Komisje Rady Powiatu kadencji 2024-2029. SKŁAD

18567.nsmed

Rada Powiatu w Starachowicach do realizacji swoich zadań powołała ze swego grona stałe poniżej wymienione komisje. Komisje stałe obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji w miarę potrzeb nie mniej niż raz w miesiącu.

Komisje w zakresie zadań wydają opinie, co do kierunków rozwoju i inwestycji, uwzględniając zasady celowości i gospodarności. Opiniują projekty uchwał Rady Powiatu w zakresie zadań objętych właściwością poszczególnych komisji.

W swych działaniach komisje uwzględniają promocje powiatu oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Budżetu i Finansów: Robert Sowula (przewodniczący), Hubert Michalski (wiceprzewodniczący), Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Danuta Krępa, Rafał Lipiec, Jarosław Samela, Joanna Żyśko. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

- opiniowaniem projektów uchwał w sprawie:

- budżetu powiatu,

- kierunków działania Zarządu Powiatu,

- wysokości podatków i opłat,

- majątku powiatu,

- wysokości sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

- opiniowaniem sprawozdań z działalności Zarządu Powiatu oraz z wykonania budżetu,

- opracowania trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego: Stanisław Wojtan (przewodniczący), Piotr Kruk (wiceprzewodniczący), Przemysław Czaja, Konrad Kosiarski, Iwona Koszarska – Zemła, Hubert Michalski, Joanna Żyśko. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

- transportem zbiorowym i drogami publicznymi,

- geodezją, kartografią i katastrem,

- gospodarką nieruchomościami,

- administracją architektoniczno - budowlaną,

- gospodarką wodną,

- ochroną środowiska i przyrody,

- rolnictwem, leśnictwem i rybactwem śródlądowym,

- porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli,

- ochroną przeciwpowodziową, w tym wyposażeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochroną przeciwpożarową i zapobieganiem innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludności oraz środowiska,

- utrzymaniem powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

- obronnością,

- przeciwdziałaniem bezrobociu oraz aktywizacją lokalnego rynku pracy,

- współpracą z Zarządem Powiatu w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa podlegającego przejęciu przez Powiat.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej: Marek Maciukajć (przewodniczący), Robert Sowula (wiceprzewodniczący), Piotr Babicki, Przemysław Czaja, Piotr Kruk, Kinga Sawicka, Mirosław Wojciechowski. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

- promocją i ochroną zdrowia,

- pomocą społeczną,

- polityką prorodzinną,

- wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu: Sławomir Rymarczyk (przewodniczący), Iwona Koszarska – Zemła (wiceprzewodniczący), Piotr Ambroszczyk, Paweł Brzozowski, Rafał Lipiec, Jarosław Olech, Jarosław Samela, Kinga Sawicka, Dariusz Stachowicz. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z:

- edukacją publiczną,

- kulturą i ochroną dóbr kultury,

- kulturą fizyczną i turystyką,

- promocją powiatu,

- współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Rewizyjna: Paweł Brzozowski (przewodniczący), Sławomir Rymarczyk (wiceprzewodniczący), Konrad Kosiarski, Danuta Krępa, Marek Maciukajć. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z kontrolą działalności Zarządu Powiatu oraz Powiatowych Jednostek Organizacyjnych.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Jarosław Olech (przewodniczący), Stanisław Wojtan (wiceprzewodniczący), Dariusz Stachowicz , Mirosław Wojciechowski. 

Do zakresu działania komisji należą w szczególności sprawy związane z rozpatrywaniem wpływających do Rady skarg, wniosków i petycji oraz przygotowanie w tych sprawach opinii i projektów uchwał.

Źródło: BIP Starostwo Powiatowe 

Dodane: 13.05.24 | Odsłony: 1082
Tagi:

Komentarze użytkowników

To samo... | 2024-05-13 08:52:01 napisał(a):

Pan Sowula wywalony z zarządu powiatu po aferze w PZOZ znowu będzie zajmował się zdrowiem i szpitalem. Do ilu razy sztuka ???

Skomentuj!


Ostatnie komentarze w serwisie