Zasady przydziału mieszkań w blokach przy ul. Piłsudskiego wyjaśnia Urząd Miejski

13575.nsmed

Przy ulicy Piłsudskiego w Starachowicach w szybkim tempie budowane są trzy bloki, w których będzie 60 mieszkań do wynajęcia. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni wprowadzali zmiany w lokalnych przepisach, na mocy których będą przydzielane mieszkania. To co mieszkańcy usłyszeli podczas obrad rajców, wprowadziło zamieszanie i wzbudziło niepokój. Chodzi o listę przydziału mieszkań prowadzoną przez STBS. Pełna treść artykułu tutaj [kliknij]

Z Redakcją portalu skontaktowali się zdezorientowani mieszkańcy z prośbą o wyjaśnienie, jakie będą zasady przydziału mieszkań, skoro informowano ich, że znaczenie ma kolejność składania wniosków, a teraz słyszą, że jednak nie i że kto inny będzie miał pierwszeństwo do wymarzonego „m”. 

Poniżej odpowiedź Urzędu Miejskiego na pytania Redakcji portalu. 

Zasady przydziału lokali w budynkach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – informacja Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego: 

Budowa budynków przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego dofinansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Dopłat. BKG udziela finansowego wsparcia do wysokości 20% wartości inwestycji ogółem. Warunki, jakie wobec inwestycji stawia BGK określone zostały w projekcie umowy, który przekazany został przez BGK dopiero w czerwcu 2020 r. Warunki te dotyczą: 

1. prawa Gminy do wskazywania 100% najemców lokali mieszkalnych przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego zgodnie z ustawą z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń oraz 

2. zastosowania zasady pierwszeństwa w dostępie do tych mieszkań osobom będącym aktualnie najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 

Dodatkowo, mając na uwadze społeczny charakter budownictwa dofinansowanego w ramach Funduszu Dopłat, zaproponowano następujące kryteria wyboru najemców według zasady: spełnia – nie spełnia (tj. 0-1 pkt.):

1. miasto Starachowice jest centrum życiowym potencjalnych najemców oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania i rozliczają oni podatek dochodowy od osób fizycznych na terenie miasta Starachowice;

2. osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, lub w orzeczeniu wskazano konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony również jeżeli dotyczy osoby zgłoszonej do wspólnego zamieszkania w lokalu STBS;

3. osoby będące wychowankami pieczy zastępczej, do ukończenia 30 roku życia;

4. osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 116);

5. w związku z warunkami mieszkaniowymi osoby pozostające w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub społecznej.

Warunki te uwzględnione zostały w zmienionej uchwale nr IV/10/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Starachowice i oczekują na uprawomocnienie się. Powyższe kryteria są jedynymi do stosowania, co oznacza, że kolejność złożenia wniosku o najem przedmiotowych lokali nie będzie miała znaczenia. Dzięki temu każdy wniosek ma taką samą szansę na weryfikację i ocenę, zaś kolejność przydziału mieszkań, z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa dla osób opuszczających mieszkaniowy zasób gminy, uzależniona będzie od liczby uzyskanych punktów.

Co do zasady budownictwo społeczne kierowane jest do osób, które z jednej strony mają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie socjalne lub komunalne, a z drugiej zbyt niskie, żeby uzyskać kredyt hipoteczny lub wynająć mieszkanie na zasadach rynkowych. Tym samym lokale przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego adresowane są do tych osób u których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, jest wyższy niż maksimum dochodowe określone dla możliwości ubiegania się o najem mieszkania komunalnego. A zatem nie ma możliwości by wnioski o najem lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy, składane do tej pory w Urzędzie Miasta Starachowice, były brane pod uwagę w naborze najemców do mieszkań przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Osoby które złożyły wniosek do Urzędu Miasta, aby ubiegać się o najem lokalu z zasobu STBS powinny złożyć odrębny wniosek w terminie ogłoszenia naboru.

Nabór wniosków o najem mieszkań przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego ogłoszony zostanie po uprawomocnieniu się zmian do uchwały nr IV/10/2020 Rady Miejskiej w Starachowicach i wydaniu zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie procedury naboru tych wniosków. Z uwagi na kryterium dochodowe, nabór ogłoszony być może najwcześniej w I kwartale 2021 r. Wszystkie wnioski o najem mieszkań przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego złożone do tej pory w STBS, za zgodą wnioskodawców, przekazane zostaną do weryfikacji i oceny do Gminy. Brak wyrażenia zgody na przekazanie wniosku do Gminy równoznaczny będzie z rezygnacją z ubiegania się o najem lokalu w zasobach STBS przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wskazane powyżej kryteria i zasady naboru wniosków o najem mieszkania przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego wynikają z warunków postawionych zarówno przed Gminą jak i STBS „Wspólny Dom” przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodane: 11.09.20

Komentarze użytkowników

Wezyr | 2020-09-11 08:09:44 napisał(a):

Czy przyzwoitość naprawdę nie nakazuje Wam przeprosić te 230 rodzin za zmianę zasad przydziału budowanych mieszkań?
Wystarczy się przyznać, że nie mieluście bladego pojęcia o przepisach, które w tym przypadku muszą mieć zastosowanie. No i może kilka słów pocieszenia, typu Wiaduktu, Obwodnicy, (...), też nie będzie i jakoś trza żyć, bo taki mamy klimat :)
Tak więc spoko loko :)

Zasady | 2020-09-11 08:32:31 napisał(a):

Najemcy lokali komunalnych , których dochód przekroczył górny próg powinni płaci nowy , wyższy czynsz (zgodnie z nowym prawem lokalowym)albo opuścić lokal. Tymczasem , ktoś kto zajmował nieraz przez wiele lat lokal komunalny dostaje następny lokal a rodziny , które nigdy takiego lokalu nie miały znowu zostają z niczym. Jeżeli te zasady pierwszeństwa były ustalone w 2006 roku to po co w mediach zawracano ludziom głowę obiecując nowe mieszkania na wynajem ???

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie