Rozszerza się obszar zagrożony ASF

18723.nsmed

Miejscowości: Osiny, Osiny – Mokra Niwa, Trębowiec – Krupów, Tychów Nowy, Ostrożanka, Małyszyn Dolny, Małyszyn Górny i Krzewa w gminie Mirzec na terenie naszego powiatu znalazły się na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ma to związek ze stwierdzeniem choroby afrykańskiego pomoru świń na terenie gospodarstwa w Iłży (powiat radomski). Z uwagi na bliskie sąsiedztwo z naszym powiatem, 3 lipca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w tej sprawie. 

Posiedzeniu zespołu przewodniczyła wicestarosta Małgorzata Galas – Bąba.  Z uwagi na tematykę spotkania tj. aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z afrykańskim pomorem świń uczestniczyli w nim również przedstawiciele kół łowieckich, działających w naszym powiecie. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii Zbigniew Polak zapoznał wszystkich z aktualną sytuacją w naszym powiecie.

W związku ze stwierdzeniem przypadku afrykańskiego pomoru świń  i wyznaczeniem ogniska choroby na terenie gospodarstwa w Iłży, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zarządził wprowadzenie obszaru zagrożonego ASF na terenie ośmiu miejscowości w gminie Mirzec tj. Osin, Osin – Mokrej Niwy, Trębowca– Krupowa, Tychowa Nowego, Ostrożanki, Małyszyna Dolnego, Małyszyna Górnego i  Krzewy. Obszar ten zostanie oznakowany tablicami z napisem – Uwaga Afrykański Pomór Świń Obszar Zagrożony przy drogach publicznych, które będą widoczne z odległości co najmniej 100 m.

Zakazy, jakie obowiązują na obszarze tych miejscowości w związku z wyznaczeniem obszaru zagrożonego wystąpieniem ASF

Zgodnie z rozporządzeniem nr 5/ 2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;

transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych.

Nakazy w związku z zagrożeniem ASF

Rolnicy powinni spełnić następujące nakazy:

czyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

wyłożenie mat dezynfekcyjnych bądź stosowanie urządzeń lub niecek zapewniających skuteczną dezynfekcję przed wjazdami i wyjazdami oraz wejściami i wyjściami z gospodarstw, w których utrzymywane są świnie;

zgłaszanie powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;

niezwłoczne powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

Rozporządzenie  NR 5/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na terenie powiatu starachowickiego można znaleźć - <<TUTAJ>>#mce_temp_url#

Szczegóły związane z występowaniem ASF oraz zasady postępowania znajdują się na stronie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach -<<TUTAJ>>#mce_temp_url#

Dodane: 08.07.24 | Odsłony: 730
Tagi:

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie