane przez wprowadzenie na opisywany odcinek linii 25, spowodowałoby nadmiar zdolności przewozowej i jednocześnie całkowite zaprzestanie obsługi ul. 6 Września. Ostatnim argumentem przeciwko rozdzieleniu okrężnej trasy linii 25 na dwukierunkową jest ograniczona pojemność (i wymagający cofania kształt) pętli przy ul. Południowej – jest ona zbyt mała, aby zmieściły się na niej autobusy linii 7, 25 i 27, zawracające rytmicznie co 10-15 minut i dodatkowo autobusy linii dowozowych do największych zakładów pracy (1 i 10). W tej sytuacji do pętli Południowa z tych dwóch linii skierowano tylko linię 27, bardziej narażoną na opóźnienia, z uwagi na poprowadzenie trasy w obu kierunkach przez przejazdy kolejowe.

Trasa linii N (przemianowanej na 15) także zostałaby zmieniona. Od pętli Nowowiejska do ul. Miodowej prowadziłaby bez zmian, ale dalej, zamiast al. Niepodległości oraz ulicami Bernardyńską i Targową, prowadziłaby wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego. Kolejną zmianę zaproponowano w północnej części trasy: z ul. Majówka autobusy tej linii nie skręcałyby w lewo w ul. Oświatową, ale do al. Armii Krajowej dojeżdżałyby ulicami: Oświatową, Szkolną, nową drogą do szpitala, Batalionów Chłopskich, Radomską i Konstytucji 3 Maja.

Z uwagi na specyficzny charakter linii S (z planowanym zmienionym oznaczeniem na 30), trudno już na etapie koncepcji określić ostateczną jej trasę, ale ponieważ w godzinach jej funkcjonowania zakłada się ograniczenie intensywności funkcjonowania linii 7 (obecnej , to nowa trasa linii 30 powinna być nieco bardziej zbliżona do trasy linii 7.

Trasa linii 16 w znacznym stopniu pokrywa się z trasą linii 15. Przy założonej zwiększonej częstotliwości kursów linii 15 i jednocześnie zmianie jej trasy w sposób obejmujący ulice Radomską i Konstytucji 3 Maja, linia 16 może przestać funkcjonować. Większość relacji bezpośrednich obsługiwanych linią 16 zapewni bowiem zmieniona trasa linii 15 (dotychczasowa N), natomiast w zamian za linię 16 dojazd z al. Św. Jana Pawła II do al. Niepodległości zapewnią kursy linii 27, z częstotliwością wyższą niż w obecnych rozkładach jazdy.

Likwidację linii 28 przewidziano natomiast z uwagi na zmianę trasy linii 20 i zapewnienie relacji bezpośrednich z pętli Bema do ul. Piłsudskiego, Dworca Wschodniego i Rynku przez kursy linii 20. Nie bez znaczenia jest też zwiększenie częstotliwości funkcjonowania linii 29 do 60 minut w godzinach szczytów przewozowych (z kursami w tej samej relacji, ale wykonywanymi inną trasą).

Podczas badań marketingowych pasażerowie zwracali ankieterom uwagę na dużą uciążliwość korzystania z komunikacji miejskiej w rejonie Centrum Handlowego Galardia. Wskazywano, że autobusy w kierunku największych osiedli mieszkaniowych w północnej i zachodniej części miasta korzystały z rozłącznych przystanków: „Iłżecka – Cmentarz” (linie: 6, 18, 21, 28 i 29), „Wiadukt III – Wyszyńskiego” (linie: 27, B i S) oraz Targowa (linie 5 i N). Uciążliwość tę przynajmniej częściowo można wyeliminować, poprzez skierowanie tras wszystkich linii obejmujących ul. Wyszyńskiego w kursach w kierunku al. Armii Krajowej zajazdem pod C.H. Galardia – ulicami: Wyszyńskiego, rondo Rafalskiego i Iłżecką, z obsługą przystanków „Galardia” i „Iłżecka – Cmentarz”.

W projektowanym układzie komunikacyjnym ta drobna zmiana dotyczyłaby linii: 7, 15, 18, 25 i 30, które wspólnie z liniami: 6, 10, 21 i 29 obsługiwałyby przystanek „Iłżecka – Cmentarz”.

Analogiczne rozwiązanie zaproponowano dla linii 10 w kierunku ul. Południowej. Trasę tej linii zaplanowano od ronda Rafalskiego, ulicami Iłżecką i Wyszyńskiego, z przystankami: „Iłżecka – Cmentarz” i „Wyszyńskiego – Wiadukt III” (wspólnym z liniami: 7, 15, 18 i 25).

W wyniku wdrożenia przedstawionych założeń optymalizacyjnych, funkcjonowanie wszystkich priorytetowych i podstawowych linii komunikacji miejskiej oparte będzie na wspólnej częstotliwości modułowej. Zabieg ten ma na celu zachowanie lub nawet niekiedy poprawę stan-dardu obsługi najważniejszych osiedli miasta.

Przedstawiona koncepcja zakłada, że poszczególne rejony miasta i ciągi komunikacyjne obsługiwane więcej niż jedną linią, charakteryzować będzie wyższa łączna częstotliwość kursowania autobusów. 

Przykładowo, na wybranych ciągach ulic autobusy pojawiać się będą z następującą średnią częstotliwością:

- na al. Św. Jana Pawła II – co 15 minut w dni powszednie do godziny 6:30 oraz w godzinach wieczornych od 16 do 21, a także w soboty w godzinach od 8 do 14 (linia 25 co 30 minut oraz linie 7 i 27 co 60 minut – łącznie zapewniające częstotliwość 30-minutową), co 10 minut w dni powszednie w godzinach od 6:30 do 16 (linie: 7, 25 i 27 z kursami co 30 minut, przy czym niektóre kursy linii 7 w godzinach porannych byłyby zastąpione kursami linii 30) oraz co 30 minut w soboty (poza godzinami od 8 do 14) i niedziele (każda z linii co 90 minut);

- na al. Armii Krajowej – co 20 minut w dni powszednie do godziny 6:30 oraz w godzinach wieczornych (linie: 5, 6 i 18 – z kursami co 60 minut), co 10 minut godzinach 6:30-8 i 13-16 (linia 20 oraz para linii 6 i 21 z kursami co 30 minut, a także linie: 5 i 18 co 60 minut), przynajmniej co 15 minut w godzinach międzyszczytowych (linia 20 co 30 minut i linie: 5, 6/21, 18 – co 60 minut) oraz przynajmniej co 30 minut w soboty i niedziele (każda z linii co 90 minut); ponadto jednokierunkowo wyznaczona została tą ulicą trasa linia 15, z kursami z częstotliwością od 30 minut w godzinach szczytu do 90 minut w soboty i niedziele;

- na ulicach: Majówka, Leśna i Kościelna – co 20 minut w dni powszednie do godziny 6:30 (linie 7, 17 i 29 co 60 minut), przynajmniej co 15 minut w dni powszednie w godzinach 6:30-16 (linie 7 i 17 co 30 minut oraz linia 29 w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego co 60 minut), co 30 minut w godzinach wieczornych (linie 7 i 17 co 60 minut) oraz przynajmniej co 30 minut w soboty w godzinach od 8 do 14 i co 45 minut w soboty i niedziele (obydwie linie co 90 minut); ponadto jednokierunkowo wyznaczona została tą ulicą trasa linia 15, z kursami z częstotliwością od 30 minut w godzinach szczytu do 90 minut w soboty i niedziele;

- na ul. Bema – średnio co 30 minut w dni powszednie do godziny 6:30 (linie 7 i 29 co 60 minut), aczkolwiek z dodatkowymi kursami na liniach 1 i 10, przynajmniej co 15 minut w godzinach 6:30-16 (linie: 7 i 20 co 30 minut oraz linia 29 w godzinach porannego i popołudniowego szczytu przewozowego co 60 minut), co 60 minut w godzinach wieczornych oraz przynajmniej co 90 minut w soboty i niedziele (linia 7);

- na ulicach Radomskiej (Urząd Miejski) i Batalionów Chłopskich (Szpital) oraz na pętli Bugaj:

- w dni powszednie do godziny 6:30 – linie: 5, 6, 15, 17, 27 co 60 minut oraz linia 25 co 30 minut;

- w dni powszednie w godzinach od 6:30-8 i 13-16 – linie: 6/21, 15, 17, 20, 25 i 27 co 30 minut oraz linia 5 co 30 minut w godzinach szczytu porannego i co 60 minut – popołudniowego;

- w godzinach międzyszczytowych w dni powszednie oraz w soboty w godzinach 8-14 – linie: 17, 20 i 25 co 30 minut oraz linie: 5, 6/21, 15 i 27 co 60 minut, przy czym linia 20 tylko w dni powszednie;

- w pozostałych godzinach w soboty oraz w niedziele – linie: 5, 6/21, 15, 17, 25 i 27 co 90 minut.

Proponowane przedziały częstotliwości modułowej obowiązującej na projektowanych liniach starachowickiej komunikacji miejskiej zaprezentowano w tabeli 13. W tabeli nie ujęto linii o zindywidualizowanych rozkładach jazdy (1, 10 i 30).

Z powodu dążenia do zachowania rytmiczności kursów, przy minimalizacji liczby pojazdów obsługujących całą sieć komunikacyjną, konieczne będą cykliczne zmiany obsługiwanych przez autobusy linii, które odbywać się będą w obrębie wspólnych pętli linii i nie spowodują realizacji nieefektywnych kilometrów dojazdowych i technicznych. Zmiany te odbywać się będą przede wszystkim na pętlach Bugaj i Bema – zwłaszcza w porze obowiązywania częstotliwości 60-minutowej – w sytuacji, gdy czas przejazdu w obie strony na większości linii nieznacznie przekracza godzinę. Opisana technika konstrukcji rozkładów jazdy wynika z oszczędności lub z polityki optymalizacji eksploatowanego taboru i obecnie jest już stosowana w wielu miastach w kraju.”

Źródło: FB Marek Materek

Dodane: 16.05.19 | komentarze (14)

Komentarze użytkowników

MANAM | 2019-05-16 10:07:04 napisał(a):

Z Warszawki od 6:30... A jak do pracy dojechać na 6tą lub 6:30?
Zostawić autobusy rano do 9tej na Warszawkę i dopiero następny kurs koło 13tej do Warszawki, dzieci wracają ze szkoły, ludzie jadą na drugą zmianę. Potem znowu przerwa w kursach od 16 do 21 do Warszawki i po temacie. Według mnie rozsądniej.

Tomek | 2019-05-16 10:30:00 napisał(a):

Zostawić ranne kursy 21 !!!!

Ja. | 2019-05-16 12:37:13 napisał(a):

Kolejny bubel w tym mieście i zapewne nie ostatni!!!

ala | 2019-05-16 13:29:50 napisał(a):

taki zawiły i długi opis zmian, że nic nie rozumiem.... a może o to chodzi, żeby nikt nie zrozumiał?

gifter | 2019-05-16 16:04:55 napisał(a):

Najlepszy pomysł to ten z 21 , 6 i 16....autorowi zmian proponuję rozpędzić się i przywalić w ścianę

pasażer | 2019-05-16 19:47:36 napisał(a):

do "ale": musi być długi i zawiły, skoro opracowała go firma aż z Gdyni za, jak to było podawane we wcześniejszych artykułach, 71 tys. zł (!)

Do pasażera | 2019-05-16 20:15:51 napisał(a):

a może 80 % zostało w mieście bo najwiecej kosztowali ankieterzy ale skąd ty możesz to wiedzieć na tym bezrobociu i garnku MOPS i się nie wypieraj bo tylko bezczynni dają takie teksty i mąka takie „przemyślenia „

@do pasazera | 2019-05-16 20:41:38 napisał(a):

O i błysnąął komentarzem geniusz z ZEC/MZK. Zabrać emerytom z centralnego na ankieterow, bo "w mieście zostaje". Ciekawe kto latał z ankietami :)

Zmartwiony | 2019-05-17 09:10:21 napisał(a):

No to szykuje się piękny początek roku szkolnego. Bema tylko z jednym autobusem i czasem 20 i 1. Największy zakład w mieście praktycznie bez komunikacjin;(.
Majówka, Leśna, Kościelna zaniedbana. Ale dziwnym zbiegiem okoliczności firma z Gdyni uwzględnia dojazd pracowników ZEC'U do pracy na Szlakowisku(pytanie tylko gdzie będą przystanki i jak w zimę autobusy będą jeździć pod te górę).15-tka też niczego sobie. Zwiedzisz całe miasto żeby się dostać do szpitala. BRAWO.

bel | 2019-05-17 09:40:29 napisał(a):

Faktycznie 18 dwa bloki na ŁAZACH 5 min do obecnych przystanków , a po nowemu będzie kluczyć jak pies tropiący ...

Jan. | 2019-05-17 09:46:50 napisał(a):

Wstyd dla rządzących tym idiotycznym miastem a wystarczyłoby pójść po rozum do głowy.

Garowy | 2019-05-17 14:22:49 napisał(a):

AUtobusy będą robiły „ósemki”. Prędzej będzie na piechotę. To jest oferta dla turystów „objazdowe MZK” czy o co chodzi?? ?

Paweł | 2019-05-17 19:21:20 napisał(a):

Negatywnie oceniam propozycje linii biegnących ulicami Na Szlakowisku i nowym skrótem do szpitala, watpliwe oszczednosci MZK przypłacimy kolejnymi korkami i zniszczona nawierzchnia kolejnych ulic. Widać to dokładnie po ul. Bankowej , Kaczynskiej, a Partyzantów po likwidacji A do tej pory jest w opłakanym stanie. Autobusy nie musza jezdzic i niszczyc kazdej drogi w tym miescie

El | 2019-05-20 09:43:54 napisał(a):

Spodziewałam się , że zmiana rozkładu linii rozwiąże dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Składowej , a także dojazd mieszkańców do Urzędu Skarbowego. Uważam, że moża uruchomić linię autobusową: Bema - Stalowa-Konstytucji 3 -go Maja - Oświatowa -Majówka - Leśna - Kościelna - Targowa - Benedyktyńska - Ostrowiecka - Składowa - Ostrowiecka - Miodowa - Jana Pawła II - Moniuszki - Południowa

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie