Wybory ławników sądowych

11404.nsmed

W związku z upływającą w bieżącym roku kadencją ławników sądowych, zgodnie z art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019 r. poz. 52 t.j.) - kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

W myśl art. 158 § 1 ustawy- ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

- jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Według zapisów art. 159 § 1 ustawy – ławnikiem nie mogą być:

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

- adwokaci i aplikanci adwokaccy,

- radcy prawni i aplikanci radcowscy,

- duchowni,

- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

- funkcjonariusze Służby Więziennej,

- radni gminy, powiatu i województwa.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszonej osoby,

- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

- dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.  

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenia, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz koszt opłaty za wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na stronie internetowej www.starachowice.eu oraz w Biurze Rady Miejskiej.

Zgłaszanie kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Starachowicach oraz do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy) – przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 w pokoju nr 131 – Biuro Rady Miejskiej, tel. (041 ) 273 83 10, (041) 273 83 12.    

Wyboru ławników Rada Miejska w Starachowicach dokona w terminie do końca października 2019 r.         

Dokumenty do pobrania [kliknij]

Ogłoszenie płatne: UM Starachowice

Dodane: 11.06.19

Komentarze użytkownikówOstatnie komentarze w serwisie