Pytania w sprawie Instalacji Odzysku Energii zadał mieszkaniec. ZEC odpowiada

11642.nsmed

W nawiązaniu do  konferencji prasowej Stowarzyszenia „Wrażliwi Społecznie” z dnia 08.08.2019r. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Starachowicach przedstawia wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania postawione przez członków i sympatyków stowarzyszenia. 

Rozpoczęcie prac nad koncepcją Instalacji Odzysku Energii (IOE) było podyktowane kilkoma czynnikami: ekologicznym,  energetycznym, ekonomicznym i społecznym. 

W ramach Projektu, przewiduje się budowę nowej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (RDF), w wyniku czego produkowana będzie energia elektryczna i ciepło w kogeneracji.

Proponowane rozwiązanie i technologia są sprawdzone w istniejących i pracujących już instalacjach, a ich podstawowe korzyści to m.in.:

1. Kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania przetworzonych odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego potencjału energii z tych odpadów do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego,

2. Stworzenie modelu „samowystarczalności energetycznej regionu” na bazie wykorzystania energii z odpadów produkowanych i wykorzystywanych energetycznie w jednym regionie,

3. Zastąpienie około 50 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z odpadów i zmniejszenie zużycia węgla oraz emisji CO2,

4. Poprawa wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej w Starachowicach i możliwość przyłączenia się nowych odbiorców,

5. Zagospodarowanie przetworzonych odpadów komunalnych o znacznej wartości kalorycznej, których składowanie jest prawnie zabronione,

6. Ograniczenie wielkości emisji CO2 oraz zmniejszenie kosztów zakupu uprawnień do emisji poprzez budowę IOE jako instalacji zeroemisyjnej,

7. Zwiększenie pewności zasilania w ciepło poprzez budowę nowego źródła wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

8. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z kotłów węglowych,

9. Wykorzystanie lokalnego „paliwa” do produkcji ciepła częściowo uniezależnia cenę za ciepło od zmian cen paliw na rynku,

10. Gwarancja przyłączenia się nowych odbiorców w ramach likwidacji niskiej emisji do sieci efektywnej energetycznie po niższych kosztach.

Planowana budowa Instalacji Odzysku Energii ma co do zasady służyć mieszkańcom miasta. Zarządowi ZEC, mimo iż jest przekonany o słuszności i potrzebie jej realizacji, zależy jednak aby mieszkańcy miasta byli rzetelnie i uczciwie informowani o wszystkich zaletach i wadach projektu. Z pewnością nie byłoby z korzyścią dla samych mieszkańców, gdyby z powodu niezrozumienia lub podsycania nieuzasadnionych obaw odrzucili dobry projekt.

Na stronie: https://zecstar.pl/informacje/aktualnosci

Znajduje się Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) oraz  Decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Instalacji Odzysku Energii (IOE) w Starachowicach" realizowanego przez Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Starachowicach.

Poniżej pytania i odpowiedzi:

Pytanie: Co zadecydowało o lokalizacji miejsca instalacji?

Planowana lokalizacja instalacji w miejscu istniejącej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej. Ciepłownia znajduje się przy drodze krajowej 42 i dojazd do ciepłowni nie wymaga przejazdu przez drogi powiatowe czy gminne. Samochody dostarczające RDF nie będą więc zwiększały ruchu w mieście, co nie pogorszy komfortu mieszkańców Starachowic. Ponadto sposób przechowywania paliwa alternatywnego jest innowacyjnym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Paliwo nie będzie wsypywane do betonowych bunkrów jak w większości takich instalacji a przywożone i przechowywane w szczelnych kontenerach.

Rozładunek będzie następował za pomocą ruchomej podłogi dopiero po podłączeniu do instalacji, w hali mającej atmosferę z obniżonym ciśnieniem, z której powietrze zasysane do komory spalania uniemożliwia wydostawanie się do otoczenia jakichkolwiek odorów. Takie rozwiązanie wyklucza jakikolwiek kontakt paliwa z otoczeniem jak również umożliwia ewakuację paliwa i popiołów w wypadku zagrożenia powodzią.

Szersze informacje na temat lokalizacji przedsięwzięcia i wyboru znajdują się na str. 63 – RAPORT O.O.Ś, 

Pytanie: Jakie są Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji.

Zakład Energetyki Cieplnej ma przygotowaną Koncepcję techniczno-ekonomiczną oraz przygotowane studium wykonalności, dokumenty te posiadają wszelkie wyliczenia i prognozy  z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń jak i zmiennych kosztów.

Pytanie: Zarzut - Nikt nie wie co będzie spalane.

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemu zagospodarowania wyselekcjonowanych frakcji z odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie całego ich potencjału energii do produkcji ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji do systemu ciepłowniczego. Ponadto zastąpienie blisko 50 % produkcji ciepła w kotłach węglowych produkcją ciepła z RDF (odpadów) zmniejszy zużycie węgla oraz ograniczy emisję CO2.

Zakres działania i skala przedsięwzięcia

Podstawowym odpadem przeznaczonym do termicznego przekształcania w Instalacji Odzysku Energii będą odpady wysegregowane w procesie mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz użyteczne surowce wtórne z działających w regionie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Nieprzetworzone mechanicznie odpady zwane pre-RDF posiadają kod 19.12.12.  Po przetworzeniu w instalacjach do produkcji  RDF występują pod nazwą paliwo alternatywne – RDF i posiada kod 19.12.10.

Zgodnie z przyjętą definicją paliwo alternatywne stanowią więc wyłącznie odpady palne, rozdrobnione, o jednorodnym stopniu  wymieszania, powstałe w wyniku zmieszania odpadów innych niż niebezpieczne, z udziałem lub bez udziału paliwa stałego, ciekłego lub biomasy, które w wyniku przekształcenia termicznego nie powodują przekroczenia poziomów emisji określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji odnoszących się do procesu współspalania odpadów.

Frakcja palna nie może być składowana na składowiskach odpadów komunalnych od 2016 roku. Na etapie opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej IOE dokonano analizy frakcji palnej w RIPOK Janik i RIPOK Baćkowice. Na podstawie uzyskanych danych z RIPOK Janik, z badań morfologicznych wynika, że odpady tam dostarczane nadają się do termicznego przekształcenia i są idealnym komponentem do paliwa alternatywnego. Można więc przyjąć, że strumień odpadów pochodzących z instalacji JANIK do wykorzystania w IOE w  ZEC Starachowice, może być dostarczany sukcesywnie w ciągu całego roku. Na podstawie wyników badań laboratoryjnych w RIPOK Janik w 2016 r. w zakresie wartości opałowej i ciepła spalania frakcji palnej 19.12.12. przyjęto, że średnia kaloryczność pre-RDF wynosi około 12 GJ/t a wilgotność około 25%.  Takie parametry odpadów oraz przedstawiona w raporcie technologia termicznego przekształcania odpadów pozwalają na spalenie tego paliwa w IOE bez konieczności jego suszenia. W zakresie inwestycji IOE planowana jest instalacja urządzeń do rozdrabniania paliwa do wymogów technologicznych.  Do spalania będą  wykorzystywane również inne odpady jako paliwo dodatkowe przedstawione w poniżej tabeli. Szacowany udział odpadów palnych o kodzie 19.12.12. i kodzie 19.12.10. w  całkowitej  masie spalanych odpadów będzie wynosił około 90-95%. 

Zakłada się, że do termicznego przekształcania kierowane będą następujące rodzaje odpadów:

Odpady kierowane do IOE

Odpady o kodach 19.12.01. i 19.12.04. wchodzą w skład odpadów 19.12.10. i należy traktować  je tak samo jak paliwo alternatywne.

Ilość spalanych odpadów będzie zależna od ich rzeczywistej wartości opałowej oraz możliwości zagospodarowania produkowanego ciepła w okresie letnim. Oznacza to, że instalacja będzie pracowała z pełną wydajnością w okresie grzewczym oraz z mniejszą wydajnością, uzależnioną od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie letnim.

Na podstawie aktualnego zapotrzebowania na ciepło przyjęto spalanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych (pre-RDF i RDF oraz odpadów)  o wartości opałowej   10 - 18 MJ/kg i wilgotności ok. 25% w ilości  około 25 800 ton/rok.

Spalanie paliwa z odpadów pozwoli na odzysk energii  w postaci ciepła i energii elektrycznej.

Szersze informacje: Zakres działania i skala przedsięwzięcia. Odpad przeznaczony do termicznego przekształcania odpadów w IOE  - RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W  STARACHOWICACH – str. 69

Pytanie: Co to jest odpad komunalny?

Odpady - zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z 2007, poz. 251 z późn. zm.), odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odzysk energii - termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii.

RDF - (ang. Refuse Derived Fuel) paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową.

Termiczne przekształcanie odpadów - rozumie się przez to: a) spalanie odpadów przez ich utlenianie, b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.

Szersze informacje na temat używanych definicji i terminów znajdują się na str. 10 – RAPORT O.O.Ś,

Pytanie: Jaką technologią będziemy to spalać i gdzie będzie przygotowanie tych odpadów?

Technologia spalania.

Planowana IOE  została oparta na innowacyjnej ale sprawdzonej już technologii w kilku pracujących  instalacjach. Innowacyjnym rozwiązaniem wyróżniającym tą instalację jest komora spalania z ruchomym złożem. Jako rozwiązanie alternatywne do zastosowania w IOE  przyjęto także komorę spalania z rusztem ruchomym. 

System spalania odpadów składa się z komory spalania z ruchomym złożem oraz komory dopalania. 

Proces termicznego przekształcania odpadów będzie autotermiczny  i nie będzie wymagane ciągłe wspomaganie procesu przy użyciu konwencjonalnego paliwa (poza procedurami rozruchu instalacji). Integralną część instalacji stanowić będzie efektywny system oczyszczania spalin, gwarantujący otrzymanie emisji zanieczyszczeń na poziomie wymaganym prawnie.

Przygotowanie odpadów.

Planowana inwestycja stanowi instalację do termicznego przekształcania paliwa pre – RDF, RDF.  Paliwo będzie dostarczane w szczelnych kontenerach. W związku z tym, że pre – RDF  jest pozbawiony frakcji biodegradowalnych odpowiedzialnych w największym stopniu za procesy zagniwania,  z przedmiotowej instalacji nie będzie następowała emisja odorów.

Paliwo alternatywne  będzie  podawane przez oddzielne przenośniki taśmowe do zasobnika dozowania paliwa wyposażonego w system z podwójnych klap. 

Dostawy odpadów do termicznego przekształcania będą realizowane wyłącznie w porze dziennej.

Odpady planowane do przekształcenia w przedmiotowej instalacji magazynowane będą wyłącznie w hali przyjęcia odpadów, w zamkniętych kontenerach z ruchomą podłogą w ilości zapewniającej 3 dniowy zapas ciągłości pracy instalacji. Wilgotność odpadów podawanych do procesu technologicznego na poziomie 25%.

Proces rozdrabniania odpadów palnych prowadzony będzie wyłącznie wewnątrz hali.

Szczelna posadzka posadowiona będzie w hali przyjęcia odpadów i hali technologicznej z systemem zbierania ścieków z odprowadzeniem do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Szersze informacje: Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”

Pytanie: Strefa ochronna?

OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA 

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwość obiektu zamyka się w obrębie nieruchomości objętych inwestycją.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 672) obszar ograniczonego użytkowania tworzy się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska.

Szersze informacje:  PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO. RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W  STARACHOWICACH – str. 190

Pytanie: Odwodnienie odpadów?

ZEC nie będzie przetwarzał termicznie osadów ściekowych. Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”.

Pytanie: Budowa instalacji spowoduje „odejście” wg. autora od węgla.

Nie jest to prawdą ponieważ około 50% energii cieplnej będzie nadal produkowane przez dwie ciepłownie, a pozostałe 50% będzie wytwarzane w procesie termicznego przekształcania odpadów RDF.

Na terenie Ciepłowni znajdują się stare kotły węglowe o niskiej wydajności. Jeden z kotłów węglowych został zmodernizowany i spełnia funkcję kotła szczytowego oraz kotła współpracującego z IOE. Spalanie odpadów nie będzie się odbywać w kotłach węglowych !

Instalacja IOE będzie miała możliwość współpracy z istniejącym kotłem węglowym (szczytowym). 

Szersze informacje: RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W  STARACHOWICACH – str. 64

Pytanie: Utylizacja odpadów, popioły?

Rodzaj i charakterystyka wytwarzanych odpadów

Wszystkie w/w odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne kierowane na zewnątrz instalacji będą przekazywane firmom posiadającym stosowne decyzje i zezwolenia na ich odbiór, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie.

Zasady i metody gospodarowania odpadami

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi- zużyte czyściwo – 15 02 02

Odpady będą odbierane przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych, posiadającego zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie tego typu odpadów. Odpady te poddawane będą unieszkodliwianiu lub procesom odzysku – D10,D16,R1

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – 15 02 03

Odpady będą magazynowane selektywnie i przekazywane do ich wykorzystania lub unieszkodliwiania – R14, D1,D10

Odpady poprocesowe z systemu oczyszczania spalin Popioły lotne zawierające substancje  niebezpieczne - 19 01 13

Odpady będą odbierane samochodami przez odbiorcę odpadów niebezpiecznych, posiadającego zezwolenie na odbiór, transport, przetwarzanie i unieszkodliwianie tego typu odpadów. W zależności od składu odpadu, odpady poprocesowe z oczyszczania gazów odlotowych z instalacji termicznego przekształcania odpadów mogą być przyjmowane w zakładach podziemnego wykorzystania odpadów (kopalnie soli) do odzysku metodą R5. Metoda polega na wykorzystaniu odpadów w kopalniach soli jako posadzka w starych wymagających wypełnienia wyrobiskach solnych. Alternatywnie odpady będą kierowane do zewnętrznej instalacji odzysku lub do unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych metodą D5.

Żużle i popioły paleniskowe – 19 01 12

Żużle i popioły paleniskowe będą przekazywane firmom zewnętrznym posiadającym zezwolenie na odbiór, transport i unieszkodliwianie tego typu odpadów lub kierowane na składowiska odpadów niebezpiecznych.

Szersze informacje: Rodzaje wytwarzanych odpadów - RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W  STARACHOWICACH – str. 165

Pytanie: Określenie nazwy inwestycji?

RAPORT O.O.Ś, Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA ODZYSKU ENERGII (IOE) W  STARACHOWICACH str. 2

Decyzja z dnia 07. 03. 2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Odzysku Energii w Starachowicach”

Pytanie:  Laboratorium do monitoringu zanieczyszczeń?

Sposób monitorowani spalin.

Układ odpylania i oczyszczania spalin (metoda sucha) zawierać będzie reaktor dozujący materiały pomocnicze (dodatki), urządzenia do odprowadzenia produktów ubocznych, komin oraz układ automatyki i pomiarów wraz z układem ciągłego monitoringu.

Instalacja będzie wyposażona w system pomiarowy umożliwiający w sposób ciągły pomiar i kontrolę emisji z ciągłą transmisją danych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Powyższe dane prezentowane będą na tablicy świetlnej w miejscu publicznym w pobliżu instalacji. Każdy zainteresowany będzie miał możliwość obserwować wszystkie istotne parametry i emisje na stronie internetowej instalacji. 

Pytanie: Spalarnia odpadów komunalnych w Janiku.

Spalarnia w tej miejscowości nie istnieje!

W miejscowości Janik usytuowany jest tzw. RIPOK – Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, której działalność polega głównie na sortowaniu i składowaniu odpadów komunalnych, nie jest to jednak instalacja termicznego przekształcająca odpadów – czyli potocznie mówiąc „spalarnia odpadów”.

Pytanie: Koszty produkcji ciepła obecnie, oraz symulacja roku 2023 z wykorzystaniem instalacji lub pozostania przy tradycyjnym paliwie węglowym.

Koszty produkcji ciepła niewątpliwie wzrosną bez wykorzystania Instalacji. Jedyną alternatywą dla wzrostu cen energii jest budowa IOE.

Problemy ciepłownictwa i energetyki.

W wyniku spalenia 1 tony miału węglowego do atmosfery dostaje się 2 tony dwutlenku węgla. Ciepłownie takie jak ZEC są zobowiązane do wykupywania praw do emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Handel tymi uprawnieniami odbywa się na giełdzie i tak w roku 2017 ZEC zakupywał prawa do emisji w kwocie 4 i 6 euro za prawo do emisji 1 tony dwutlenku węgla nazywane EUA. Obecny koszt uprawnień utrzymuje się w wysokości około 30 euro za sztukę (1 tonę emisji dwutlenku węgla).

Przykładowy koszt spalenia:

25 000 ton x 2 tony emisji dwutlenku węgla = 50 000 uprawnień EUA

50 000 EUA x 29 euro = 1 450 000 euro x 4,27 = 6 191 500,00 PLN

Jak widać z powyższej symulacji brak zdecydowanych działań przy istniejącej obawie wzrostu cen EUA nawet do 100 euro/szt. doprowadzi wszystkie ciepłownie opalane węglem w kraju do konieczności ogromnych podwyżek cen ciepła. Tak więc budowa takiej instalacji jest nie tyle potrzebna co niezbędna dla utrzymania cen ciepła na dzisiejszym poziomie.

Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach rozpoczął prace nad przygotowaniem odpowiednich rozwiązań, które pomimo koniecznych nakładów inwestycyjnych pomogą zapobiec lub ograniczą wzrost cen ciepła w przyszłości, zwłaszcza po roku 2022. 

Produkowane ciepło z odpadów zastąpi około 50% dotychczasowej produkcji ciepła z kotłów opalanych miałem węglowym o niskiej sprawności. Ograniczy to negatywny wpływ na zdrowie ludzi i ryzyko zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie zużycia węgla oraz zmniejszy koszty emisji gazów cieplarnianych CO2.

Najwięcej kontrowersji przy tego typu inwestycjach wynika zwykle z braku dostatecznej wiedzy o tym jak działa nowoczesna Instalacja Odzysku Energii. 

Informacj/grafiki: ZEC Starachowice

Dodane: 10.08.19
Tagi:

Komentarze użytkowników

Ekolog | 2019-08-10 09:28:53 napisał(a):

Tu jest wszystko opisane

https://zecstar.pl/files/file/a3c65c2974270fd093ee8a9bf8ae7d0b/RAPORT%20OOŚ%20-%2015%2012%202017%20por%2008%2005%202018-korekta%20czerwiec%201%2009082019.pdf

Mieszkaniec | 2019-08-10 09:40:15 napisał(a):

Fajnie że ZEC zareagował. Nie ma co słuchać przeciwników idziemy na referendum głosujemy za spalarnią

Piotr | 2019-08-10 11:09:26 napisał(a):

<zgłoszono do usunięcia>

Cześć | 2019-08-10 11:12:25 napisał(a):

Wszyscy głosujemy Za !!!

obserwator | 2019-08-10 12:01:27 napisał(a):

Nowoczesna instalacja może i działa super, ale takiej u nas nie będzie. Miasto i jego instytucje zarzadzane przez niedouczonych nieudaczników nigdy nie zagwarantują bezpieczeństwa i spełnienia wyśrubowanych norm, tego możecie być pewni!!!

Tom | 2019-08-10 12:13:57 napisał(a):

Jak by ten raport co jest na stronie zecu przeczytali to by ci niby ekolodzy głupot nie opowiadali
Ale to ponad 200 stron czyli prawie książka wiec może po za zasięgiem dla wielu
Mało ze dużo to i językiem mądrym ha ha
Spalarnia to przyszłość i tylko sobie politykę uprawiają pod osłona ekologii

Profesror Ciekawski | 2019-08-10 12:20:04 napisał(a):

Proszę odpowiedzieć na pytanie, lub podać link do jakichkolwiek planów, jak to będzie podłączone, albo czy w ogóle będzie podłączone do instalacji ciepłowniczej? A przy okazji prezesie Pocheć nie śni się to 70 tysi dla firmy z Gdańska co nam rozkład autobusików zrobiła - wstyd, hańba i żenada, po trzykroć hańba!!! I Wasze dobre imię bronione w sądzie "ZEC vs P. A.Kramek", za nasze pieniądze to robicie i się nie wstydzicie!!!!!!!!

Mieszkaniec | 2019-08-10 12:25:06 napisał(a):

Prezesi prezydent kiedys odejada a zostana mieszkańcy . I tylko dla prywatnych wojenek z Prezydentm i Prezesem ZEC my mieszkańcy miasta mamy ponosić koszty. PIS juz w Bruklei wymikł odchodzimy od węgla. Likwidujemy rtująca kotłownie stawiamy pro ekologiczna spalarnie tańsze ciepło i śmieci. Przestańcie straszyć ludzi

Do Mieszkaniec | 2019-08-10 12:45:12 napisał(a):

Człowieku pro-ekologiczne spalarnie to określenie, które oburza wszystkie szanujące się ekologiczne organizacje. Dodaj się do grup tematycznych zobaczysz ile linków wrzucają codziennie ludzie zaangażowani w walkę ze spalarniami i kasa która stoi za tym "ekologicznym" biznesem. O Materku i Pocheciu też tam czesto jest, powiem Ci jedno, poczytaj jaka beke z tego co wypisuje Materek i mówi Zlotousty Pochec maja wszyscy członkowie. Sprawa ZEC kontra Kramek spowodowała lawinę komentarzy i chętnych do pomocy Pani inżynier. Uwierz na słowo, poziom wypowiadajacych się tam, kompetencje i wiedza , pomiędzy fb Materka to jest czarna dziura, na niekorzyść tych drugich. Czyli takich jak ty.

Do Tom | 2019-08-10 12:52:54 napisał(a):

No i proszę, od razu widać kto ma interes. Tańsze ciepło? Który zwykły mieszkaniec wie, ile stron ma raport? I ty cwaniaczku będziesz mówił, kto ma korzyść? Jeszcze się naźryc z nimi nie możesz? Jeszcze ci mało? W jednym masz ****rację, te wasze transparentne rządy kiedyś się skończą. Może nawet szybciej niż ci się wydaje.

@Tom | 2019-08-10 13:42:53 napisał(a):

Stroną w postępowaniu budowy naszej spalarni jest TnrZ. Ci "niby ekidzy" od lat prowadzą batalię przeciwko budowom spalarni. Po drugiej stronie mamy fachowców od spalania odpadow - Pochecia, Materka i Grunta. Cała trojca od 2016 r uważa się za ekspertów w temacie. Może jest cos o czym nie wiemy, a co czyni z nich osoby godne zaufania ze względu na ich doświadczenie i kompetencje. Najwyraźniej z niejednego pieca chleb jedli (pizze piekli) że tak im wiedza(władza) uderzyła do glowy.. Ze sobie uzurpują prawo nie tylko do hasła "to ta co chceta" ale do mówienia, kto chce być eko, a kto nie. Dla nie kumatych w temacie - kilka słów że strony TnrZ, które za darmo!!! angażuje sie aby uchronić nasze miasto przed wizjami kliki samozwanczych fachmenow inwestycyjnychTowarzystwo na rzecz Ziemi (TnZ) jest ogólnopolską organizacją działającą na rzecz zachowania, ochraniania i odtwarzania dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Stowarzyszenie działa również na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju demokracji lokalnej i umocnienia pokoju oraz upodmiotowienia społeczeństwa. Organizacja powstała w 1989 roku jako nieformalna grupa Federacji Zielonych-Oświęcim. W 1994 roku grupa została zarejestrowana i do 1997 roku jej działalność koncentrowała się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska w skali lokalnej. Począwszy od 1997 roku, pod obowiązującą do chwili obecnej nazwą, prowadzi działania na terenie całego kraju.

@Tom | 2019-08-10 13:43:34 napisał(a):

"niby ekolodzy"

ekonomista | 2019-08-10 14:35:53 napisał(a):

A skąd ZEC kasę ma zamiar pozyskać na to "cudo techniki i ekologii" i jakie to mają być kwoty???

Do ekonomista | 2019-08-10 15:13:49 napisał(a):

O tym pięknie opowiedział profesor Wielgosiński - był absolutnie pewny, że do tej inwestycji potrzeba partnerstwa publiczno - prywatnego, czyli można założyć iż z góry wiadomo, że będzie "sponsor". Założenie to potwierdzaja naciski związanej ze sobą interesami grupy osób..

mieszkaniec | 2019-08-10 15:32:22 napisał(a):

czyli kasa pod stołem już ustalona
teraz tylko trzeba omamić starachowickich baranów tańszym ciepłem...hahaha
ZACZNIJCIE LUDZIE MYŚLEĆ!!
NIEDŁUGO WYJDZIEMY NA ULICE SKORO WŁADZA TAKA GŁUCHA PANIE MATEREK

Do przedmówcy -" nie barana" | 2019-08-10 15:45:34 napisał(a):

Jak się nie ma sensownych argumentów, to pozostaje jeszcze obrażanie nas mieszkańców miasta. A ci tzw.ekolodzy to nasze śmierci będą zjadać, czy może w kosmos wysyłać?

Też mieszkaniec do-" nie barana" | 2019-08-10 15:56:03 napisał(a):

Szanowny "nie baranie" nie czekajcie z wyjściem na ulicę.Pogoda ładna,stan powietrza nie najgorszy,to i jest
szansa, że mózg się dotleni i klepki wskoczą na swoje miejsce.

starachowicki baran | 2019-08-10 16:58:44 napisał(a):

Z dumą oświadczam że jestem (dla władzy) starachowickim baranem...na ich nieszczęście MYŚLĄCYM baranem
bo:
- biorę 500+
- nigdy nie zagłosuję na PiS
- pojdę na referendum i zagłosuję PRZECIWKO SPALARNI m.in. dlatego że nasza pseudo władza jest niewiarygodna nietransparentna kolesiowska kłamliwa bo jej czyny i słowa to dwa bieguny! Przykładów na pęczki można mnożyć.
Pozdrawiam wszystkie myślące "barany" ;-)

Mieszkanka | 2019-08-10 17:06:07 napisał(a):

Nad czym tu deliberować. Spalarnię powinny być budowane, ale na pewno nie w miastach. Poczytajcie sobie trochę o lokalizacjach istniejących już spalarni. Profesor Wielgosiński, którego zaprosił p. D.Grunt, pzapewnił, że widział wszystkie spalarnie na świecie, TYKO DWIE SĄ ZLOKALIZOWANE W MIEŚCIE, jedna we Wiedniu, a druga chyba w którymś mieście we Francji. Ale one kosztowały miliardy złotych. W POLSCE nie ma nawet takiego inwestora prywatnego, który wyłożył by tyle kasy. Co ciekawsze Profesor dodał, że budowa spalarni w tak małym mieście jak Starachowice byłaby pierwsza na świecie. Więc wiadomo do czego dąży najmłodszy prezydent- do wpisania się do księgi G.Mało tego niech sobie pupilków Materka piszą co chcą, to ani biednego Zębu, ani ubogiego miasta nie stać jest na najtańszą spalarnię. Wiadomo jest od dawna, że już mają kupca i swój prywatny interes.

do powyżej | 2019-08-10 17:18:50 napisał(a):

dokładnie tak jest droga Pani jak Pani napisała.
To jsk powtórka ze sprzedaży działki Na Szlakowisku przy ZEC.
Dziwnym trafem przystąpiło Do przetargu TRZECH oferentów WCZEŚNIEJ CUDOWNIE PRZEWIDZIANYCH Z KTÓRYMI TO TRZEMA BANANOWIEC ROZMOWY PROWADZIŁ żeby sie zorientować..
Oby jego koniec nastąpił jak najszybciej zanim nas zrujnuje.

abc | 2019-08-10 17:18:54 napisał(a):

Czyj to interes ?

Ekolog | 2019-08-10 17:30:21 napisał(a):

Ze spalarnia jest tak samo jak z handlem głosami. Może sobie układzik nowy zaklinac rzeczywistość, mówić że deszcz pada, strugac idiotow. Jak jest naprawdę wszyscy na tym forum wiemy. Uczciwości się nie kupi, jak diety, możecie sobie wypisywać bajeczki dla naiwniakow.

Mash | 2019-08-10 18:01:28 napisał(a):

A moze by tak ta spalarnie u pana Pochecia na dzialce zrobic?

do powyżej | 2019-08-10 18:10:09 napisał(a):

a w Suchedniowie segregować..

Mieszkaniec | 2019-08-10 18:22:21 napisał(a):

Mieszkanko trafnie ujmujesz te bajery i temat zastępczy. Ani referendum ani żadna spalarnia nie powstanie nikt nie zainwestuje w zwijające się miasto. Rocznie ubywa 800 mieszkańców Prognoza na rok 2050 to 25 000 mieszkańców. Daliście się wpuścić w kolejny kanał celebryty z którego nic nie wyniknie tak samo jak ze wszystkimi wielkimi inwestycjami.

gość | 2019-08-10 19:16:36 napisał(a):

Z niego będzie celebryta dopiero teraz...do tej pory to z koziej d... trąba.Czekam na tego celebrytę he he

Inni są mądrzejsi | 2019-08-10 19:17:13 napisał(a):

https://www.wnp.pl/energetyka/tauron-wesprze-stalowa-wole-w-budowie-instalacji-spalania-rdf,350980_1_0_0.html

um | 2019-08-10 19:19:01 napisał(a):

A na której z działek pana Pochecia ?Bo nie wiem.

artur | 2019-08-10 19:24:58 napisał(a):

Dobrze ,że nie zabrał się jeszcze{na razie } za to papa,to dopiero byłyby jaja.Ale myślę ,że będzie działał jak np. w PZOZ.

gość | 2019-08-10 19:25:56 napisał(a):

Będą razem ....

tst | 2019-08-10 19:27:21 napisał(a):

Nie wiem czy dobrze rozumiem ale to zawsze rażniej.

Polecam | 2019-08-10 19:40:40 napisał(a):

Tauron zamierza wesprzeć Stalową Wolę. Miasto planuje zbudować nowoczesną instalację spalania paliwa alternatywnego (RDF). Dziś został podpisany list intencyjny w tej sprawie.

– Chcemy, by nowa instalacja służyła mieszkańcom miasta, a ponadto stała się atrakcyjnym miejscem pracy w Stalowej Woli – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Stalowa Wola to ważne miejsce na energetycznej mapie Polski. Cieszę się, że miasto zainteresowane jest budową nowoczesnej instalacji RDF. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie wykorzystanie zawodowego potencjału mieszkańców Stalowej Woli – podkreśla prezes Taurona.

Paliwa alternatywne (RDF) to pełnowartościowe paliwo powstałe w wyniku przetworzenia starannie wyselekcjonowanych frakcji z odpadów innych niż niebezpieczne, które są dopuszczone przez prawo do termicznego odzysku.

– Ten projekt pozwoli nam wykonać ruch w kierunku rozwoju w zakresie energetyki spełniającej najwyższe standardy, to także dowód, że Tauron jest otwarty na lokalne potrzeby mieszkańców Stalowej Woli, a dla miasta jest partnerem odpowiedzialnym społecznie – mówi Lucjusz Nadbereżny, prezydent Stalowej Woli.

Proces produkcji paliwa alternatywnego odbywa się w dedykowanych zakładach przetwórczych, skąd gotowy produkt dostarczany jest do jednostek wytwórczych. Produkcja energii elektrycznej i ciepła prowadzona jest przy wykorzystaniu urządzeń i instalacji spełniających najwyższe standardy jakości oraz uznawane za najlepsze dostępne techniki, co pozwala na dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego.

Te instalacje z mocy prawa są eko | 2019-08-10 19:42:31 napisał(a):

dochowywanie znacznie ostrzejszych i szerzej określonych norm i wymagań środowiskowych niż w przypadku paliwa węglowego.

Jaja nie eko | 2019-08-10 20:23:45 napisał(a):

Macie te swoje eko spalarnie. Po serii pożarów, problemów z emisjami, zrzutami nieoczyszczonych ścieków do Morza Północnego, jednej z największych spalarni w Europie grozi bankructwo. "Na początku tego tygodnia dwie z sześciu linii spalania zostały zamknięte, ponieważ nie można było zagwarantować bezpieczeństwa personelu, dodaje Het Parool". Jak to są ekologiczne inwestycje, to świnie potrafią latać. https://www.31mag.nl/neapolitan-scenes-in-amsterdam-as-aeb-crisis-escalates/?fbclid=IwAR0jz8aBSeiLxMnazp6k7wfXG_hB6_7WlTzTNZoRa50-FxMl95x1Uois7QQ

Mieszkanka | 2019-08-10 21:35:26 napisał(a):

Do Mieszkaniec. Szanowny Panie, Inwestorowi to lata, czy jest sto, czy sto tysięcy mieszkańców. Wiadomo, że tego typu spalarnie funkcjonują na zasadzie skupu jak największej ilości odpadów. Śmieci muszą być przywożone z innych województw. Dla takiego inwestora liczy się tylko działka, do rozwinięcia interesu. W programie "Sprawa dla reportera" pokazano Prezydenta jednego z polskich miast, który sprzedał szpital, żeby spłacić prywatnego przedsiębiorcę, by wyniósł się ze spalarnią odpadów. I spalarnia jest daleko od aglomeracji miejskiej, a mieszkańcy nie mogą znieść smrodu, insektów i szczurów.

Obywatelka | 2019-08-10 22:52:29 napisał(a):

A może zamiast śmieci, panele na dachach? Może warto tym tematem się zainteresować i zacząć coś robić w tym kierunku. Może warto skorzystać z dofinansowania rządowrgo. Co na to rady osiedlowe? Moża czas odizolować się od zec i skończyć wreszcie z finasowaniem armii nic nierobiących.

Izolator | 2019-08-11 06:51:14 napisał(a):

Jednak to jedynie rozmowa jest chorych z nienawiści lub psychicznie ludzi
Panele na dachach szczególnie listopad grudzień styczeń luty
Wtedy co jest energia potrzebna to sobie panele w piwnicy założyć można nie ma różnicy
Ale z chorym szkoda rozmawiać
Zakładaj i grzej się światłem nawet w nocy
Przecież księżyc swieci nocą
Księżyc ma moc ogromna
Jest moc jest siła
Jest siła to sobie trajzege nawet w bloku założysz

do przedmówcy | 2019-08-11 08:11:46 napisał(a):

Bredzisz jak potłuczony, doucz się "mądralo" !

obserwator | 2019-08-11 08:17:07 napisał(a):

Największym wytwórcą smogu w Starachowicach są kopciuchy w prywatnych domach i na ich likwidacji trzeba się skupić, wykorzystując wszystkie możliwe, dostępne środki, również z budżetu gminy. Przestać zajmować się idiotycznymi, wielomilionowymi inwestycyjkami, które po dwóch latach będą w ruinie, przy takim "gospodarzu", a zająć się sprawami najistotniejszymi. Ale to wołanie na puszczy, wielbiciele nawet nie zauważyliby, że robi się coś bardzo istotnego i peany na fejsbuczku mogłyby trochę osłabnąć, a to dla psychiki narcyza jest niezwykle zabójcze!!!

Obywatelka | 2019-08-11 08:23:38 napisał(a):

Przestań z tą nienawiścią i naucz się troszeczkę kultury w mowie i piśmie. A tak powracając do meritum sprawy, to każdy troszeczkę myślący powinien sobie zdawać sprawę, że od wszelkich dyskusji, debat, planów , wszelkich pozwoleń, akceptacji społeczeństwa i co najważniejsze, zgromadzenia środków pieniężnych , to bardzo długofalowy proces. A i proponuję na niedzielne przedpołudnie poczytać sobie o fotowoltaice. A jak czas i pieniądze pozwolą wybrać się do sąsiadów na zachód . Na pewno oświeci i przewietrzy głowę. Powodzenia.

Cd | 2019-08-11 08:34:50 napisał(a):

Jak najbardziej. Są chyba na to fundusze w gminach? Przynajmniej tak obecny rząd zapewnia. Może warto w pierwszej kolejności przedstawić jasną i klarowną ofertę dofinansowania. Smog przekraczający wszelkie normy , każdy widzi i odczuwa w okesie jesienno zimowym bezpośrednio na swoim zdrowiu . Czas zacząć coś robić!!! Nawet malutkimi kroczkami a wielomilionowe zapędy pozostawić milionerom, wizjonerom itp.

@izolator | 2019-08-11 10:11:10 napisał(a):

Rzeczowo mówisz o elektrowoltaice , nawet żeby wszystkie dachy w Polsce obstawić panelami. Całą Polskę zastawić wiatrakami to w naszej strefie geograficznej z OZE można by było pokryć około 20% zapotrzebowania zwłaszcza zimą. Przeraża mnie ciemnota i zacofanie nawiedzonych ludzi, którym wyprano mózgi i powtarzają kompletne absurdy.

Tu mi wisizm | 2019-08-11 11:04:52 napisał(a):

Ale na temat tej spalarni piszecie pierdoły. Szkoda polemizować. Może mieszkam w innych Starachowicach ale na pewno obecna kotłownia na Ostrowieckiej to nie centrum a peryferie rejon pełen syfiastych firm.

Do przedmówcy | 2019-08-11 11:19:14 napisał(a):

Człowieku ty nie polemizujesz, pierdzielisz jedno - będzie taniej. Był profesor zaproszony przez Grunta, specjalista od spalarni, który jeszcze lobbuje ten biznes. Nawet on powiedział, że nie wiadomo, czy będzie taniej. Może... Ale starachowickie spece się znają najlepiej. Skoro Starachowice miały w 2018 roku poziom recyklingu 11 procent, w 2020 muszą mieć 50 a 2035 - 65 procent, to wiesz co to oznacza przy działającej spalarni? Że będziemy musieli śmiecie kupować, żeby osiągnąć poziom recyklingu. O ile jeszcze będzie czym w spalarni palić, bo chyba śmiecie pala się szybciej niż węgiel. Chyba że z góry już ustalone źródło z Europy, chociaż nawet z Australii przywózą do nas odpady. Dzięki takim oszolomom zostaniemy smietnikiem świata.

Cd | 2019-08-11 12:26:31 napisał(a):

Jesteśmy już śmietnikiem Europy . To jeszcze NIC! A od lokalizacji tego przyszłego ( na niby) krematorium , rzut kamieniem jest letnie , jedyne w mieście naturalne centrum rekreacji. Czy to NIC!

Cd | 2019-08-11 12:30:52 napisał(a):

Nasze PIACHY . Biedna Lubianka już dogorywa. To też nic! Nawet nie ma kasy na zabezpieczenie zmasakrowanego do granic przyzwoitości terenu. Nigdy tam nie było luksusowo ale chociaż na wodę można było popatrzeć.

Stowarzyszenie | 2019-08-11 15:18:43 napisał(a):

Pragniemy poinformować że profesora Wielgosińskiego z Politechniki Łódzkiej zapraszało Stowarzyszenie, a nie osoby prywatne.

gość | 2019-08-11 17:20:59 napisał(a):

To temat zastępczy,mnie to interesuje wykonywanie programu wyborczego z 2014 i 2018 roku.Co wykonano ? A czego nie dotknięto nawet ? To jest ważne.

mieszkanka | 2019-08-11 22:30:03 napisał(a):

władze chcą nas uszczęśliwić powietrzem ,prowadzącym do chorób ,z rakiem włącznie,albo zrobić biznes na pochówkach mieszkańców.....

Yanusz | 2019-08-12 12:24:57 napisał(a):

Piękne wywody. Liczy się jednak efekt ekonomiczny: ile procent spadną dla mieszkańców Starachowic ceny energii cieplnej i energii elektrycznej po wybudowaniu Instalacji Odzysku Energii. Konkrety, a nie ble, ble.. 20%, 30% a może więcej procent. Ile miasto musi mieć tzw. wkładu własnego by zrealizować inwestycję i czy nas jako mieszkańców na to stać? Skoro koszt budowy tego monstrum zwanego miło dla ucha Instalacją Odzysku Energii w skrócie Spalarnia może się kształtować w nowych cenach od 65 mln złotych do stu kilkudziesięciu milionów złotych. Ekonomia to liczby tego nie da się zagadać. Pan Prezes ZEC pisze o kodach odpadów nie podając ich ceny, a powinien dołączyć jakąś mała tabelkę porównawczą czyli węgiel kaloryczność, cena 1t i ile energii się wyprodukuje i oczywiście jej cena; odpady kaloryczność, cena 1t i ile się energii wyprodukuję i oczywiście jej cena. Już widzę jak w energii pozyskiwanej w procesie spalania odpadów wrzuca się koszty amortyzacji Spalarni. Czy aby to nie spowoduje, że cena energii znacznie przeskoczy koszty jakie są generowane przez węgiel? Trzeba też dodać, że paliwo alternatywne jest dużo mniej kaloryczne niż węgiel przez co wzrośnie koszt dostawy i miasto będzie się korkować jeszcze bardziej Tyle o ekonomii. Można by tez dogłębnie poruszyć temat dioksyn i furanów, których wytworzenia nie uniknie się w procesie spalania. Dobrze by było by ktoś podpisał się, że pod tezą, że nie będziemy truci jako mieszkańcy Starachowic. Najlepiej, gdy to zrobili wspólnie Pan Pocheć i PM Materek najbardziej zainteresowani w pomysłem uszczęśliwienia mieszkańców Starachowic Spalarnią czy jak to zwał. Czekamy na ten odważny ruch.

Yogi | 2019-08-12 13:23:42 napisał(a):

Bardzo duża prośba o podanie jakie kompetencje ma Konsorcjum CRB- DORAGO ul. Pułaskiego 34/5, 33 – 100 Tarnów i reprezentująca je Pani Autor i Koordynator Raportu: Joanna Iwan. Czy jest to znana i wiarygodna firma czy może konsorcjum jednorazowe powołane na potrzeby napisania RAPORTU OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Nazwa przedsięwzięcia: INSTALACJA
ODZYSKU ENERGII (IOE) W STARACHOWICACH.Raport jest z datą czerwiec 2018 r. Chcielibyśmy zadać kilka pytań autorowi, ale trudno go odnaleźć, nawet w Internecie.

boję się spalarni śmieci | 2019-08-12 17:19:46 napisał(a):

Poczytajcie Państwo artykuł i linki w nim podane jak jest z tymi spalarniami https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/zmienia-sie-przepisy-dotyczace-spalarni-a-oni-chca-budowac-nowa-co-na-to-mieszkancy,130330.html
Strach ile to w sumie kosztuje i co dalej z odpadami.

Pochec ci ty na to? | 2019-08-12 18:41:56 napisał(a):

Macie te swoje "paliwa alternatywne" wsiowe buraki. Po to spalarnie się buduje, wciskając jelopom kity o oszczędnościach.

Ciąg dalszy | 2019-08-12 18:42:24 napisał(a):

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-przemyt-odpadow-z-niemiec-do-polski-ciezarowke-ze-smieciami-,nId,3145166?fbclid=IwAR0MoHfZKWvvYMGpAxdLiG9ZUOfygpuuMtx1w_LPhVC3TsEm7mfZ5oXsgNI

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie