Kalendarz Mieszkańca Powiatu Starachowickiego 2020
30.09.11

KONKURS „Twoje zdjęcie” na Kalendarzu Mieszkańca Powiatu Starachowickiego 2020


Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu „Kalendarz Mieszkańca Powiatu Starachowickiego”. W tej edycji, podobnie jak w poprzednich, ze wszystkich nadesłanych zdjęć wylosujemy zdjęcie/zdjęcia, które pojawią się na kalendarzu!


Każdy kto chce, aby jego zdjęcie, jego rodziny lub przyjaciół znalazło się na Kalendarzu Mieszkańca Powiatu Starachowickiego 2020 powinien wziąć udział w tym konkursie.


Kalendarze (jednoplanszowe, ścienne)  rozdamy bezpłatnie mieszkańcom pod koniec grudnia 2019r.


Aby wziąć udział w zabawie należy na adres mail: kalendarz@starachowice-net.pl przysłać zdjęcie. W treści maila prosimy o podanie imienia i nazwiska autora fotografii, adresu zamieszkania i numeru telefonu, wyłącznie w celach kontaktowych. Przesłanie zdjęcia oznacza, że Uczestnik zapoznał się z regulaminem i bierze udział w konkursie, akceptując postanowienia regulaminu. 


Szansę na zwycięstwo ma każdy, ponieważ nie będą oceniane walory artystyczne zdjęcia lub jego temat, a o zwycięstwie zadecyduje ślepy los. Ze wszystkich nadesłanych zdjęć wylosujemy te, które zostaną zamieszczone na kalendarzu. Tematyka zdjęć jest zupełnie dowolna (wakacje, praca, imprezy, zwierzęta, dzieci etc.) Jednocześnie do konkursu przyjmowane są zdjęcia ciekawych miejsc, plenerów, krajobrazów... Martwej i żywej natury oraz lokalnej architektury w szczególności z terenu powiatu starachowickiego. 


Każdy uczestnik może przysłać tylko jedno zdjęcie. Na zdjęcia czekamy do 1.12.2019r.


REGULAMIN


1. Organizatorem konkursu „Kalendarz Mieszkańca Powiatu Starachowickiego 2020” jest firma INTERMARKA z siedzibą w Starachowicach.


2. Czas trwania konkursu od 17.11.2019r. do 1.12.2019r.


3. Nagrodą w konkursie jest umieszczenie nadesłanego zdjęcia na Kalendarzu Mieszkańca Powiatu Starachowickiego 2020.


4. Udział w konkursie może wziąć każdy mieszkaniec powiatu starachowickiego. Osoby będące w wieku poniżej 18 lat biorące udział w konkursie oświadczają, że mają pozwolenie opiekunów prawnych na udział w konkursie. 


5. Osoby biorące udział w konkursie oświadczają, że zgadzają się na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanego przez siebie zdjęcia do celów konkursowych, co wiąże się z jego publikacją na stronach internetowych serwisu www.starachowice-net.pl, a następnie z zamieszczeniem go na kalendarzu w formie drukowanej. 


6. Jedna osoba może przysłać tylko jedno zdjęcie, indywidualne lub grupowe. Uczestnik konkursu może zgłosić wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zdjęć grupowych Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu zobowiązany jest posiadać zgodę osób znajdujących się na zdjęciu w celu wykorzystania go do niniejszego konkursu, informując jednocześnie te osoby o postanowieniach niniejszego regulaminu. Uczestnik jest zobligowany przed przesłaniem danego zdjęcia na konkurs uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej/przedstawionych. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu przez przesłanie go mailem na adres kalendarz@starachowice-net.pl stanowi jednocześnie oświadczenie Uczestnika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle, których publikacja zdjęcia jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu. Organizator konkursu firma INTERMARKA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdjęcia zgłoszone do udziału w konkursie przez Uczestników. 


W przypadku zgłoszenia pod adresem Organizatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek nadesłania przez Uczestnika zdjęcia na konkurs niezgodnie z zasadami niniejszego regulaminu, Uczestnik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Organizator wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie. 


7. Każda osoba nadsyłając zdjęcie do konkursu oświadcza, iż jest mieszkańcem powiatu starachowickiego. Zdjęcia konkursowe należy przesyłać mailem na adres kalendarz@starachowice-net.pl, zdjęcia winny być zatytułowane i podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z adresem świadczącym o zamieszkaniu na terenie powiatu starachowickiego. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji nadesłanych zdjęć, w celu przystosowania ich do specyfikacji druku. Przekazane dane osobowe służą wyłącznie do komunikacji, nie będą przetwarzane i przekazywane osobom trzecim. Po zakończeniu konkursu Organizator usunie bezpowrotnie dane osobowe.


8. Konkursowe zdjęcia nie mogą zawierać żadnych przekazów reklamowych. Ponadto Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zdjęcia do konkursu jeśli zdjęcie będzie miało wulgarny charakter lub rozpowszechnianie jego treści będzie niezgodne z polskim prawem. 


9. O tym, które zdjęcia zwyciężą i znajdą się na kalendarzu zdecyduje szczęśliwy traf. Zwycięskie zdjęcia zostaną wyłonione w drodze losowania.


10. Organizator informuje, że niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania konkursu w celu usprawnienia jego organizacji.


11. W przypadku niewystarczającej liczby Uczestników konkursu, konkurs może zostać odwołany 


Słowniczek:


-Uczestnik - osoba przysyłająca zdjęcie na konkurs, w celu wzięcia w nim udziału. 


-Organizator - podmiot odpowiedzialny za przygotowanie, przebieg i rozstrzygnięcie konkursu.Ostatnie komentarze w serwisie