Dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń na 2019 rok

10953.nsmed

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek przyznał dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki. 

Na realizację zadania gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury przeznaczono w tym roku kwotę 53 tysięcy złotych.

Na osiem zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu została zabezpieczona łączna kwota 288 000 złotych.

Z kolei na zadanie z zakresu turystyki w procedurze otwartego konkursu ofert została przeznaczona kwota 7 tysięcy złotych.

W procedurze konkursowej dotyczącej powyższych zadań (łącznie 10 zadań) złożono łącznie 44 oferty. Oferty zostały ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Po przeprowadzonej ich ocenie oraz analizie zostały podjęte ostateczne decyzje w wyniku, tórych Gmina Starachowice przyznała dotacje na realizację 29 zadań publicznych. Na realizację tych zadań przyznano wszystkie przeznaczone środki finansowe. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięć konkursowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub można się z nimi zapoznać klikając w poniższe zestawienie.

ZESTAWIENIE dotacji przyznanych w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w 2019r. zadań gminy o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu oraz turystyki

1/ KULTURA :

Zadanie

Wspieranie różnych form działalności kulturalnej na terenie Gminy Starachowice

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 53.000,00 zł.

1. Stowarzyszenie „ROMI”

Wnioskowana kwota dotacji: 11.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2.600,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie tego zadania. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. W ramach zadania stowarzyszenie planuje organizację zajęć kulturalnych dla osób wykluczonych społecznie. Poza organizacją zajęć kulturalnych dla grupy około 20 osób planowane są spotkania integracyjne oraz wyjścia do kina.

2. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego

Wnioskowana kwota dotacji: 5.755,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 4.800,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność związaną z realizacją różnych form edukacji kulturalnej. W ramach zadania planowany jest rozwój artystyczny zespołu estradowego „Wiarusy”, aktywizacja kulturalna mieszkańców Starachowice poprzez udział w działalności stowarzyszenia, organizowanie i udział w wydarzeniach artystycznych oraz imprezach o charakterze patriotycznym, a także występów dla mieszkańców miasta. Stowarzyszenie planuje również udział w konkursach i festiwalach piosenki żołnierskiej, w tym w XIV Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej i Wojskowej w Hrubieszowie. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach.

3. Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury

Wnioskowana kwota dotacji: 9.800,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 8.100,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. Oferta dotyczy organizacji w Starachowicach kolejnej edycji „Nocy Teatralnych”, czyli festiwalu działających w regionie grup teatralnych i parateatralnych. Dziewiąta edycja festiwalu odbywającego się w hali spustowej Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach zaplanowana została na wrzesień 2019 roku. W tegorocznej edycji festiwalu planowany jest udział 4 grup teatralnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest również organizacja warsztatów artystycznych dla młodzieży.

4. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej EVEREST

Wnioskowana kwota dotacji: 4.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie tego zadania. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. W ramach realizacji zadania stowarzyszenie planuje przeprowadzenie cyklu zajęć mających na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców na temat wydarzeń historycznych w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej i wybuchu samej wojny, powstania warszawskiego. Zadanie ma składać się z trzech głównych elementów: cyklu szkoleń dla osób pełniących wartę honorową i funkcje w pocztach sztandarowych podczas imprez patriotycznych, warsztatów dla wolontariuszy polegających na przygotowaniu gry miejskiej i skompletowaniu kompletnego munduru „Żołnierza Września” oraz organizacji gry miejskiej upamiętniającej rocznicowe wydarzenia historyczne.

5. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic

Wnioskowana kwota dotacji: 3.600,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.600,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. W ramach zadania stowarzyszenie planuje zorganizować wydarzenia edukacyjne poświęcone agresji sąsiadów na Polskę w 1939 roku – w związku z 80. rocznicą wydarzeń. Towarzystwo Przyjaciół Starachowic zaplanowało organizację XXXV edycji Turnieju Wiedzy o Starachowicach. 35. edycja turnieju będzie dedykowana starachowickim żołnierzom, którzy w 1939 roku bronili naszego miasta i ojczyzny przed agresją Niemiec i ZSRR. W 2019 roku odbędzie się również piąta edycja powiatowej wersji turnieju. Dodatkowo stowarzyszenie planuje organizację konferencji naukowej „Wojna obronna 1939 roku w Starachowicach i regionie”. Wydarzeniami towarzyszącymi konferencji mają być wystawa planszowa „Obrona Starachowic we wrześniu 1939 roku” oraz okolicznościowa wystawa filatelistyczna.

6. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca i Inscenizacji „PLEJADA”

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 5.900,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność związaną z realizacją aktywnych form edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży w zakresie tańca. Posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. W ramach zadania planowana jest organizacja warsztatów tanecznych na sali baletowej Starachowickiego Centrum Kultury dla grup tanecznych. W warsztatach wezmą udział cztery grupy taneczne. W wyniku przeprowadzonych warsztatów powstaną nowe układy taneczne. Ponadto zaprojektowane zostaną i wykonane nowe stroje oraz rekwizyty. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach.

7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice

Wnioskowana kwota dotacji: 10.850,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 7.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność związaną z realizacją aktywnych form edukacji kulturalnej wśród mieszkańców naszego miasta. Posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. Zadanie ma polegać na organizacji cyklu imprez harcerskich pod wspólnym hasłem „Harcerskie Dziedzictwo Kulturowe”. W 2019 roku odbędą się „Gala Dnia Myśli Braterskiej”, kolejna edycja Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Harcogranie”, gra miejska „Śladami Szarych Szeregów”, piknik rodzinny „Dzień Harcerza”, Partyzancka Droga Krzyżowa na Wykusie oraz Mikołajkowy Bal dla zuchów. Wśród powyższych imprez nie zabraknie festiwali, spotkań z harcerską piosenką, gier terenowych i imprez patriotycznych.

8. Stowarzyszenie Promocji Nauczycielskiego Chóru „Concentus”

Wnioskowana kwota dotacji: 4.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantuje prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy zleconych przez gminę do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Oferta dotyczy organizacji cyklu koncertów z repertuarem pieśni powstańczych oraz niepodległościowych. Tego typu imprezy odbywać się mają w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Spółdzielczym Domu Kultury. Koncerty połączone będą z wystawą prac plastycznych, prezentacją słowno-muzyczną oraz recytacją własnej twórczości przez poetki-amatorki z Klubu Seniora WIGOR. W ramach przygotowań do koncertów planowana jest organizacja warsztatów muzycznych dla członków chóru Concentus.

9. Fundacja Kukułeczka

Wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 6.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie posiada odpowiednie zasoby kadrowe, rzeczowe i doświadczenie w realizacji tego typu zadań publicznych. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. Projekt „Kolorowa Kukułeczka” to kilkumiesięczna praca nad przygotowaniem nowego układu tanecznego dla Zespołu Folklorystycznego „Kukułeczka”, który zostanie zaprezentowany podczas koncertu odbywającego się w dniu 11 listopada w Starachowicach. Nowe układy taneczne będą prezentowane również na przeglądach i festiwalach, w których uczestniczyć będzie starachowicki zespół. Stowarzyszenie planuje w ramach zadania zakup nowych strojów ludowych dla członków zespołu. Planowany jest zakup strojów dla 20-osobowej grupy dzieci.

10. Fundacja Kultury Regionalnej RADOSTOWA

Wnioskowana kwota dotacji: 4.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 2.800,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi działalność związaną z realizacją różnych form edukacji kulturalnej wśród mieszkańców naszego miasta. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. Zadanie ma polegać na opracowaniu i wydaniu publikacji dotyczącej historycznego opisu rozwoju placówek oświaty i kultury w Starachowicach oraz Wierzbniku.

11. Stowarzyszenie LOKALNI.PL

Wnioskowana kwota dotacji: 6.8500,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 4.800,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie tego zadania. Oferta spełnia wszelkie wymogi określone w przepisach. Oferta dotyczy organizacji w naszym mieście kolejnej edycji Objazdowego Festiwalu Filmowego „WATCH DOCS – Prawa człowieka w filmie”. Festiwal jest jednym z największych festiwali filmów o prawach człowieka na świecie, podczas którego prezentowane są filmy dokumentalne prezentujące świat wokół nas poprzez pryzmat praw człowieka. Stowarzyszenie opracowuje również program licznych imprez towarzyszących. To wydarzenie kulturalne to nie tylko festiwal filmowy, ale również liczne spotkania z twórcami, panele dyskusyjne, warsztaty, konkursy plastyczne czy wystawy fotografii oraz plakatu. Tegoroczna edycja WATCH DOCS będzie czwarta edycją festiwalu organizowaną w naszym mieście. Stowarzyszenie zaplanowało organizację tego wydarzenia w Spółdzielczym Domu Kultury.

2/ KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadanie nr 1

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży biorących udział we spółzawodnictwie  sportowym w piłce nożnej.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 136.000,00 zł.

1. Integracyjna Akademia Piłkarska SKS Star Starachowice

Wnioskowana kwota dotacji: 100.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 52.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce nożnej. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Katolicki Klub Sportowy Autonomiczna Sekcja Piłki Nożnej „Juventa”

Wnioskowana kwota dotacji: 136.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 84.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w piłce nożnej. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 2

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży biorących udział we współzawodnictwie sportowym w koszykówce i siatkówce.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 28.000,00 zł.

1. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Gracz”

Wnioskowana kwota dotacji: 25.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 18.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w koszykówce. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. 

2. Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki ABSOLWENCI

Wnioskowana kwota dotacji: 22.750,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 10.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w siatkówce. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 3

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach walki

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 38.000,00 zł.

1. Klub Sportowy „Dragon”

Wnioskowana kwota dotacji: 26.475,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 18.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w kickboxingu i taekwondo. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Starachowicki Klub Karate Kyokushin

Wnioskowana kwota dotacji: 27.692,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 14.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w karate. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

3. Starachowicki Klub Sportowy „Star” 1926

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 6.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w boksie. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 4

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 12.000,00 zł.

1. Katolicki Ludowy Klub Sportowy JUVENTA KOBEX

Wnioskowana kwota dotacji: 12.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 12.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w lekkiej atletyce. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 5

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w pływaniu

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 30.000,00 zł.

1. Starachowicki Klub Pływacki BARAKUDA

Wnioskowana kwota dotacji: 30.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 30.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w pływaniu. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 6

Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w innych dyscyplinach sportu

1. Klub Sportowy Sportów Siłowych i Kulturystyki „Wiking”

Wnioskowana kwota dotacji: 23.050,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 12.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w trójboju siłowym. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

2. Klub Sportowy „Świt” 

Wnioskowana kwota dotacji: 14.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 11.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w strzelectwie sportowym. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach.

Zadanie nr 8

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niezrzeszonych w klubach sportowych

1. Starachowickie Towarzystwo Tenisowe TENIS-STAR

Wnioskowana kwota dotacji: 5.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. W 2019 roku stowarzyszenie planuje organizację tenisowych turniejów rodzinnych. Udział w nich mogliby wziąć również rodzice dzieci biorących udział w zajęciach odbywających się na Kortach Miejskich. W ramach zajęć dzieci mają poznać podstawowe zasady gry w tenisa oraz kanon zasad obowiązujących na kortach.

Zadanie nr 7

Organizacja imprez sportowych o szczególnym znaczeniu dla miasta Starachowice o zasięgu miejskim, wojewódzkim, makroregionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym promujących miasto

1. Klub Sportowy „Dragon”

Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 6.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednimi zasobami, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Stowarzyszenie może pochwalić się również sporym doświadczeniem w organizacji wielu prestiżowych zawodów w kickboxingu rangi ogólnopolskiej. W 2019 roku klub planuje po raz kolejny organizację Mistrzostw Polski w kickboxingu. Zawody mają odbyć się w grudniu tego roku w Miejskiej Hali Sportowej w Starachowicach, a organizatorzy spodziewają się udziału w sportowej rywalizacji ponad 150 zawodników z całego kraju.

2. Katolicki Ludowy Klub Sportowy JUVENTA KOBEX

Wnioskowana kwota dotacji: 6.400,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. W 2019 roku klub planuje organizację Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych. Zawody mają odbyć się w marcu, a miejscem rozgrywania zawodów będą malownicze tereny na osiedlu Lubianka. W ramach zawodów ma odbywać się rywalizacja we wszystkich kategoriach wiekowych tj. dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich. Organizatorzy spodziewają się udziału w imprezie kilkuset zawodników w wieku od 10 lat.

3. Starachowicki Klub Karate Kyokushin

Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 4.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. W 2019 roku klub planuje organizację Ogólnopolskiego Turnieju Karate Kyokushin. Turniej ma odbyć się w marcu, a miejscem rywalizacji karateków ma być Miejska Hala Sportowa w Starachowicach. Organizatorzy liczą na udział wielu zawodników z całej Polski, a w ramach zadania planowany jest między innymi zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju. 

4. Klub Sportowy „Świt”

Wnioskowana kwota dotacji: 8.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 3.500,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Stowarzyszenie dysponuje odpowiednim wkładem rzeczowym oraz zasobami kadrowymi, które gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. W 2019 roku klub planuje organizację centralnych zawodów w strzelectwie sportowym. Zgodnie z planami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zawody tymi będą Finał Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski młodzików w strzelectwie sportowym w konkurencjach pistolet oraz karabin. Zawody mają odbyć się w starachowickim Centrum Strzelectwa Sportowego, które obecnie podlega gruntownej modernizacji i przebudowie obiektów w celu spełnienia międzynarodowych norm.

3/ TURYSTYKA

Zadanie

Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych adresowanych do różnych grup wiekowych.

Kwota zabezpieczona na realizację zadania - 7.000,00 zł.

1. Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie – Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego

Wnioskowana kwota dotacji: 1.750,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 1.300,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. Stowarzyszenie planuje realizację zadania publicznego z zakresu turystyki, które ma na celu upowszechnianie wartości krajoznawczo-poznawczych i rozwijanie zainteresowań turystycznych i historycznych. W ramach zadania planowana jest organizacja wycieczki do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie dla 50 osób, połączonej ze zwiedzaniem stolicy. Ideą wycieczki charakteryzującej się otwartą formułą udziału jest krzewienie patriotycznych postaw, a w gronie uczestników wycieczki znajdą się zarówno dzieci i młodzież jak i seniorzy.

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec Starachowice

Wnioskowana kwota dotacji: 7.000,00 zł

Przyznana kwota dotacji: 5.700,00 zł

Uzasadnienie: Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z realizacją tego typu zadań, a posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe gwarantują prawidłowe wykonanie zadania. Oferta spełnia wymogi określone w przepisach. W ramach realizacji zadania „Harcerskie Rajdy Turystyczne” stowarzyszenie planuje organizację trzech imprez turystycznych. Są to cykliczne imprezy integrujące poprzez turystykę środowiska harcerskie z całego kraju. Imprezami tymi są: jednodniowy Rajd „Przebiśniegów”, czterodniowy Harcerski Rajd Świętokrzyski oraz trzydniowy Rajd „Szlakami Jędrusiów”. Miejscem realizacji rajdów jest teren powiatu starachowickiego, a w przypadku Rajdu Świętokrzyskiego teren województwa świętokrzyskiego. Zlot tegorocznego Rajdu Świętokrzyskiego odbędzie się w Starachowicach. Łącznie w imprezach tych spodziewany jest udział około 1300 osób.

Źródło: UM Starachowice

Dodane: 11.02.19

Komentarze użytkowników

Skomentuj!
Aby dodać komentarz należy potwierdzić akceptację regulaminu
portalu www.starachowice-net.pl, klikając w kwadrat.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
System rejestruje adresy IP. Nadużycia związane z treścią
komentarzy można zgłaszać na: kontakt@starachowice-net.pl
Ostatnie komentarze w serwisie